BWZ

Konferencje i konkursy

Latvian Transatlantic Organisation and Konrad Adenauer Stiftung in Baltic States invite you to the Baltic Sea Region Young Leaders Academy. Sessions will be held from March 27 until May 8 with practical masterclasses and simulation game, discussions between participants, lively debates with top politicians from the region, as well as lectures from prominent experts about the security of the region, sustainability, democracy, and other important topics. Zoom discussions with politicians are planned on Saturdays, however, other activities are placed throughout the week to make them more convenient for the participants. Eligibility: 18 – 25 years old; from Baltic Sea Region; English language skills; leadership skills; interest in political and social processes. Apply until March 20 by sending your CV and Motivation letter to lato@lato.lv Tell them why you want to participate in the masterclasses and what are your future goals! This project is free of charge.

 


Uprzejmie informujemy, że ogłoszono nabór wniosków w programie Edukacja (tzw. fundusze norweskie), który zakłada współpracę z partnerami z Norwegii, Lichtensteinu, Islandii. Termin składania wniosków to 12 kwietnia 2021 do godz. 16:00.

Program podzielony jest na 4 komponenty:

 • Komponent I Profesjonalny rozwój kadry (wizyta studyjna lub intensywne szkolenie)
 • Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym (koordynuje BWZ)
 • Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
 • Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

 Uprawnione działania w ramach Komponentu III:

 1. Opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania;
 2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i dla kadry);
 3. Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego;
 4. (Nowe działanie) edukacja zdalna

 Uprawnione działania w ramach Komponentu IV:

 1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji
  (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania;
 2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw
  z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);
 3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu;
 4. (Nowe działanie): edukacja zdalna

Operator Programu rekomenduje rozpoczęcie realizacji projektów przed 30 kwietnia 2022 r. Ostateczna data kwalifikowalności wydatków poniesionych na projektach realizowanych w ramach Programu Edukacja to 30.04.2024 r.

Ważna informacja!

Wnioskodawca (tj. Uniwersytet Łódzki) może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu.

W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane aplikowaniem o przesłanie propozycji wniosków projektowych w komponentach I, III i IV do dn. 22.02.2021 r. za pomocą formularza: Link do formularza

Propozycje projektowe zostaną poddane wewnętrznej ocenie przez Komisję pod przewodnictwem Prorektora ds. współpracy z zagranicą.

Na podstawie wymienionych kryteriów, Komisja wyłoni jedną kandydaturę jednostki/osoby, która będzie uprawniona do aplikowania w ramach danego komponentu.

Wyniki preselekcji będą podane nie później niż do dnia 3 marca 2021r.

Kryteria oceny propozycji projektowych:

 1. Zgodność projektu z celami i zagadnieniami Programu Edukacja.
 2. Zasadność realizacji projektu w odniesieniu do strategicznych celów uczelni.
 3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście grup docelowych.
 4. Innowacyjność zgłoszonego pomysłu na podstawie zaproponowanych rozwiązań edukacyjnych.
 5. Planowana współpraca z partnerem/partnerami.
 6. Wpływ projektu i ocena potencjału trwałości jego rezultatów.

Propozycje współpracy do wniosku w ramach komponentu II

W ramach komponentu 2. – Mobilność w szkolnictwie wyższym –  Biuro Współpracy z Zagranicą przygotuje jeden wniosek dla całej uczelni na mobilność studentów i pracowników. Do współpracy zostaną zaproszone uczelnie z Państw-Darczyńców, z którymi realizowana jest mobilność w ramach programu Erasmus+. Wydziały, które chciałyby realizować mobilności w ramach II komponentu z innymi uczelniami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), proszone są o przekazanie informacji do p. Marty Ratajczyk marta.ratajczyk@uni.lodz.pl do dnia 22.02.2021 r. w tytule wiadomości proszę wpisać „Nabór do programu Edukacja – komponent II”.

Mobilności te zostaną dodane do wniosku ogólnouczelnianego. Na etapie składania wniosku wydział będzie odpowiedzialny za uzgodnienie z uczelnią partnerską liczby i typów mobilności, dziedzin współpracy i pozyskanie listu intencyjnego (skan) z podpisem przedstawiciela uczelni zagranicznej.

Szczegółowe informacje o programie oraz wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

Wsparcia w zakresie programu Edukacja udziela Marta Ratajczyk (marta.ratajczyk@uni.lodz.pl; tel.: 42 635 4752 ) z Biura Współpracy z Zagranicą.

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji o naborze pracownikom Państwa wydziału.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann