BWZ

Zasady rekrutacji studentów UŁ na wyjazdy w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów studentów Uniwersytetu Łódzkiego do uczelni z krajów partnerskich w celu realizacji częściowych studiów (SMS) ze stypendium Erasmus+ KA107 – w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Rekrutacja trwa w terminie od dnia 21 kwietnia do dnia 10 maja 2021.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów studentów Uniwersytetu Łódzkiego na maksymalnie 5-miesięczne studia ze stypendium Erasmus+KA107 w semestrze zimowym 2021/2022.

W celu zrealizowania części studiów za granicą w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 w ramach programu Erasmus+ KA107 z krajami partnerskimi, studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Łódzki podpisał umowy o współpracy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomu studiów. Obecna rekrutacja dotyczy oferty wyjazdów do następujących uczelni partnerskich:

Albania, Universiteti Metropolitan Tirana,

Bośnia i Hercegowina, University of Sarajevo Faculty of Political Science

Studia w ramach programu Erasmus+ KA107 nie mogą być krótsze niż 90 dni i dłuższe niż 150 dni w ramach jednego cyklu studiów. Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 września 2021 a 31 marca 2022 roku oraz powinien być zgodny z rozkładem kalendarza roku akademickiego uczelni partnerskiej.

Osoby uprawnione do ubiegania się o przyznanie wyjazdu ze stypendium

W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ KA107 studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich, zgodnie z poniższą tabelą zawierającą informację o dziedzinie studiów:

Metropolitan Tirana University_Information about offer_Credit Mobility_for_candidates_2021_22

University of Sarajevo_Information about offer_Credit Mobility_for_candidates_2021_22

 

Informacje o ofercie poszczególnych uczelni partnerskich:

 1. O stypendium Erasmus+ KA107 może ubiegać się osoba, która jest studentem studiów licencjackich lub magisterskich w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym wydziału wymienionego w powyższej tabeli. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 2. O stypendium Erasmus+ KA107 mogą ubiegać się wszyscy studenci UŁ, niezależnie od obywatelstwa. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.
 3. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci, którzy w czasie mobilności będą studentami przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich oraz pierwszego roku studiów magisterskich w ramach studiów II stopnia.
 4. Studenci ostatniego roku studiów, ubiegający się o studia za granicą na ostatnim semestrze studiów w UŁ, mogą to uczynić za zgodą swojego promotora i koordynatora wydziałowego programów wymiany międzynarodowej. Pisemna zgoda promotora na wyjazd będzie wymagana na etapie rekrutacji.
 5. W programie Erasmus+ (KA103 i KA107) możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich/w szkole doktorskiej), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące oraz wliczając już zrealizowane wyjazdy z grantem lub „z grantem 0” w ramach Erasmus+/LLP Erasmus/Campus Europae/FSS/Erasmus Mundus. W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus+, LLP Erasmus, Campus Europae, FSS, Erasmus Munduszostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów, np. jeśli w ramach programu LLP Erasmus, Erasmus+, Campus Europae, FSS, Erasmus Mundus dany student otrzymał w przeszłości stypendium LLP Erasmus, Erasmus+ na 6 miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ odpowiednio na studiach magisterskich, ale maksymalnie na 6 miesięcy.

Przykład: jeśli w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+ (KA103 i KA107), Erasmus Mundus, Campus Europae, FSS student studiów licencjackich/magisterskich otrzymał w przeszłości stypendium na 6 miesięcy, wówczas może jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ KA107 maksymalnie do 6 miesięcy na danym cyklu studiów. Powyższa zasada przyznawania stypendium dotyczy tylko sytuacji, kiedy UŁ pozyska środki finansowe na realizację mobilności z Narodowej Agencji.

 1. Każdy student musi złożyć oświadczenie o wykorzystaniu swojego kapitału mobilności, tzn. czy do dnia rekrutacji był uczestnikiem programu LLP-Erasmus, Erasmus+ (KA103 i KA107), Erasmus Mundus, Campus Europae, FSS w celu odbycia za granicą części studiów.
 2. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ KA107 nie może przebywać w trakcie studiów zagranicznych na urlopie dziekańskim ani żadnym innym. Wyjeżdżający student musi mieć aktywny status studenta UŁ w trakcie trwania całego wyjazdu oraz wpisane do systemu USOS zaliczenie poprzedniego semestru lub rozliczenie roczne w danym roku akademickim.
 3. Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ KA107 nie może być podstawą do przedłużenia okresu realizacji studiów na UŁ na żadnym cyklu kształcenia. Studenci nie mogą wnioskować o przedłużenie okresu studiów na UŁ, argumentując przedłużenie koniecznością zrealizowania wyjazdu zagranicznego.
 4. Stypendium Erasmus+ KA107 może być przyznane studentowi podejmującemu w uczelni zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku, którego przedmioty będą zbieżne z ofertą uczelni macierzystej.
 5. W rekrutacji nie mogą uczestniczyć:
 6. a) słuchacze studiów podyplomowych;
 7. b) studenci wpisani warunkowo na kolejny etap studiów;
 8. c) studenci powtarzający etap studiów.

Wysokość stypendium

 1. Miesięczna wysokość stypendium Erasmus+ KA107 (studia) na pobyt wynosi 700 euro.
 2. Wysokość ryczałtu na podróż obliczana jest na podstawie odległości, jaką musi pokonać stypendysta do uczelni partnerskiej (na podstawie kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/programmes/Erasmus-plus/resources/distance-calculator_en distance_pl.htm):
 • Albania – stawka na pokrycie kosztów podróży to 275 EUR
 • Bośnia i Hercegowina – stawka na pokrycie kosztów podróży to 275 EUR

Podstawowe kryteria rekrutacji studentów

 1. Średnia ocen (co najmniej 3,50)

Algorytm wyliczania średniej ocen z systemu USOS w zależności od roku, programu i cyklu studiów studenta UŁ obowiązujący w rekrutacji:

 • Dla studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich:

– średnia ważona wyliczona z ocen z całego cyklu studiów, tylko z programu, z którego student ubiega się o wyjazd (zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w UŁ).

 • Dla studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy na skutek wznowienia studiów, powtarzania roku lub korzystania z urlopu zostali wpisani na rok studiów objęty liczeniem średniej zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym Regulaminie studiów w UŁ:

– średnia ważona wyliczona z całego cyklu studiów, tylko z programu, z którego student ubiega się o wyjazd. W każdym innym przypadku, nie wyszczególnionym powyżej, wylicza się średnią ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd zgodnie z Regulaminem studiów w UŁ. Średnia ocen będzie pozyskana z dziekanatu macierzystego Wydziału na wniosek studenta.

 1. Brak warunkowych zaliczeń.
 2. Znajomość wykładowego języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię partnerską.
 3. Posiadanie niewykorzystanego kapitału mobilności – zgodnie z pkt 5 i 6 powyżej.

Wymagane dokumenty:

 1. Proposal Learning Agreement for Studies
 2. Application Form
 3. List motywacyjny w języku angielskim.
 4. Dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie deklarowanym przez studenta.
 5. Oświadczenie-o-wcześniejszych-wyjazdach-Erasmus-2020_21.
 6. Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z poprzednich lat studiów (ukończonych).

Warunki konkursu

 1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: od dnia 21 kwietnia do dnia 10 maja 2021 do godziny 24.00.
 2. Miejsce składania dokumentów: Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ, ul. Uniwersytecka 3. Student ubiegający się o przyznanie wyjazdu przesyła komplet dokumentów pocztą tradycyjną do BWZ lub drogą elektroniczną na adres creditmobility@uni.lodz.pl. Dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być przesłane w postaci zakodowanej, zabezpieczone hasłem, hasło umożliwiające odkodowanie danych należy przesłać osobnym kanałem komunikacji (np. Teams, telefon: 42 625 47 90)

Procedura rekrutacji studentów

Rekrutacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami partnerskimi, opisanymi poniżej.

I etap rekrutacji

Uniwersytet Łódzki jest odpowiedzialny za ogłoszenie i rozpowszechnienie informacji o rekrutacji na wyjazdy ze stypendium Erasmus+ KA107, m.in. poprzez zamieszczenie jej na stronie www.bwz.uni.lodz.pl, na uczelnianych stronach www, w wiadomościach kierowanych bezpośrednio do studentów oraz rozesłanie informacji z prośbą o jej rozpowszechnienie wśród studentów do wydziałowych koordynatorów Erasmus+.

Po zamknięciu rekrutacji w terminie wskazanym w pkt 1 „Warunki konkursu”, dokumenty studentów aplikujących zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez BWZ UŁ. TYLKO dokumenty kompletne spełniające wymogi formalne zostaną przekazane do uczelni partnerskich wskazanych we wnioskach rekrutacyjnych kandydatów. Dokumenty niekompletne zostaną odrzucone ze względów formalnych i nie będą podlegać ocenie.

II etap rekrutacji

Uczelnia partnerska dokona wyboru stypendysty/stypendystów na podstawie oceny merytorycznej dokumentów złożonych podczas rekrutacji oraz rozmów przeprowadzonych z kandydatami za pośrednictwem Skype’a. Decyzja uczelni partnerskiej jest ostateczna.

Wypłata stypendium Erasmus+ KA107

 1. Stypendium Erasmus+ KA107 zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiów w uczelni zagranicznej, zgodnie z indywidualną umową stypendialną zawartą z UŁ, niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania.
 2. Student zrekrutowany na częściowe studia za granicą zobowiązany jest do podpisania umowy w Biurze Współpracy z Zagranicą. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia semestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację z przyznanych funduszy i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Erasmus+ KA107.

Pozostałe warunki

 1. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji uczelni macierzystej do Pełnomocnika Rektora UŁ ds. programów wymiany międzynarodowej. Odwołanie to może dotyczyć tylko decyzji podejmowanej na I etapie rekrutacji.
 2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu stypendium zostanie przyznane kolejnej osobie z listy rezerwowej.
 3. Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię przyjęcia na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z UŁ.
 4. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ na piśmie. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je przyznająca.
 5. Student, któremu zostanie przyznane stypendium jest zobowiązany:

– uzyskać wizę studencką na czas realizacji mobilności, jeśli taka jest wymagana;

– wykupić przed wyjazdem pakiet ubezpieczeniowy (rekomendowany jest pakiet rozszerzony) obejmujący ubezpieczenie od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków na czas podróży, jak i na cały czas pobytu w kraju docelowym.

Koszt wizy oraz ubezpieczenia student pokrywa we własnym zakresie.

 

Po decyzjach uczelni partnerskich w BWZ zostanie sporządzony protokół z przebiegu rekrutacji. Dokumenty studentów biorących udział w rekrutacji będą przechowywane w BWZ przez okres kolejnych pięciu lat od momentu otrzymania przez UŁ pisma z rozliczeniem i zatwierdzeniem projektu 2019-1-PL01-KA107-064855 przez Narodową Agencję.

 

 

 

 

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann