BWZ

Zasady finansowania 2014/15

Zasady finansowania wyjazdów na praktyki zagraniczne (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus+.

1. Student zakwalifikowany na praktyki za granicą przyjmuje do wiadomości fakt, że przyznane dofinansowanie z Programu ERASMUS+ jest tylko formą wsparcia pobytu i przeznaczone będzie na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą podczas realizacji praktyk Erasmus+.

2. Dofinansowanie na praktyki nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą. Na rok akad. 2014/15 stawki miesięcznego dofinansowania praktyk Erasmus+ dla poszczególnych krajów przedstawiają się w następujący sposób:
I grupa krajów (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) – 600 EUR;
II grupa krajów (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja) – 500 EUR;
III grupa krajów (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry) – 400 EUR.
Stawki są podane do wiadomości studenta i opublikowane na stronie internetowej uczelni www.bwz.uni.lodz.pl.

3. Na działanie SMP na rok 2014/15 Uniwersytet Łódzki otrzymał kwotę w łącznej wysokości 74 100 EUR na łączną liczbę 147 miesięcy. UŁ będzie wypłacał dofinansowanie studentom zakwalifikowanym na praktyki na okres 3 miesięcy (tj.90 dni). Nie oznacza to jednak, iż student jest zmuszony tylko do 3-miesiecznej mobilności. Istnieje możliwość realizacji praktyk od 2do 12 m-cy w ramach jednego roku akademickiego, przy czym UŁ wypłaca dofinansowanie maksymalnie na 3 m-ce (tj. max 90 dni). Minimalna długość trwania praktyk to 2 miesiące tj. 60 dni.

4. Uczelnia może wyrazić zgodę na przedłużenie pobytu studenta na praktyce Erasmus+ na koszt własny studenta. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy finansowej Erasmus+ zawartej pomiędzy UŁ i Narodową Agencją na rok 2014/15 to jest poza dzień 30.09.2015r.

5. W przypadku zwalniania środków przez studentów UŁ, którzy zrezygnują z wyjazdu na praktykę, zwolnione fundusze będą mogły być przekazane na uruchomienie procedury wyjazdowej kolejnych studentów oczekujących na liście rezerwowej.

6. Dofinansowanie na praktyki zostanie wypłacone studentowi w dwóch ratach na wskazany przez niego rachunek bankowy. I rata stanowić będzie 75% łącznego dofinansowania wyliczonego na podstawie długości pobytu, liczonego co do 1 dnia i ustalonego przed mobilnością pomiędzy studentem i instytucją przyjmującą. I rata zostanie wypłacona studentowi po podpisaniu umowy finansowej w BWZ, pod warunkiem otrzymania przez UŁ funduszy stypendialnych Erasmus+ na rok 2014/15 z NA Programu Erasmus+.
II rata stanowiąca
a) 25% kwoty dofinansowania przyznanego zgodnie z zapisem w umowie finansowej zawartej pomiędzy studentem a Uniwersytetem Łódzkim przed mobilnością (w przypadku gdy długość pobytu nie ulega zmianie),
b) pozostałą część z przyznanej kwoty dofinansowania (w przypadku skrócenia długości pobytu),
zostanie wypłacona studentowi po powrocie z praktyk i całkowitym rozliczeniu się na uczelni macierzystej. Ostateczna kwota dofinasowania będzie wyliczona na podstawie Learning Agreement for Traineeship (LAT) potwierdzającego długość pobytu studenta w instytucji przyjmującej, liczona co do jednego dnia (przyjmując zasadę, iż 1 miesiąc to 30 dni).

W przypadku przedłużenia okresu praktyk ponad czas zapisany w umowie finansowej zawartej pomiędzy studentem a Uniwersytet Łódzkim ostateczna wysokość dofinansowania nie ulegnie zwiększeniu.

7. Wysokość dofinansowania Erasmus+ na praktyki obowiązująca na UŁ w roku akademickim 2014/15 będzie liczona wg następującego algorytmu: Liczba dni pobytu uzgodniona przed wyjazdem z instytucję przyjmującą * (miesięczna stawka przypadająca na dany kraj/30 dni). Maksymalny czas finansowania pobytu na praktyce nie może przekroczyć 3 miesięcy czyli 90 dni.
Przykłady:
W przypadku wyjazdu na praktyki do I grupa krajów na okres 90 dni – 1800 EUR
I rata wynosi 1350 Euro – 90 dni*(600Euro/30dni)*75%
II rata wynosi 450 Euro – 90 dni*(600Euro/30dni)*25%

W przypadku wyjazdu na praktyki do II grupa krajów na okres 90 dni – 1500 EUR
I rata wynosi 1125 Euro – 90 dni*(500Euro/30dni)*75%
II rata wynosi 375 Euro – 90 dni*(500Euro/30dni)*25%

W przypadku wyjazdu na praktyki do III grupa krajów na okres 90 dni – 1200 EUR
I rata wynosi 900 Euro – 90 dni*(400Euro/30dni)*75%
II rata wynosi 300 Euro – 90 dni*(400Euro/30dni)*25%

W przypadku niepełnych miesięcy pobytu na praktyce, ostateczna wysokość dofinansowania będzie wyliczona wg ww. algorytmu, zaokrąglając uzyskaną kwotę do liczb całkowitej w górę lub w dół.

8.  Zaleca się wskazanie rachunku prowadzonego w EUR.

9. Osoby realizujące praktykę w okresie wakacyjnym w 2014 r. muszą być przygotowane na pokrycie kosztów pobytu z własnych funduszy z uwagi na możliwość opóźnienia w otrzymaniu środków z NA.

10. Rozliczenie finansowe i merytoryczne po zrealizowanym okresie praktyk zagranicznych wiąże się z dostarczeniem do BWZ UŁ:

  • kompletnego oryginalnego dokumentu LAT składającego się z części – Before, After the Mobility oraz During Mobility (jeśli były wprowadzone zmiany).
  • Traineeship Certificate czyli części dokumentu LAT- „After the Mobility” która obejmuje zaświadczenie potwierdzające okres zrealizowanej praktyki zagranicznej Erasmus +. Na tym dokumencie wymaga się podania daty rozpoczęcia i zakończenia praktykioraz informacji o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna instytucji przyjmującej (LAT). Dokument Traineeship Certificate musi zawierać oryginalny podpis i pieczęć instytucji przyjmującej.
  • oraz z wypełnieniem on-line ankiety sprawozdawczej stypendysty Programu Erasmus+ otrzymanej na wskazany adres mailowy studenta.

Termin złożenia w/w dokumentów figuruje w umowie zawartej przed wyjazdem pomiędzy uczelnią a studentem.

11. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie tytułem wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Regulamin ubiegania się o takie wsparcie na UŁ wraz z wnioskiem będą dostępne i upublicznione na stronie www.bwz.uni.lodz.pl.

12. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

BWZ/07.08.2014

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann