BWZ

Zasady finansowania 2016/17

Zasady finansowania wyjazdów na praktyki zagraniczne (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 1. Student zakwalifikowany na praktyki za granicą przyjmuje do wiadomości fakt, że przyznane dofinansowanie z Programu ERASMUS+ lub z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest tylko formą wsparcia pobytu i przeznaczone będzie na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą podczas realizacji praktyk Erasmus+.
 2. Dofinasowanie z Programu ERASMUS+ zwane dalej funduszami z UE przysługuje studentom UŁ zakwalifikowanym na wyjazd na praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku 2016/17, którzy nie otrzymywali stypendium socjalnego na UŁ w semestrze letnim 2015/16 oraz nie złożyli wniosku o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności.
 3. Dofinasowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przysługuje studentom UŁ zakwalifikowanym na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w 2016/17, którzy otrzymywali stypendium socjalne na UŁ w semestrze letnim 2015/16 (zgodnie z danymi zapisanymi w bazie systemu USOSWEB i podanymi przez studenta w Druku Przewodnim na wyjazd) oraz osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które w stosownym terminie złożyły wniosek o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych i otrzymały pozytywną decyzję w ww. sprawie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Stypendium PO WER nie przysługuje absolwentom UŁ wyjeżdżającym na praktykę.
 4. Na rok akad. 2016/17 stawki miesięcznego dofinansowania w EUR z funduszy UE na wyjazd na  praktyki dla poszczególnych krajów wynoszą: I grupa krajów (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) – 600 EUR/miesiącII grupa krajów (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja) – 500 EURIII grupa krajów (Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia),  Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry) – 400 EUR.
 5. Na rok 2016/17 stawki miesięcznego dofinansowania w PLN z funduszy PO WER dla poszczególnych krajów wynoszą: dla I grupy krajów: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 2.541,00 PLN/miesiąc bez dodatku socjalnego lub 2.965,00 PLN/miesiąc z dodatkiem socjalnym; dla II grupy krajów: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 2.118, 00 PLN/miesiąc bez dodatku socjalnego lub 2.541,00 PLN/miesiąc z dodatkiem  socjalnym; dla III grupy krajów: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii  Macedonia) Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 1.694, 00 PLN /miesiąc bez dodatku socjalnego lub 2.118,00 PLN/miesiąc z dodatkiem  socjalnym.Stawki są podane do wiadomości studenta i opublikowane na stronie internetowej uczelni www.bwz.uni.lodz.pl.
 6. UŁ będzie wypłacał dofinansowanie studentom zakwalifikowanym na praktyki na okres maksymalnie 3 miesięcy (tj.90 dni). Nie oznacza to jednak, iż student jest zobowiązany tylko do    3-miesięcznej mobilności. Istnieje możliwość realizacji praktyk od 2 do 12 m-cy w ramach jednego roku akademickiego, przy czym UŁ wypłaca dofinansowanie maksymalnie na 3 m-ce (tj. max 90 dni). Minimalny uprawniony czas realizacji praktyk to 2 miesiące tj. 60 dni.
 7. Uczelnia może wyrazić zgodę na przedłużenie pobytu studenta na praktyce Erasmus+ na koszt własny studenta. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy finansowej Erasmus+ zawartej pomiędzy UŁ i Narodową Agencją na rok 2016/17 to jest do dnia 30.09.2017r.
 8. W przypadku zwalniania środków przez studentów UŁ, którzy zrezygnują
  z wyjazdu na praktykę, zwolnione fundusze będą mogły być przekazane na uruchomienie procedury wyjazdowej kolejnych studentów oczekujących na liście rezerwowej.
 9. Dofinansowanie na praktyki zostanie wypłacone studentowi w dwóch ratach na wskazany przez niego rachunek bankowy: I rata stanowić będzie 75% łącznego dofinansowania wyliczonego na podstawie długości pobytu ustalonego przed mobilnością pomiędzy studentem i instytucją przyjmującą w Learning Agreement for Traineeship (LAT). I rata zostanie wypłacona studentowi po podpisaniu umowy finansowej w BWZ. II rata stanowiąca 25% kwoty dofinansowania przyznanego zgodnie z zapisem w umowie finansowej zostanie wypłacona studentowi po powrocie z praktyk po całkowitym rozliczeniu się na uczelni macierzystej. Ostateczna kwota dofinasowania będzie wyliczona na podstawie Learning Agreement for Traineeship (LAT) potwierdzającego długość pobytu studenta w instytucji przyjmującej, liczona na podstawie kalkulatora mobilności, który jest dostępny na stronie http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja-201617/kalkulator-mobilnosci-201617 .W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty, zaokrąglając uzyskaną kwotę do liczb całkowitej w górę lub w dół.

W przypadku przedłużenia okresu praktyk ponad czas zapisany w umowie finansowej zawartej pomiędzy studentem a Uniwersytet Łódzkim ostateczna wysokość dofinansowania nie ulegnie zwiększeniu.

 1. Dofinansowanie z funduszy UE lub PO WER będzie przekazane na rachunek wskazany przez studenta. Student musi być właścicielem/współwłaścicielem wskazanego konta bankowego. Zaleca się rachunek prowadzony w EUR w przypadku dofinansowania z funduszy UE. W przypadku dofinansowania z funduszy z PO WER zaleca się rachunek prowadzony w PLN. Przekazanie dofinansowania nastąpi w przeciągu 30 dni od podpisania umowy przez ostatnią ze stron, pod warunkiem otrzymania środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na konto uczelni.

Studenci, którzy otrzymują dofinansowanie z funduszu PO WER (stypendium socjalne, wsparcie dla osób niepełnosprawnych) zobowiązani są bezwzględnie do podpisania umowy przed wyjazdem na studia osobiście. Nie ma możliwości podpisania umowy przez inną osobę na podstawie upoważnienia notarialnego.

 1. Rozliczenie finansowe i merytoryczne po zrealizowanym okresie praktyk zagranicznych wiąże się z dostarczeniem do BWZ UŁ:
 • kompletnego oryginalnego dokumentu LAT składającego się z części – Before, After the Mobility oraz During Mobility (jeśli były wprowadzone zmiany);
 • Traineeship Certificate czyli części dokumentu LAT- „After the Mobility” która obejmuje zaświadczenie potwierdzające okres zrealizowanej praktyki zagranicznej Erasmus +. Na tym dokumencie wymaga się podania daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna instytucji przyjmującej  (LAT). Dokument  Traineeship Certificate  musi zawierać oryginalny podpis i pieczęć instytucji przyjmującej. Po powrocie dokument musi być zatwierdzony przez koordynatora na UL i przekazany do BWZ.

oraz  wypełnieniem

 • on-line ankiety sprawozdawczej stypendysty Programu Erasmus+ otrzymanej na wskazany adres mailowy studenta;
 • testu językowego on-line po powrocie z praktyk (jeśli dotyczy).

Termin złożenia w/w dokumentów figuruje w umowie zawartej przed wyjazdem pomiędzy uczelnią a studentem.

 1. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie tytułem wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Regulamin ubiegania się
  o takie wsparcie na UŁ wraz z wnioskiem są dostępne i upublicznione na stronie http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja-201617/studenci-niepelnosprawni-201617
 2. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

 

Łódź/05.05.2016

Aktualizacja stawek PO WER z NA z dnia 24.06.2016


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann