BWZ

Zasady rekrutacji 2014/15

Zasady rekrutacji i wyjazdów na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015. Rekrutacja trwa od 26.03.2014 r. do 16.05.2014r.

W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus+.

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zbliżony z profilem studiów studenta. Na praktykę student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, albo innego typu instytucji, np. biblioteki, szpitala, muzeum, szkoły wyższej (nie może nauczać ani być nauczany), jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się i zarejestrowanej w innym kraju uczestniczącym w programie ERASMUS+ tzw. Programme Country. Nie można odbyć praktyki ERASMUS+ w polskiej placówce dyplomatycznej, instytucjach Unii Europejskiej i innych organach Unii Europejskiej wliczając w to wyspecjalizowane agencje, oraz w innych instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi finansami tj. narodowe agencje.

2. Kwalifikowani są studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich (decyduje status studenta UŁ w trakcie kwalifikacji), posiadający obywatelstwo polskie lub innego kraju.

3. Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 może być realizowany przez absolwenta UŁ, który obroni pracę dyplomową na UŁ i ukończy studia do dnia 30.09.2014, tj. do ostatniego dnia roku akademickiego 2013/14, określonego w Zarządzenia Rektora nr 109 z dnia 2013-04-24 w sprawie: podziału roku akademickiego 2013/2014.

Student ostatniego roku studiów na UŁ, który nie ukończy studiów do dnia 30.09.2014, nie będzie mógł zrealizować praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+ w roku 2014/15 jako absolwent UŁ.

4. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może przebywać w trakcie praktyki zagranicznej na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym. Wyjeżdżający student jest zobowiązany do zaliczenia poprzedniego semestru studiów a w przypadku wyjazdu absolwenta do obrony pracy dyplomowej przed wyjazdem na praktykę, nie później niż do dnia 30.09.2014 r. Student, który będzie realizował praktykę zagraniczną w czasie trwania zajęć dydaktycznych na UŁ musi uzyskać zgodę Dziekana macierzystego wydziału. Uwzględniając rok, na którym wyjeżdża student, liczbę zajęć jakie powinien w tym czasie odbyć, liczbę egzaminów oraz fakt, czy jest to praktyka wpisana w program studiów czy ponadprogramowa, Dziekan podejmuje decyzję o sposobie zaliczenia zobowiązań na UŁ. Zasada ta nie dotyczy osób wyjeżdżających na praktykę jako absolwent UŁ.

5. W nowym programie Erasmus+ każdy student UŁ otrzymuje możliwość wyjazdu na praktykę i/lub studia za granicę więcej niż jeden raz nie dłużej niż na 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) i jest to tzw. kapitał wyjazdu. W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na praktykę i/lub studia za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy. 

W przypadku wyjazdu absolwenta okres mobilności przypisany jest do danego cyklu studiów.

Wcześniejszy udział w wymianie LLP Erasmus, Campus Europae, FSS zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów, np. jeśli w ramach programu LLP Erasmus, Campus Europae, FSS dany student otrzymał w przeszłości stypendium LLP Erasmus na 6 miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ odpowiednio na studiach magisterskich, ale maksymalnie na 6 miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.

Punkty uzyskane za odbycie praktyki i po jej ewaluacji mogą być rozliczane w ramach praktyk obowiązujących studenta na kierunku macierzystym na UŁ lub innych przedmiotów z programu w okresie wyjazdowym.

6. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich ubiegający się o wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ w okresie trwania zajęć dydaktycznych na UŁ w roku akademickim 2014/15, zobowiązani są do kontynuacji studiów na Uniwersytecie Łódzkim na kolejnym stopniu na tym samym wydziale w trakcie trwania ich praktyki zagranicznej. Realizacja wyjazdu na praktyki powinna być rozpoczęta po uzyskaniu statusu studenta UŁ na kolejnym cyklu studiów. Zapis dotyczący konieczności kontynuacji studiów na tym samym wydziale UŁ będzie uwzględniony w umowie podpisanej przed wyjazdem pomiędzy studentem a uczelnią. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich, którzy ubiegają się o wyjazd na praktyki zagraniczne w okresie wakacyjnym tj. w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień nie są zobowiązani do kontynuacji studiów na UŁ na kolejnym cyklu.

7. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: wysoka motywacja studenta do odbycia praktyki w instytucji przyjmującej, profil instytucji przyjmującej i rodzaj uzgodnionego zakresu pracy (które powinny być jak najbliższe kierunkowi studiów i specjalizacji studenta), dobra znajomość języka obcego, w tym języka branżowego (najlepiej potwierdzona certyfikatem zewnętrznym) oraz średnia ocen (nie powinna być niższa niż 3,5). Studenci UŁ, którzy wcześniej nie realizowali praktyki zagranicznej w ramach LLP Erasmus/Campus Europae/FSS mogą być traktowani priorytetowo w rekrutacji na wyjazdy na praktyki
w ramach programu Erasmus+.

8. Student kwalifikowany na wyjazd przyjmuje do wiadomości fakt, że grant ERASMUS+ przeznaczony będzie na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Grant Programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych  z utrzymaniem za granicą. O ewentualnym dofinansowaniu do kosztów podróży ze środków wydziałowych będzie decydował Dziekan macierzystego Wydziału.

9. Praktyka może trwać od min. 2 do maks. 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego, bez gwarancji uzyskania pełnego finansowania na cały okresu pobytu na praktyce. Liczba finansowanych miesięcy pobytu na praktyce ERASMUS+ będzie ustalona po przyznaniu dla UŁ środków finansowych. W przypadku braku lub niewystarczającej ilości środków finansowych w UŁ na wypłatę stypendiów na praktyki, istnieje możliwość zrealizowania wyjazdu bez środków finansowych – wyjazd z grantem „0”. Wszystkich studentów/absolwentów wyjeżdżających na praktyki z grantem „0” jak i studentów, którym zostały przyznane środki finansowe obowiązują takie same zasady realizacji praktyki za granicą. Pobyt studenta/absolwent w celu zrealizowania praktyki musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 lipca 2014 i 30 września 2015 roku (wliczając w to okres ewentualnego przedłużenia).

10. Przedłużenia praktyki za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego są możliwe, za zgodą obu podmiotów: UŁ i instytucji przyjmującej, ale bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS+ na dodatkowy okres praktyki.

11. Zmiana instytucji zagranicznej, w której odbywają się praktyki na inną, może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach, jak np. rażące niewywiązanie się instytucji z założeń uzgodnionych w Training Agreement. Rezygnacja z odbywania praktyki, jak i wcześniejsze niż uzgodnione w dokumentach opuszczenie miejsca pracy, będzie podstawą do wezwania studenta do zwrotu całej lub częściowej kwoty otrzymanego grantu i nie zaliczenia praktyk w UŁ.

12. Studenci o dużym stopniu niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych.

13. Indywidualne zgłoszenia studentów zawierające: formularz zgłoszeniowy (dostępny na www.bwz.uni.lodz.pl w zakładce LLP Erasmus Praktyki), charakterystykę instytucji przyjmującej wraz ze wstępną zgodą przyjęcia studenta na praktyki, list motywacyjny przybliżający korzyści jakie uzyska student poprzez odbycie praktyki (np. zdobycie doświadczeń zawodowych, zwiększenie własnych kwalifikacji), opinię kierunkowego opiekuna praktyk na wydziale lub koordynatora ds. ECTS o wybranej instytucji przyjmującej i charakterze praktyk, posiadane certyfikaty językowe. W przypadku studentów 5-go roku lub 2-roku uzupełniających studiów II stopnia należy złożyć zgodę Promotora pracy magisterskiej w BWZ w pokoju nr 11,  najpóźniej do dnia 16.05.2014.

14. Komisja rekrutacyjna w składzie: Prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz (uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus, przewodnicząca Komisji) oraz Prof. Artur Gałkowski (uczelniany Koordynator ds. ECTS) dokona wyboru kandydatów na podstawie kompletu dokumentów złożonych przez studenta. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo rozmów kwalifikacyjnych ze studentami biorącymi udział w rekrutacji.  W terminie do 2 czerwca 2014 roku członkowie komisji sporządzą protokół wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listę kandydatów rezerwowych. Listy zostaną upublicznione w BWZ UŁ. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Organem odwoławczym jest Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UŁ.

15. Pełna dokumentacja przeprowadzonej rekrutacji będzie przechowywana w uczelni przez okres pięciu lat.

16. Zakwalifikowani kandydaci podpisują przed wyjazdem umowę na realizację wyjazdu (zawartą pomiędzy Beneficjentem programu, a Uczelnią reprezentowaną przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą oraz Kwestora UŁ) oraz porozumienie o programie praktyk – Training Agreement, zgodnie z nowym formularzem programu Erasmus+ (zawierane pomiędzy Beneficjentem programu, opiekunem ze strony instytucji przyjmującej i koordynatorem ds. ECTS lub opiekunem praktyk na wydziale).

17. Po zakończeniu praktyki Beneficjent złoży w BWZ UŁ w terminie jednego tygodnia od daty zakończenia praktyki oryginalne zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, oryginalne zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna w instytucji przyjmującej oraz wypełni i wyśle on-line ankietę sprawozdawczą z wyjazdu na praktyki na stronie Komisji Europejskiej, której adres zostanie przesłany do Beneficjenta drogą mailową po zakończeniu praktyki oraz wypełniony i podpisany przez opiekuna praktyk w instytucji zagranicznej dokument Training Agreement .

18. UŁ zobowiązuje się do zaliczenia Beneficjentowi praktyki na zasadach obowiązujących w uczelni (w zależności od wydziałów i tego czy praktyka jest wpisana w program studiów, czy ponadprogramowa) oraz do wpisania faktu odbycia praktyki przez studenta w Suplement do Dyplomu.

19. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

Łódź, dnia 26.03.2014


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann