BWZ

Zasady rekrutacji 2015/16

Zasady rekrutacji i wyjazdów na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016. Rekrutacja trwa od 13.04.2015 r. do 12.06.2015r.

Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus+.

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zgodny z profilem studiów studenta.

2. Praktyka może być realizowana w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie Erasmus+ (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Lichtenstein, Macedonia – była Republika Jugosławii, Norwegia, Turcja), w uczelni posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) lub w innej instytucji zagranicznej. Instytucja musi być ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie.

3. Praktyka nie może być realizowana w:
a) w instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach (wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm),
b) w organizacjach zarządzających programami UE takich jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania.

4. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich (decyduje status studenta UŁ w trakcie kwalifikacji), posiadający obywatelstwo polskie lub innego kraju.

5. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd na praktyki w ramach programu ERASMUS+.

6. Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 może być również realizowany przez absolwenta UŁ, który w okresie niniejszej kwalifikacji jest na ostatnim roku studiów na UŁ oraz obroni pracę dyplomową na UŁ i ukończy studia do dnia 30.09.2015, tj. do ostatniego dnia roku akademickiego 2014/15.

7. Studenci ostatniego roku studiów I, II stopnia ubiegający się o wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ na kolejnym cyklu studiów (odpowiednio II, III stopniu) zobowiązani są do kontynuacji studiów na Uniwersytecie Łódzkim na tym samym wydziale/kierunku studiów z którego ubiegali się o wyjazd na praktykę. Realizacja wyjazdu na praktyki powinna być rozpoczęta po uzyskaniu statusu studenta UŁ na kolejnym cyklu studiów. Zapis dotyczący konieczności kontynuacji studiów na tym samym wydziale UŁ będzie uwzględniony w umowie podpisanej przed wyjazdem pomiędzy studentem a uczelnią.

8. Student nie może zostać skierowany na praktykę zagraniczną podczas urlopu dziekańskiego, naukowego, zdrowotnego. Wyjeżdżający student jest zobowiązany do zaliczenia poprzedniego semestru studiów. Student, który będzie realizował praktykę zagraniczną w czasie trwania zajęć dydaktycznych na UŁ musi uzyskać zgodę Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd.

9. Studentowi mogą zostać przyznane fundusze w ramach programu Erasmus+ na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (I, II lub III) w celu odbycia za granicą praktyki oraz/lub części studiów. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu finansowania zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta programu LLP Erasmus (ze stypendium z budżetu programu LLP ERASMUS lub bez stypendium), programu Erasmus+ (z finansowaniem i bez) i FSS (z finansowaniem i bez) na studiach i/lub praktyce.

10. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres mobilności wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu finansowania zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta programu LLP Erasmus (ze stypendium z budżetu programu LLP ERASMUS lub bez stypendium), programu Erasmus+ (z finansowaniem i bez) i FSS (z finansowaniem i bez) na studiach i/lub praktyce.

11. Komisja rekrutacyjna w składzie: Prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz (uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus, przewodnicząca Komisji), Prof. Artur Gałkowski (uczelniany Koordynator ds. ECTS) oraz mgr Liliana Lato, Kierownik BWZ UŁ dokona wyboru kandydatów na podstawie kompletu dokumentów złożonych przez studenta. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo rozmów kwalifikacyjnych ze studentami biorącymi udział w rekrutacji.  W terminie do 15.06.2015 do 30.06.2015 roku członkowie komisji sporządzą protokół wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listę kandydatów rezerwowych. Listy zostaną upublicznione w BWZ UŁ. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Organem odwoławczym jest Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UŁ.

12. Pełna dokumentacja przeprowadzonej rekrutacji będzie przechowywana w uczelni przez okres pięciu lat.

13. Student kwalifikowany na wyjazd przyjmuje do wiadomości fakt, iż grant Programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych  z utrzymaniem za granicą. O ewentualnym dofinansowaniu do kosztów podróży ze środków wydziałowych będzie decydował Dziekan macierzystego Wydziału.

14. Praktyka może trwać od min. 2 do maks. 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego, bez gwarancji uzyskania pełnego finansowania na cały okresu pobytu na praktyce. Liczba finansowanych miesięcy pobytu na praktyce ERASMUS+ będzie ustalona po przyznaniu dla UŁ środków finansowych.

15. Student może zostać skierowany na praktykę zagraniczną ze statusem uczestnika programu ERASMUS+, bez funduszy programu ERASMUS+.

16. Praktyka powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie pomiędzy 1 sierpnia 2015 a 30 września 2016 roku.

17. Przedłużenia praktyki za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego są możliwe, za zgodą obu podmiotów: UŁ i instytucji przyjmującej, ale bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS+ na dodatkowy okres praktyki.

18. Zmiana instytucji zagranicznej, w której odbywają się praktyki na inną, może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach, jak np. rażące niewywiązanie się instytucji z założeń uzgodnionych w LAT. Rezygnacja z odbywania praktyki, jak i wcześniejsze niż uzgodnione w dokumentach opuszczenie miejsca pracy, będzie podstawą do wezwania studenta do zwrotu całej lub częściowej kwoty otrzymanego grantu i nie zaliczenia praktyk w UŁ.

19. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do BWZ pok. 11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w dofinansowania dostępne na stronie: http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja-201516/studenci-niepelnosprawni-201516.

20. Zakwalifikowani kandydaci podpisują przed wyjazdem umowę na realizację wyjazdu zawartą pomiędzy Beneficjentem programu, a Uczelnią reprezentowaną przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą oraz Kwestora UŁ.

21.UŁ zobowiązuje się do zaliczenia Beneficjentowi praktyki na zasadach obowiązujących w uczelni (w zależności od wydziałów i tego czy praktyka jest wpisana w program studiów, czy ponadprogramowa) oraz do wpisania faktu odbycia praktyki przez studenta w Suplement do Dyplomu.

22. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

Łódź, dnia 09.04.2015

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann