BWZ

Zasady dodatkowej rekrutacji

Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na praktyki/staże zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ (kraje programu) w roku akad. 2018/19

Dodatkowa rekrutacja trwa od 16.07.2018r. do 30.09.2018r.

Uprawniony czas realizacji praktyki od 01.11.2018r. do 30.09.2019r.

Aby  wziąć udział w procesie rekrutacyjnym (dodatkowa rekrutacja) na wyjazdy na praktykę/staż w roku akademickim 2018/2019 należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą pok. nr 6 (termin: do 30.09.2018r.) komplet wymaganych dokumentów:

Niekompletne dokumenty lub złożone po terminie, nie będą przyjmowane i nie będą podlegały procedurze rekrutacyjnej.

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIĆ NA KOMPUTERZE.

 1. Druk-Przewodni_PRAKTYKI – druk do wypełnienia przez Komisję Rekrutacyjną, za wyjątkiem podstawowych danych, które uzupełnia Student oraz pola na ocenę Learning Agreement for Traineeships (LAT) przez Koordynatora ECTS/opiekuna praktyk. Student powinien zgłosić się do Koordynatora ECTS/opiekuna praktyk z prośbą o ocenę LATu i zapisanie jej na Druku. Następnie druk należy złożyć do BWZ UŁ wraz z poniższymi dokumentami.
 2. Praktyki_formularz_zgłoszeniowy_2018_19
 3. List motywacyjny w języku polskim adresowany do Komisji Rekrutacyjnej. List motywacyjny powinien zawierać: opis firmy, czas praktyk, miejsce praktyk oraz uzasadnienie jakie korzyści wyniesie student z realizacji praktyk, jak wpłyną one na kompetencje zawodowe i przyszłe szanse zatrudnienia. Prosimy również o określenie języka w jakim praktykant będzie się komunikował podczas realizacji praktyk.
 4. Learning-Agreement-for-traineeships-2018_19 – Porozumienie o programie praktyki. Student ma obowiązek skonsultować szczegółowy program praktyk w LAT z wydziałowym Koordynatorem ds. ECTS oraz instytucją przyjmującą. Na etapie rekrutacji dokument powinien być podpisany przez opiekuna ze strony instytucji przyjmującej, studenta oraz koordynatora ds. ECTS/ na wydziale). Prosimy podać dokładne daty realizacji praktyk (dzień/miesiąc/rok)
 5. Zgoda promotora pracy licencjackiej/magisterskiej na realizację praktyki (w przypadku studentów ubiegających się o wyjazd na praktykę na ostatnim roku studiów I lub II stopnia).
 6. Certyfikaty językowe lub inne pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego np. zaświadczenie od lektora, wydruk emaila z wynikiem testu OLS, jeśli student wyjeżdżał wcześniej na studia/praktyki Erasmus+, itp. W przypadku braku certyfikatu/dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego, przewidywane są rozmowy potwierdzające znajomość języka, w którym student będzie się komunikował w czasie praktyk.

  Na potrzeby studentów przygotowujących LAT został sporządzony Słowniczek pojęć i wytycznych dot. LAT do wykorzystania przez studenta i koordynatora/opiekunka praktyk. Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAT– ISCED-F 2013 search tool. The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.


  Od 2018 roku istnieje możliwość ubiegania się przez studentów wszystkich kierunków studiów o praktyki dot. rozwoju umiejętności cyfrowych¹ oraz kompetencji wymaganych, by pracować i odnosić sukcesy w gospodarce i społeczeństwie poddawanym ciągłym przemianom cyfrowym.Praktyka jest rozumiana jako praktyka w dziedzinie umiejętności cyfrowych”, jeżeli praktykant przyucza się do jednej lub kilku z wymienionych poniżej działalności: marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa); komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne; tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych; instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi; cyberbezpieczeństwo; analiza, eksploracja i wizualizacja danych; programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ogólne wsparcie dla użytkowników, realizacja zamówień, wpisywanie danych czy prace biurowe nie są zaliczane do tej kategorii, źródło: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf.

  Więcej o praktykach dot. rozwoju umiejętności cyfrowych: https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunitiesWP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann