BWZ

Dodatkowa rekrutacja 2016/17

Dodatkowa rekrutacja 2016/17

Wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus– termin realizacji praktyk: do 30.09.2017 r.

Dodatkowa rekrutacja rozpoczyna się z dniem 21.11.2016, prowadzona jest w ramach zwolnionych lub niewykorzystanych środków przeznaczonych na działanie: wyjazdy na praktyki SMP. Obowiązuje otwarty tryb naboru kandydatów do momentu wyczerpania środków finansowych. Kandydat ubiegający się o wyjazd, po skompletowaniu dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii na macierzystym wydziale UŁ przekazuje komplet dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji do BWZ UŁ pok. 7 w terminach:

Wnioski złożone przez studentów do 21.12.2016

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 31.12.2016.

Wnioski złożone przez studentów do 21.01.2017

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 31.01.2017

Wnioski złożone przez studentów do 18.02.2017

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 28.02.2017

Oceny zgłoszeń kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji dokona specjalnie powołana Komisja, w skład której wchodzą: prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, (Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus), prof. Artur Gałkowski (Koordynator Uczelniany ds. ECTS) i mgr Liliana Lato, kierownik BWZ UŁ .

Student zakwalifikowany na wyjazd przez Komisję Rekrutacyjną zostaje wpisany na listę osób wyjeżdżających. W przypadku dużego zainteresowania wyjazdami przekraczającego limit dostępnych środków zostanie sporządzona lista rankingowa. Środki finansowe pozyskane po rezygnacji studentów zakwalifikowanych na wyjazd, będą proponowane kolejnym studentom z listy rankingowej utworzonej w procesie rekrutacji dodatkowej.

Komplet wymaganych dokumentów, które należy złożyć w BWZ to :

 1. Druk_przewodni_praktyki_dodatkowa_rekrutacja– wypełnia Koordynator.
 2. Praktyki_formularz_zgłoszeniowy_2016_17_dodatkowa-rekrutacja
 3. List motywacyjny w języku polskim adresowany do Koordynatora wydziałowego/ECTS. List motywacyjny powinien zawierać: opis firmy, czas praktyk, miejsce praktyk oraz uzasadnienie jakie korzyści wyniesie student z odbycia praktyk, jak wpłyną one na kompetencje zawodowe i przyszłe szanse zatrudnienia. Prosimy również o określenie języka w jakim praktykant będzie się komunikował podczas odbywania praktyk.
 4.  Learning-agreement-for-traineeships-2016_17 – Porozumienie o programie praktyki. Student ma obowiązek skonsultować szczegółowy program praktyk w LAT z wydziałowym Koordynatorem ds. ECTS oraz instytucją przyjmującą. Dokument musi być podpisany przez opiekuna ze strony instytucji przyjmującej, studenta oraz koordynatora ds. ECTS/ na wydziale. Prosimy podać dokładne daty realizacji praktyk (dzień/miesiąc/rok)

Na potrzeby studentów przygotowujących LAT został sporządzony Słowniczek pojęć i wytycznych dot. LAT do wykorzystania przez studenta i koordynatora/opiekunka praktyk.

The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED-F 2013).  Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAT– ISCED-F 2013 search tool
Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.

 1. Zgoda promotora pracy licencjackiej/magisterskiej na odbycie praktyki (w przypadku studentów chcących odbyć praktykę na ostatnim roku studiów I , II lub III stopnia)
 2. Zgoda Dziekana na wyjazd na praktyki w czasie trwania semestru – dotyczy studentów, których wyjazd będzie realizowany w czasie trwania zajęć na UŁ. Zgoda może być wyrażona na podaniu o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) bądź na Liście Motywacyjnym wcześniej podpisanym przez Koordynatora .
 3. Certyfikaty językowe lub pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego uzyskane u lektora.
 4. Potwierdzenie z Dziekanatu o zaliczeniu semestru poprzedzającego wyjazd.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW KANDYDATÓW:

Oceny zgłoszeń w pierwszej kolejności dokona koordynator wydziałowy ds. ECTS, następnie Komisja Rekrutacyjna. Przy kwalifikacji kandydatów na praktykę są brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. List motywacyjny -ocenie podlegają wszystkie składniki listu – profesjonalność, treść, argumentacja, styl, itd.)
 2. Zgodność programu praktyk z programem studiów na podstawie LAT ocenia koordynator ds. ECTS na macierzystym wydziale.
 3. Poziom znajomości języka obcego, w którym będzie odbywać się praktyka. Wymagana jest znajomość języka na poziomie co najmniej B1 – certyfikat lub potwierdzenie znajomości przez lektora.

Komplet dokumentów potwierdzonych przez koordynatora i jeśli dotyczy Dziekana Wydziału powinien być złożony do BWZ min. na 1 miesiąc przed planowanym wyjazdem. 

PRZED WYJAZDEM

Zakwalifikowany student, aby podpisać umowę min. na 2 tygodnie  przed planowanym wyjazdem na praktyki w ramach programu Erasmus+,  zobowiązany jest dostarczyć do BWZ:

 1. Kserokopię karty EKUZ.

Aby uzyskać kartę EKUZ trzeba wypełnić i wdrukować  Zaświadczenie do NFZ  i uzyskać podpis w BWZ. Z podpisanym zaświadczeniem student udaje się do NFZ w celu wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

 1. Kserokopię ubezpieczenia od Kosztów Leczenia oraz od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej.

Wykupione ubezpieczenie musi obejmować cały okres trwania praktyk. Zaleca się wykupienie przez beneficjenta dodatkowego prywatnego obejmującego ewentualne dodatkowe koszty interwencji medycznych bądź transportu do kraju (KL).

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Beneficjenta podczas pobytu na praktyce (w czasie i poza godzinami pracy). Jeśli instytucja przyjmująca nie zapewnia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Beneficjenta w miejscu odbywania praktyki, Beneficjent jest zobowiązany do wykupienia takiego ubezpieczenia we własnym zakresie. UWAGA! Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie pokrywa szkód wyrządzonych w miejscu odbywania praktyki! należy rozszerzyć zakres polisy OC o praktyki zawodowe!

 1. Wypełnione zlecenie_przekazywania_stypendium_praktyki-2016_17
 2. Oryginalne zaświadczenie pobrane z Dziekanatu potwierdzające, że w momencie realizacji praktyki osoba wyjeżdzająca posiada status studenta/absolwenta UŁ na rok akademickim 2016/17. Osoby wyjeżdżające jako absolwenci – zaświadczenie potwierdzające obronę pracy magisterskiej.
 3. Należy wypełnić online test językowy OLS / proszę nie drukować wyników testu.

Podpisanie umowy będzie możliwe tylko w momencie dostarczenia do BWZ kompletu wymienionych powyżej dokumentów.
Podpisanie umowy na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (zawartej pomiędzy Beneficjentem programu, a Uczelnią reprezentowaną przez Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej  oraz Kwestora UŁ) jest warunkiem wyjazdu na praktykę Erasmusa+ i otrzymania stypendium.

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann