BWZ

Rekrutacja 2018/19

UWAGA!!!

Trzecia dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na praktyki/staże zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ (kraje programu) w roku akad. 2018/19 

Dodatkowa rekrutacja trwa od 04.02.2019r. do 26.04.2019r.

Uprawniony czas realizacji praktyki od 01.06.2019r. do 30.09.2019r.

Zasady trzeciej dodatkowej rekrutacji na praktyki Erasmus+ w roku akad. 2018/19_04.02.2019_26.04.2019
Zasady finansowania wyjazdów na praktyki Erasmus+ 2018/19
Stawki stypendium
Komplet dokumentów do złożenia na etapie rekrutacji


Druga dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na praktyki/staże zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ (kraje programu) w roku akad. 2018/19 

Dodatkowa rekrutacja trwa od 05.11.2018r. do 08.01.2019r.

Uprawniony czas realizacji praktyki od 04.02.2019r. do 30.09.2019r.

Zasady drugiej dodatkowej rekrutacji 2018_19_ –  5.11.2018_08.01.2019
Zasady finansowania wyjazdów na praktyki Erasmus+ 2018/19
Stawki stypendium
Komplet dokumentów do złożenia na etapie rekrutacji


Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na praktyki/staże zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ (kraje programu) w roku akad. 2018/19

Dodatkowa rekrutacja trwa od 16.07.2018r. do 30.09.2018r.

Uprawniony czas realizacji praktyki od 01.11.2018r. do 30.09.2019r.

Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na praktyki/staże zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ (kraje programu) w roku akad. 2018/19

Szczegółowe informacje o dodatkowej rekrutacji


Rekrutacja studentów UŁ na wyjazdy na praktyki/staże zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ (kraje programu) w roku akad. 2018/19 trwa w dniach od 14.05. 2018 r. do 22.06.2018 r. Wyjazdy na praktyki będą możliwe od 01.08. 2018 r. do 30.09.2019 r. Minimalny uprawniony okres praktyk to 2 miesiące = 60 dni. Praktyki zagraniczne mogą trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Zasady rekrutacji studentów UŁ na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ (kraje programu) w roku akad. 2018/19

Na praktykę/staż za granicą w ramach programu ERASMUS+ mogą wyjechać studenci/absolwenci UŁ do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta.

Od 2018 roku istnieje możliwość ubiegania się przez studentów wszystkich kierunków studiów o praktyki dot. rozwoju umiejętności cyfrowych¹ oraz kompetencji wymaganych, by pracować i odnosić sukcesy w gospodarce i społeczeństwie poddawanym ciągłym przemianom cyfrowym.

Umiejętności cyfrowe rozumiane przez KE (str. 32 dokumentu) w ramach Programu Erasmus+: „Any traineeship will be considered as a “traineeship in digital skills” when one or more of the following activities are practised by the trainee: digital marketing (e.g. social media management, web analytics); digital graphical, mechanical or architectural design;  development of apps, software, scripts, or websites; installation, maintenance and management of IT systems and networks; cybersecurity; data analytics, mining and visualisation; programming and training of robots and artificial intelligence applications. Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are not considered in this category.”

Więcej o praktykach dot. rozwoju umiejętności cyfrowych: https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities 

 

Aby  wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na wyjazdy na praktykę/staż w roku akademickim 2018/2019 należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą pok. nr 6 (termin: do 22.06.2018r.) komplet wymaganych dokumentów:

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIĆ NA KOMPUTERZE.

 1. Druk-Przewodni_PRAKTYKI – liczbę punktów za przygotowany LAT (pkt. 6 druku przewodniego) przyznaje koordynator wydziałowy ds. ECTS lub opiekun praktyk na Wydziale. Pozostałe pola druku uzupełnia Komisja Rekrutacyjna.
 2. Praktyki_formularz_zgłoszeniowy_2018_19
 3. List motywacyjny w języku polskim adresowany do Komisji Rekrutacyjnej. List motywacyjny powinien zawierać: opis firmy, czas praktyk, miejsce praktyk oraz uzasadnienie jakie korzyści wyniesie student z realizacji praktyk, jak wpłyną one na kompetencje zawodowe i przyszłe szanse zatrudnienia. Prosimy również o określenie języka w jakim praktykant będzie się komunikował podczas realizacji praktyk.
 4. Learning-Agreement-for-traineeships-2018_19_updated on 25.05.2018 with info about digital competences – Porozumienie o programie praktyki. Student ma obowiązek skonsultować szczegółowy program praktyk w LAT z wydziałowym Koordynatorem ds. ECTS oraz instytucją przyjmującą. Na etapie rekrutacji dokument powinien być podpisany przez opiekuna ze strony instytucji przyjmującej, studenta oraz koordynatora ds. ECTS/ na wydziale). Prosimy podać dokładne daty realizacji praktyk (dzień/miesiąc/rok)

Na potrzeby studentów przygotowujących LAT został sporządzony Słowniczek pojęć i wytycznych dot. LAT do wykorzystania przez studenta i koordynatora/opiekunka praktyk.

Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAT– ISCED-F 2013 search tool. The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.

 1. Zgoda promotora pracy licencjackiej/magisterskiej na realizację praktyki (w przypadku studentów ubiegających się o wyjazd na praktykę na ostatnim roku studiów I lub II stopnia)
 2. Certyfikaty językowe lub pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego uzyskane u lektora. W przypadku braku certyfikatu/zaświadczenia od lektora przewidywane są rozmowy potwierdzające znajomość języka, w którym student będzie się komunikował w czasie praktyk.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW KANDYDATÓW:

Oceny zgłoszeń kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji dokona specjalnie powołana Komisja, w skład której wchodzą: prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz,(Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus), prof. Artur Gałkowski (Koordynator Uczelniany ds. ECTS) i mgr Liliana Lato, kierownik BWZ UŁ.

Przy kwalifikacji kandydatów na praktykę będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. a) Ocena za list motywacyjny (1-6 pkt) – ocenie podlegają wszystkie składniki listu- profesjonalność, treść, argumentacja, styl, itd.
 2. b) Zgodność programu praktyk z programem studiów na podstawie LAT (1-10 pkt) – punkty przyznawane są przez koordynatora ds. ECTS na macierzystym wydziale (punkty wpisywane są na Druku Przewodnim opatrzone oryginalnym podpisem i pieczęcią koordynatora).
 3. c) Poziom znajomości języka obcego, w którym będzie odbywać się praktyka (1-3 pkt) Wymagana jest znajomość języka na poziomie co najmniej B1.
  3 pkt – za certyfikat na poziomie C1 i wyższym
  2 pkt – za certyfikat na poziomie B2
  1 pkt – za potwierdzenie znajomości języka przez lektora lub po przeprowadzonej rozmowie sprawdzającej kwalifikacje językowe.
 4. d) Dodatkowe 3 pkt przyznawane studentom, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z praktyk w ramach programu Erasmus+, LLP Erasmus, FSS.
 5. e) Średnia ocen – składnik ten będzie brany pod uwagę w przypadku zakwalifikowania większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, niż jest dostępnych środków na sfinansowanie wszystkich wyjazdów. W tym przypadku zostanie przygotowana lista rankingowa kandydatów na podstawie ich wyników w nauce.

Końcowy wynik z rekrutacji jest sumą wszystkich składników a + b +c +d

Po zakończeniu procesu oceny wniosków kandydatów każdy student biorący udział w rekrutacji zostanie poinformowany o decyzji komisji rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu/nie zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę/staż w ramach programu ERASMUS+ w roku akad. 18/19. Osoby niezakwalifikowane na wyjazd zostaną poinformowane o procedurze odwoławczej.

Przykładowe oferty praktyk znajdują się TUTAJ


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann