BWZ

Przed wyjazdem 2014/15

Poniższe informacje obowiązują studentów UŁ realizujących praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus + (2014-15).

UWAGA! Jest to drugi etap składania dokumentów, gdy wiesz już, że jesteś zakwalifikowany na wyjazd za granicę.

Oto co powinieneś zrobić przed wyjazdem, czyli gdy JESTEŚ JUŻ ZAKWALIFIKOWANY do odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+ (po rekrutacji):

1. Sporządzasz Learning Agreement for Traineeships (LAT) na którym należy zdobyć podpis opiekuna ze strony instytucji przyjmującej, oraz koordynatora ds. ECTS/opiekuna praktyk na wydziale)

Na potrzeby studentów przygotowujących LAT został sporządzony Słowniczek pojęć i wytycznych dot. LAT do wykorzystania przez studenta i koordynatora/opiekunka praktyk.

The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAT– ISCED-F 2013 search tool
Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.

2. Wypełniasz i drukujesz Zaświadczenie do NFZ o tym, że będziesz odbywać praktykę Erasmusa+ i przychodzisz z nim do BWZ (pok. 11) w celu uzyskania podpisu. Teraz już możesz starać się o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Należy wykupić także ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

3. Wypełniasz Zlecenie przekazywania stypendium.

4. Zdobywasz w dziekanacie zaświadczenie potwierdzające, że w momencie realizacji praktyki będziesz posiadać status studenta/absolwenta UŁ.

5. Kupujesz bilet podróżny. W roku akademickim 2014/2015 decyzje dotyczące ewentualnego dofinansowania do kosztów podróży będą podejmowane indywidualnie przez Dziekanów Wydziałów UŁ. W roku akademickim 2013/2014 osoby, które jechały do krajów takich jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia dostały dofinansowanie w wysokości do 150 zł. Jeżeli ktoś jechał do krajów innych niż te wymienione powyżej, otrzymał dofinansowanie w wysokości do 300 zł. Jeśli Dziekani podtrzymają decyzję o dofinansowaniu wszyscy wyjeżdżający studenci będą mogli starać się o dofinansowanie kosztów podróży po powrocie z praktyki. Każdy z Was będzie musiał wypełnić Podanie o częściowy zwrot kosztów podróży. Do oświadczenia wszyscy z Was będą musieli dołączyć fakturę lub inne dokumenty potwierdzające odbycie podróży takie jak: bilet, paragon, karty pokładowe itp.

6. Podpisujesz umowę: na około tydzień przed wyjazdem zgłaszasz się w tym celu do BWZ ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Są to:

  • Learning Agreement for Traineeships podpisany przez wszystkie trzy strony (studenta, koordynatora/opiekuna praktyk z wydziału macierzystego UŁ oraz opiekuna praktyk w instytucji przyjmującej) Do BWZ przekazujesz pierwszych 5 stron dokumentu LAT (nie wymagamy drukowania całego dokumentu)
  • Oficjalny list akceptacyjny z instytucji przyjmującej potwierdzający dokładny termin odbycia praktyk
  • Zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta UŁ w momencie realizacji praktyk (wymagane zaświadczenie potwierdzające status studenta na rok akad. 2014/15 – jeśli dziekanat nie może wystawić stosownego zaświadczeni na rok 2014/15 wymagane jest potwierdzenie o zaliczeniu semestru letniego 2013/14; osoby wyjeżdżające jako absolwenci – zaświadczenie potwierdzające obronę pracy magisterskiej); w przypadku osób wyjeżdżających na 1 roku studiów II stopnia w okresie wakacyjnym- decyzja o zakwalifikowaniu na studia II stopnia
  • Karta EKUZ (aby otrzymać kartę najpierw trzeba wydrukować i przynieść do BWZ Zaświadczenie do NFZ)
  • Ubezpieczenie od NNW (obejmuje koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu pracy Beneficjenta) i OC (odpowiedzialności cywilnej – dotyczy szkód spowodowanych przez Beneficjenta w czasie odbywania praktyki, czego nie obejmuje OC w życiu prywatnym)
  • Zlecenie przekazywania stypendium.

 

 • Dane zagranicznego opiekuna praktyk (nazwisko i dane kontaktowe do tej osoby w miejscu pracy: adres, telefon, e-mail)

UBEZPIECZENIE

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia

Zaleca się wykupienie przez Beneficjenta dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych, bądź transportu do kraju.

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy szkód spowodowanych przez Beneficjenta w czasie odbywania praktyki)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Beneficjenta podczas pobytu na praktyce (w czasie i poza godzinami pracy). Jeśli instytucja przyjmująca nie zapewnia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Beneficjenta w miejscu odbywania praktyki, Beneficjent jest zobowiązany do wykupienia takiego ubezpieczenia we własnym zakresie. UWAGA! Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie pokrywa szkód wyrządzonych w miejscu odbywania praktyki!

 • Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie obejmuje koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu pracy Beneficjenta. Jeśli instytucja przyjmująca nie zapewnia obowiązkowego ubezpieczenia w razie wypadku w miejscu pracy, Beneficjent jest zobowiązany do wykupienia takiego ubezpieczenia we własnym zakresie.

Podpisanie umowy będzie możliwe tylko w momencie dostarczenia do BWZ kompletu wymienionych powyżej dokumentów.

Podpisanie umowy na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (zawartej pomiędzy Beneficjentem programu, a Uczelnią reprezentowaną przez Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz Kwestora UŁ) jest warunkiem wyjazdu na praktykę Erasmusa+ i otrzymania stypendium.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann