BWZ

Zasady rekrutacji 2018/19

Zasady rekrutacji studentów UŁ na wyjazdy na praktyki zagraniczne (Student Mobility for Placement – SMP)  w ramach Programu Erasmus+ (kraje programu) w roku akademickim 2018/2019.

Rekrutacja trwa od 14.05.2018 r. do 22.06.2018 r.

Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasad. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zgodny z profilem studiów studenta. Od 2018 roku istnieje możliwość ubiegania się przez studentów wszystkich kierunków studiów o praktyki dot. rozwoju umiejętności cyfrowych, oraz kompetencji wymaganych, by pracować i odnosić sukcesy w gospodarce i społeczeństwie poddawanym ciągłym przemianom cyfrowym.
 2. Praktyka może być realizowana w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie Erasmus+ (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Lichtenstein, FYROM – była Republika Jugosławii Macedonia, Norwegia, Turcja, w uczelni posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) lub w innej instytucji zagranicznej. Instytucja musi być ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie.
 3. Praktyka nie może być realizowana w:
  a) w instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach (wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm),
  b) w organizacjach zarządzających programami UE takich jak Agencje Narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).
 4. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich (decyduje status studenta UŁ w trakcie kwalifikacji), posiadający obywatelstwo polskie lub innego kraju.
 5. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd na praktyki w ramach programu ERASMUS+.
 6. Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19 może być również realizowany przez absolwenta UŁ, który w okresie niniejszej kwalifikacji jest na ostatnim roku studiów na UŁ oraz obroni pracę dyplomową na UŁ i ukończy studia do dnia 30.09.2018, tj. do ostatniego dnia roku akademickiego 2017/18.
 7. Studenci ostatniego roku studiów I, II stopnia ubiegający się o wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ na kolejnym cyklu studiów (odpowiednio II, III stopniu) zobowiązani są do kontynuacji studiów na Uniwersytecie Łódzkim na tym samym wydziale/kierunku studiów, z którego ubiegali się o wyjazd na praktykę. Realizacja wyjazdu na praktyki powinna być rozpoczęta po uzyskaniu statusu studenta UŁ na kolejnym cyklu studiów. Zapis dotyczący konieczności kontynuacji studiów na tym samym wydziale UŁ będzie uwzględniony w umowie podpisanej przed wyjazdem pomiędzy studentem a uczelnią.
 8. Student nie może zostać skierowany na praktykę zagraniczną podczas urlopu dziekańskiego, naukowego, zdrowotnego. Wyjeżdżający student jest zobowiązany do zaliczenia poprzedniego semestru studiów. Student, który będzie realizował praktykę zagraniczną w czasie trwania zajęć dydaktycznych na UŁ musi uzyskać zgodę Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd.
 9. Studentowi może zostać przyznany wyjazd w ramach programu Erasmus+  na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (I, II lub III) w celu odbycia za granicą praktyki oraz/lub części studiów. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu finansowania zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta programu LLP Erasmus (ze stypendium z budżetu programu LLP ERASMUS lub bez stypendium), programu Erasmus+ (z finansowaniem i bez) i FSS (z finansowaniem i bez) na studiach i/lub praktyce.
 10. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres mobilności wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu mobilności zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta programu LLP Erasmus (ze stypendium z budżetu programu LLP ERASMUS lub bez stypendium), programu Erasmus+ (z finansowaniem i bez)  i FSS (z finansowaniem i bez) na studiach i/lub praktyce.
 11. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru na wyjazdy na praktyki ERASMUS+ w roku akademickim 2018/19, dopuszcza się realizację kolejnej mobilności przez studenta, z zastrzeżeniem zrealizowania wyjazdu do innej instytucji.
 12. Komisja rekrutacyjna w składzie: Prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz (uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus, przewodnicząca Komisji), Prof. Artur Gałkowski (uczelniany Koordynator ds. ECTS) oraz mgr Liliana Lato, Kierownik BWZ UŁ dokona wyboru kandydatów na podstawie kompletu dokumentów złożonych przez studenta. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo rozmów kwalifikacyjnych ze studentami biorącymi udział w rekrutacji. W terminie od 22.06.2018 do 30.06.2018 roku członkowie komisji sporządzą protokół wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listę kandydatów rezerwowych. Listy zostaną upublicznione w BWZ UŁ. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Organem odwoławczym jest Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej UŁ.
 13. Pełna dokumentacja przeprowadzonej rekrutacji będzie przechowywana w uczelni przez okres pięciu lat.
 14. Student zakwalifikowany na wyjazd przyjmuje do wiadomości fakt, iż grant Programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych  z utrzymaniem za granicą. O ewentualnym dofinansowaniu do kosztów podróży ze środków wydziałowych będzie decydował Dziekan macierzystego Wydziału.
 15. Praktyka może trwać od min. 2 miesięcy (60 dni) do maks. 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego, bez gwarancji uzyskania pełnego finansowania na cały okresu pobytu na praktyce. Okres finansowania pobytu na praktyce ERASMUS+ wynosi 3 miesiące tj. 90 dni, liczony wg kalkulatora mobilności, który jest dostępny na stronie: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja-20189/kalkulator-mobilnosci.
 16. Student może zostać skierowany na praktykę zagraniczną ze statusem uczestnika programu ERASMUS+, bez funduszy programu ERASMUS+ (tzw. ”grant zero”).
 17. Praktyka powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie pomiędzy 1 sierpnia 2018 a 30 września 2019 roku.
 18. Przedłużenia praktyki za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego są możliwe, za zgodą obu podmiotów: UŁ i instytucji przyjmującej, ale bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS+ na dodatkowy okres praktyki.
 19. Zmiana instytucji zagranicznej, w której odbywają się praktyki na inną, może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach, jak np. rażące niewywiązanie się instytucji z założeń uzgodnionych w Learning Agreement for Traineeships (LAT). Rezygnacja z odbywania praktyki, jak i wcześniejsze niż uzgodnione w dokumentach opuszczenie miejsca pracy, będzie podstawą do wezwania studenta do zwrotu całej lub częściowej kwoty otrzymanego grantu i nie zaliczenia praktyk w UŁ.
 20. Studenci z przyznanym stypendium socjalnym (szczegóły określone w zasadach finansowych 2018/19) wyjeżdżają na praktyki z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER – finansowanie w PLN.
 21. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do BWZ pok. 6. Szczegółowe informacje dotyczące w/w dofinansowania będą upublicznione na stronie BWZ UŁ, po otrzymaniu przez UŁ wytycznych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dot. wyjazdów osób z orzeczoną niepełnosprawnością na rok 2018/19.
 22. Zakwalifikowani kandydaci podpisują na minimum 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem programu, a Uczelnią reprezentowaną przez Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej oraz Kwestora UŁ. W celu podpisania umowy finansowej student musi złożyć do BWZ UŁ, pok. 6 komplet wymaganych dokumentów opisanych na stronie bwz.uni.lodz.pl, zakładka praktyki/przed wyjazdem 2018/19.
 23. UŁ zobowiązuje się do zaliczenia Beneficjentowi praktyki na zasadach obowiązujących w uczelni (w zależności od wydziałów i tego czy praktyka jest wpisana w program studiów, czy ponadprogramowa) oraz do wpisania faktu odbycia praktyki przez studenta w Suplement do Dyplomu.
 24. W przypadku dostępności środków z programu Erasmus+ 2018/19, UŁ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2018/19. Komunikat o ewentualnej dodatkowej rekrutacji będzie dostępny na stronie BWZ UŁ.
 25. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej prof. nadzw. dr hab. Paweł Starosta

Łódź, dn.08.05.2018r.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann