BWZ

Studenci niepełnosprawni 2015/16

Studenci UŁ z orzeczoną niepełnosprawnością ubiegający się o wyjazd na praktykę/staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 będę mieli możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych z kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

Na etapie rekrutacji niepełnosprawni studenci mogą złożyć pisemną deklarację dot. chęci ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych do dnia 12.06.2015r. do BWZ UŁ, pok. 11 wraz z kompletem pozostałych dokumentów wymaganych w rekrutacji.

Niepełnosprawni studenci zakwalifikowani na wyjazd na praktykę/staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+ w roku 2015/16, którzy złożą w ww. terminie deklarację dot. chęci ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych, zostaną poproszeni o złożenia wypełnionego i podpisanego wniosku o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności do BWZ UŁ, pok. 11 w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed zaplanowanym wyjazdem.

W przypadku nieścisłości w poszczególnych kategoriach szacowanych kosztów, studenci zostaną poproszeni o doniesienie dodatkowych dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych z kalkulacją szacowanych kosztów.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

Złożone wnioski zostaną zaopiniowane przez dr Anna Sobczak, Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych i prof. Eleonorą Bielawską-Batorowicz, Uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ na UŁ. Następnie wnioski zostaną wysłane z BWZ UŁ do Narodowej Agencji ds. programu Erasmus+. NA oceni wnioski i prześle do UŁ e-mailowo decyzję o przyznanej maksymalnej kwocie dofinansowania, czyli
a) kwocie do rozliczenia jako ryczałt (czyli na podstawie zaświadczenia wystawionego przez uczelnię/ instytucję zagraniczną, spójnego z okresem mobilności wpisanym do systemu Mobility Tool+ (MT+));
b) kwocie do rozliczenia jako koszty rzeczywiste (tj. na podstawie dowodów finansowych) wraz z podaniem typu kosztów objętych dofinansowaniem;
Za rozliczenie osoby niepełnosprawnej będzie odpowiedzialna uczelnia macierzysta tj. UŁ.


Niepełnosprawni studenci są proszeni o poinformowanie instytucji przyjmującej, w której będę realizować praktykę/staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+, o posiadanej niepełnosprawności przed wyjazdem na etapie kompletowanie dokumentów na wyjazd oraz sprawdzenie czy pracodawca oferuję pomoc dla studentów z daną niepełnosprawnością. Pomoc oferowana przez instytucję przyjmującą może mieć wpływ na zasadność niektórych kategorii kosztów, o które może ubiegać się niepełnosprawny student UŁ wyjeżdżający na praktykę/staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann