BWZ

Rekrutacja 2015/16

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki/staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na rok 2015/16 trwa od 13 kwietnia 2015 do 12 czerwca 2015.

Zasady rekrutacji i wyjazdów na praktyki Erasmus+ 2015/16

Zestawienie instytucji przyjmujących, w których studenci UŁ realizowali lub realizują zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2014_15

W celu zrealizowania praktyki/stażu za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci/absolwenci UŁ mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta.

Na praktykę/staż student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, albo innego  typu instytucji, np. biblioteki, szpitala, muzeum, szkoły wyższej (nie może jednak tam uczyć ani być nauczany), jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się i zarejestrowanej w innym kraju uczestniczącym w programie ERASMUS+ jako Programme Country.

Nie można odbyć praktyki/stażu ERASMUS+ w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami.

Praktyka/staż może trwać od 2 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego (okres uprawniony do realizacji praktyk to: 1.08.2015 – 30.09.2016).

Aby  wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na wyjazdy na praktykę/staż w roku akademickim 2015/2016 należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą pok. nr 11 (termin: do 12.06.2015r.) komplet wymaganych dokumentów:

  1. Druk Przewodni – liczbę punktów za przygotowany LAT (pkt. 6 druku przewodniego) przyznaje koordynator wydziałowy ds. ECTS lub opiekun praktyk na Wydziale. Pozostałe pola druku uzupełnia Komisja Rekrutacyjna.
  2. Formularz_zgłoszeniowy_2015_16
  3. List motywacyjny w języku polskim adresowany do Komisji Rekrutacyjnej. List motywacyjny powinien zawierać: opis firmy, czas praktyk, miejsce praktyk oraz uzasadnienie jakie korzyści wyniesie student z realizacji praktyk, jak wpłyną one na kompetencje zawodowe i przyszłe szanse zatrudnienia. Prosimy również o określenie języka w jakim praktykant będzie się komunikował podczas realizacji praktyk.
  4. Learning_Agreement_for_Traineeships (LAT) – Porozumienie o programie praktyki. Student ma obowiązek skonsultować szczegółowy program praktyk w LAT z wydziałowym Koordynatorem ds. ECTS oraz instytucją przyjmującą. Na etapie rekrutacji dokument powinien być podpisany przez opiekuna ze strony instytucji przyjmującej, studenta oraz koordynatora ds. ECTS/ na wydziale). Prosimy podać dokładne daty realizacji praktyk (dzień/miesiąc/rok)

Na potrzeby studentów przygotowujących LAT został sporządzony Słowniczek pojęć i wytycznych dot. LAT do wykorzystania przez studenta i koordynatora/opiekunka praktyk.

Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAT– ISCED-F 2013 search tool. The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.

  1. Zgoda promotora pracy licencjackiej/magisterskiej na realizację praktyki (w przypadku studentów ubiegających się o wyjazd na praktykę na ostatnim roku studiów I lub II stopnia)
  2. Certyfikaty językowe lub pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego uzyskane u lektora. W przypadku braku certyfikatu/zaświadczenia od lektora przewidywane są rozmowy potwierdzające znajomość języka, w którym student będzie się komunikował w czasie praktyk.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW KANDYDATÓW:

Oceny zgłoszeń kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji dokona specjalnie powołana Komisja, w skład której wchodzą: prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz,(Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus), prof. Artur Gałkowski (Koordynator Uczelniany ds. ECTS) i mgr Liliana Lato, kierownik BWZ UŁ.

Przy kwalifikacji kandydatów na praktykę będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Ocena za list motywacyjny (1-6 pkt) – ocenie podlegają wszystkie składniki listu- profesjonalność, treść, argumentacja, styl, itd.

b) Zgodność programu praktyk z programem studiów na podstawie LAT (1-10 pkt) – punkty przyznawane są przez koordynatora ds. ECTS na macierzystym wydziale (punkty wpisywane są na Druku Przewodnim opatrzone oryginalnym podpisem i pieczęcią koordynatora.

c) Poziom znajomości języka obcego, w którym będzie odbywać się praktyka (1-3 pkt) Wymagana jest znajomość języka na poziomie co najmniej B1.
3 pkt – za certyfikat na poziomie C1 i wyższym
2 pkt – za certyfikat na poziomie B2
1 pkt – za potwierdzenie znajomości języka przez lektora lub po przeprowadzonej rozmowie sprawdzającej kwalifikacje językowe.

d) Dodatkowe 3 pkt przyznawane studentom, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z praktyk w ramach programu Erasmus+, LLP Erasmus, FSS.

e) Średnia ocen – składnik ten będzie brany pod uwagę w przypadku zakwalifikowania większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, niż jest dostępnych środków na sfinansowanie wszystkich wyjazdów. W tym przypadku zostanie przygotowana lista rankingowa kandydatów na podstawie ich wyników w nauce.

Końcowy wynik z rekrutacji jest sumą wszystkich składników a + b +c +d

Po zakończeniu procesu oceny wniosków kandydatów każdy student biorący udział w rekrutacji zostanie poinformowany o decyzji komisji rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu/nie zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę/stąż w ramach programu ERASMUS+ w raku akad. 15/16. Osoby niezakwalifikowane na wyjazd zostaną poinformowane o procedurze odwoławczej.

Przykładowe oferty praktyk znajdują się TUTAJ

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann