BWZ

Zasady rekrutacji studentów UŁ na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020

Zasady rekrutacji studentów Uniwersytetu Łódzkiego na wyjazdy do uczelni z krajów partnerskich w celu realizacji częściowych studiów (SMS) ze stypendium Erasmus+ KA107 – rok akademicki 2019/2020

Konkurs dotyczy wyjazdów studentów Uniwersytetu Łódzkiego na 5-miesięczne studia ze stypendium Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020

 

A Wysokość stypendium

 1. Miesięczna wysokość stypendium Erasmus+ KA107 (studia) wynosi 700 euro.
 2. Wysokość ryczałtu na podróż obliczana jest na podstawie odległości, jaką musi pokonać stypendysta do uczelni partnerskiej (na podstawie kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/programmes/Erasmus-plus/resources/distance-calculator_en distance_pl.htm):
 • Albania – 275 EUR
 • Armenia – 360 EUR
 • Kosowo – 275 EUR
 • Rosja – 360 EUR

 B Warunki konkursu

 1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: 27/11/2019 r.
 2. Miejsce składania dokumentów: Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ, ul. Uniwersytecka 3, pokój 7 do godziny 13:00
 3. Przedłużony termin składania wniosków o przyznanie stypendium: 16/12/2019 r.
 4. Miejsce składania dokumentów: Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ, ul. Uniwersytecka 3, pokój 7 do godziny 15:00

C Wymagane dokumenty:

 1. Proposal Learning Agreement for Studies;
 2. Application form;
 3. List motywacyjny w języku angielskim;
 4. Dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie deklarowanym przez studenta;
 5. Oświadczenie-o-wcześniejszych-wyjazdach-Erasmus-2019_20;
 6. Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z poprzednich lat studiów (ukończonych);
 7. Klauzula RODO

 D Podstawowe kryteria rekrutacji studentów

 1. Średnia ocen (co najmniej 3,50)

Algorytm wyliczania średniej ocen z systemu USOS w zależności od roku, programu i cyklu studiów studenta UŁ obowiązujący w rekrutacji:

 • Dla studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich:

– średnia ważona wyliczona z ocen z całego cyklu studiów, tylko z programu, z którego student ubiega się o wyjazd (zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w UŁ).

 • Dla studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy na skutek wznowienia studiów, powtarzania roku lub korzystania z urlopu zostali wpisani na rok studiów objęty liczeniem średniej zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym Regulaminie studiów w UŁ:

– średnia ważona wyliczona z całego cyklu studiów, tylko z programu, z którego student ubiega się o wyjazd. W każdym innym przypadku, nie wyszczególnionym powyżej, wylicza się średnią ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd zgodnie z Regulaminem studiów w UŁ. Średnia ocen będzie pozyskana z dziekanatu macierzystego Wydziału na wniosek koordynatora wydziałowego.

 1. Brak warunkowych zaliczeń.
 2. Znajomość właściwego języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię partnerską.
 3. Oświadczenie o wcześniejszych wyjazdach Erasmus+ 2018 (pkt C.5).

 E Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium

 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS+ KA107 studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich, zgodnie z poniższą tabelą zawierającą informację o dziedzinie studiów:

Informacje o ofercie poszczególnych uczelni partnerskich:

Metropolitan Tirana University_Information about offer_Credit Mobility_for_candidates_2019_20

Yerevan Brusov State University_Information about offer_Credit Mobility_for_candidates_2019_20

University of Prishtina_Information about offer_Credit Mobility_for_candidates_2019_20

Astrakhan State Technical University_Information about offer_Credit Mobility_for_candidates_2019_20

 

Studia w ramach programu Erasmus+ KA107 nie mogą być krótsze niż 90 dni (3 miesiące) i dłuższe niż 150 dni (5 miesięcy) w ramach jednego wyjazdu. Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty i zakończony zgodnie z kalendarzem akademickim uczelni partnerskiej.

 1. O stypendium Erasmus+ KA107 może ubiegać się osoba, która jest studentem studiów licencjackich lub magisterskich w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym Wydziału wymienionego w powyższej tabeli. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 2. O stypendium Erasmus+ KA107 mogą ubiegać się wszyscy studenci UŁ, niezależnie od obywatelstwa. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.
 3. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich oraz pierwszego roku studiów magisterskich w ramach studiów II stopnia.
 4. Studenci ostatniego roku studiów, ubiegający się o studia za granicą na ostatnim semestrze studiów w UŁ, mogą to uczynić za zgodą swojego promotora i koordynatora wydziałowego. Pisemna zgoda promotora na wyjazd będzie wymagana na etapie rekrutacji.
 5. W programie Erasmus+ KA107 możliwy jest wyjazd na studia za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający łącznie 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich), niezależnie od tego, czy był to wyjazd na studia czy praktykę. Do okresu mobilności wlicza się zrealizowane wyjazdy z grantem lub „z grantem 0” w ramach LLP-Erasmus, Erasmus+ (KA103 lub KA107), Erasmus Mundus, Campus Europae, FSS. W przypadku jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia za granicę w ramach programu Erasmus+ KA107 na okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Wcześniejszy udział w wymianie LLP-Erasmus, Erasmus+ (KA103 lub KA107), Erasmus Mundus, Campus Europae, FSS zostanie wliczony do kapitału mobilności i uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ KA107 w ramach tego samego cyklu studiów.

Przykład: jeśli w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+ (KA103 lub KA107), Erasmus Mundus, Campus Europae, FSS student studiów licencjackich/magisterskich otrzymał w przeszłości stypendium na 6 miesięcy, wówczas może jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ KA107 maksymalnie do 6 miesięcy na danym cyklu studiów. Powyższa zasada przyznawania stypendium dotyczy tylko sytuacji, kiedy UŁ pozyska środki finansowe na realizację mobilności z Narodowej Agencji.

 1. Każdy student złoży oświadczenie (pkt C.5) o wykorzystaniu swojego kapitału mobilności, tzn. czy do dnia rekrutacji był uczestnikiem programu LLP-Erasmus, Erasmus+ (KA103 lub KA107), Erasmus Mundus, Campus Europae, FSS w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki.
 2. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ KA107 nie może przebywać w trakcie studiów zagranicznych na urlopie dziekańskim ani żadnym innym. Wyjeżdżający student musi mieć status studenta UŁ w trakcie trwania całego wyjazdu oraz wpisane do systemu USOS zaliczenie poprzedniego semestru lub rozliczenie roczne w danym roku akademickim.
 3. Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ KA107 nie może być podstawą do przedłużenia okresu realizacji studiów na UŁ na żadnym cyklu kształcenia. Studenci nie mogą wnioskować o przedłużenie okresu studiów na UŁ, argumentując przedłużenie koniecznością zrealizowania wyjazdu zagranicznego.
 4. Stypendium Erasmus+ KA107 może być przyznane tylko studentowi podejmującemu w uczelni zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
 5. W rekrutacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich.
 6. W rekrutacji nie mogą uczestniczyć:

a) słuchacze studiów podyplomowych;

b) studenci wpisani warunkowo na kolejny etap studiów;

c) studenci powtarzający etap studiów.

F Procedura rekrutacji studentów

Rekrutacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami.

I etap rekrutacji

Uniwersytet Łódzki jest odpowiedzialny za ogłoszenie i rozpowszechnienie informacji o rekrutacji na stypendium Erasmus+ KA107, m.in. poprzez zamieszczenie jej na stronie www.bwz.uni.lodz.pl oraz rozesłanie informacji z prośbą o jej rozpowszechnienie wśród studentów do wydziałowych koordynatorów Erasmus+.

Po zamknięciu rekrutacji w terminie wskazanym w pkt B. „Warunki konkursu”, dokumenty studentów aplikujących zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez BWZ UŁ. Dokumenty kompletne zostaną przekazane do uczelni partnerskich wskazanych we wnioskach rekrutacyjnych kandydatów. Dokumenty niekompletne zostaną odrzucone ze względów formalnych i nie będą podlegać ocenie.

II etap rekrutacji

Uczelnia partnerska dokona wyboru stypendysty/stypendystów na podstawie oceny merytorycznej dokumentów złożonych podczas rekrutacji oraz rozmów przeprowadzonych z kandydatami za pośrednictwem Skype’a. Decyzja uczelni partnerskiej jest ostateczna.

G Wypłata stypendium Erasmus+ KA107

 1. Stypendium Erasmus+ KA107 zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiów w uczelni zagranicznej, zgodnie z indywidualną umową stypendialną zawartą z UŁ, niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania.
 2. Student zrekrutowany na częściowe studia za granicą zobowiązany jest do podpisania umowy indywidualnej w Biurze Współpracy z Zagranicą. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku/semestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację z przyznanych funduszy i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Erasmus+ KA107 w roku akademickim 2019/2020.

H Pozostałe warunki

 1. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji uczelni macierzystej do Prorektora współpracy krajowej i międzynarodowej prof. dr hab. Pawła Starosty, którego postanowienie jest ostateczne.
 2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu stypendium zostanie przyznane kolejnej osobie z listy rezerwowej.
 3. Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię przyjęcia na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z UŁ.
 4. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ na piśmie. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je przyznająca.
 5. Student, któremu zostanie przyznane stypendium jest zobowiązany:

– uzyskać wizę studencką na czas realizacji mobilności;

– wykupić przed wyjazdem pakiet ubezpieczeniowy (rekomendowany jest pakiet rozszerzony) obejmujący zarówno czas podróży, jak i czas pobytu w kraju docelowym.

Koszt wizy oraz ubezpieczenia student pokrywa we własnym zakresie.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann