BWZ

Zasady finansowania

Zasady finansowania wyjazdów na praktyki zagraniczne w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (FSS) do Molde University College – Specialized University of Logistics w roku akademickim 2014/2015

1. Student UŁ zakwalifikowany na trzymiesięczne praktyki za granicą do Molde University College – Specialized University of Logistics w roku akademickim 2014/2015 w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (FSS) przyjmuje do wiadomości fakt, że przyznane dofinansowanie z Programu FSS jest formą wsparcia wyjazdu i pobytu na praktyce za granicą oraz będzie wypłacone w formie kwot ryczałtowych przyjętych dla programu FSS w 2014/15.

2. Dofinansowanie na trzymiesięczny okres praktyk FSS będzie wypłacone nie później niż
do 45 dni po podpisaniu przez ostatnią ze stron umowy na wyjazd na praktyki FSS zawartej pomiędzy wyjeżdżającym studenta i UŁ w następującej wysokości 12270,48 PLN, gdzie:
– ryczałt na koszty utrzymania – 800 Euro/miesiąc = 3384,96 PLN/miesiąc × 3 miesiące = 10154,88 PLN
– jednorazowy ryczał na koszty podróży i ubezpieczenia – 500 Euro = 2115,60 PLN

Dofinansowanie FSS zostanie wypłacone studentowi jednorazowo w pełnej wysokości w PLN na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3. Zgodnie z Przewodnikiem administracyjno-finansowym dla Beneficjentów programu FSS, Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni na rok 2014/15, miesięczna kwota ryczałtowa dofinansowania FSS jest wyliczana wg algorytmu, że 1 miesiąc jest ekwiwalentem 4 tygodni.

Wyliczona przed wyjazdem kwota dofinansowania FSS na podstawie uzgodnionego okresu trzymiesięcznych praktyk pomiędzy studentem UŁ a instytucją przyjmującą zostanie podana w umowie na wyjazd w ramach FSS zawartej pomiędzy wyjeżdżającym studentem
a Uniwersytetem Łódzkim.

4. Zaleca się wskazanie rachunku prowadzonego w PLN do wypłaty dofinansowania FSS.

5. Rozliczenie finansowe i merytoryczne po zrealizowanym okresie praktyk zagranicznych wiąże się z dostarczeniem do BWZ UŁ:
– oryginalnego zaświadczenia o okresie realizacji praktyk w instytucji przyjmującej z faktycznymi datami rozpoczęcia i zakończenia praktyk, wystawionego i opieczętowanego przez instytucję przyjmującą,
– oryginalnego zaświadczenia o zrealizowaniu założeń programowych praktyk z jej oceną wystawioną przez opiekuna z instytucji przyjmującej (Certificate of Practical Placement – wzór),
– potwierdzenia wypełnienia ankiety ex-post przez uczestnika mobilności FSS
w okresie 1 tygodnia od dnia zakończenia realizacji praktyk w instytucji przyjmującej, nie później jednak niż do dnia 30.09.2015 roku.

Termin złożenia w/w dokumentów figuruje w umowie zawartej przed wyjazdem pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a studentem.

6. Skrócenia okresu praktyk FSS poniżej min. okres 3 miesięcy lub też niewywiązanie się przez studenta z innych warunków umowy na wyjazd na praktyki w ramach FSS, będzie wiązało się z koniecznością zwrotu całej lub części otrzymanej kwoty otrzymanego dofinansowania FSS na wskazane konto UŁ, najpóźniej do dn. 30.09.2015r.

Zwrot dofinansowania nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Jeżeli pobyt na wymianie trwał krócej niż 3 miesiące do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii „siły wyższej” konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Operatora Programu FSS w Polsce.

7. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

Łódź, 20.05.2015


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann