BWZ

Przed wyjazdem

Poniższe informacje obowiązują studentów/przyszłych absolwentów UŁ zakwalifikowanych na wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2020/21 dot. umowy 2020 (czyli zgodnie z zasadami finansowania wyjazdów w roku 2020/21), którzy otrzymają indywidualną zgodę Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ na wyjazd.

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie złożonych dokumentów i uzyskaniu indywidualnej zgody Prorektora UŁ na wyjazd, student/przyszły absolwent UŁ jest proszony o przygotowanie poniższych dokumentów na tyle wcześnie aby zdążył podpisać umowę finansową w BWZ UŁ przed wyjazdem (na 2 tyg. przed wyjazdem):

Ze względu na bezpieczeństwo przesyłanych danych rekomendujemy, aby studenci zabezpieczyli hasłem plik (taką funkcjonalność daje Pakiet MS Office) z przesyłanymi dokumentami przy użyciu programu archiwizującego (np. WinRar lub WinZip7), a dostęp do pliku zabezpieczyć hasłem. Zabezpieczony plik proszę przesłać na adres pracownika BWZ UŁ, p. Gabrieli Szkup, gabriela.szkup@uni.lodz.pl a hasło proszę przesłać poprzez inny kanał komunikacji nt. MS Teams lub telefonicznie. Przykładowa Instrukcja_szyfrowania i odszyfrowania_pliku.

1. Kopia karty EKUZ lub innego prywatnego ubezpieczenie zdrowotnego ważnego w kraju realizacji wyjazdu na cały okres realizacji praktyki i dojazdu z/do miejsca praktyki. W celu uzyskania karty EKUZ z NFZ, student wypełnia i drukuje zaświadczenie-EKUZ i przychodzi z nim lub przesyła do p. Gabrieli Szkup, pracownika BWZ UŁ w celu uzyskania podpisu. Na podstawie zaświadczenia, student wyrabia kartę EKUZ.

2. Kopia uzupełniającego ubezpieczenie od kosztów leczenia na czas realizacji praktyki i dojazdu z/do miejsca/kraju realizacji praktyki (obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych, bądź transportu do kraju).

3. Kopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu pracy Uczestnika;

4. Kopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w miejscu realizacji praktyki, (w czasie i poza godzinami pracy), czego nie obejmuje OC w życiu prywatnym.

Jeśli instytucja przyjmująca potwierdzi, że zapewni powyższe ubezpieczenia (pkt. 3 i 4) w LAT, to student/przyszły absolwent nie musi przedłożyć kopii ubezpieczenia NNW i OC w miejscu realizacji praktyki. Warto poprosić instytucję przyjmującą o okazanie dokumentu poświadczającego, że praktykant będzie objęty ubezpieczeniem OC i NNW w miejscu realizacji praktyki lub też poprosić o otrzymaniu mailowego zapewnienia, że takie ubezpieczenie będzie przysługiwało praktykantowi.

5. Oficjalny list akceptacyjny (dozwolona forma elektroniczna) z instytucji przyjmującej potwierdzający dokładny termin odbycia praktyki (planowane daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki, które będą widniały w umowie finansowej podpisywanej przez studenta/absolwenta).

6. Zlecenie przekazywania stypendium praktyki– druk należy wypełnić na komputerze, wydrukować, złożyć podpis i przynieść do BWZ UŁ, pok. 6 po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w BWZ UŁ lub przesłać na adres służbowy pracownika BWZ UŁ, p. Gabrieli Szkup: gabriela.szkup@uni.lodz.pl.

7. Zaświadczenie pozyskane z Dziekanatu potwierdzające, że w okresie realizacji praktyki osoba wyjeżdżająca posiada aktualny status studenta/absolwenta UŁ. W przypadku realizacji praktyki przez studenta w trakcie okresu zajęć dydaktycznych na UŁ, wymagana jest pisemna zgoda Dziekana na wyjazd. Dopuszczalny jest skan dokumentu.

Dodatkowo przed rozpoczęciem mobilności i podpisaniem umowy finansowej student jest proszony o zrobienie testu biegłości językowej OLS, z języka obcego, w którym będzie realizował praktykę. W tym celu należy przesłać na adres: gabriela.szkup@uni.lodz.pl deklarację językową dot. języka, z którego student będzie wykonywał test biegłości językowej OLS. Po uzyskaniu informacji o języku, studentowi zostanie nadana licencja do OLS przez pracownika BWZ UŁ. Następnie platforma OLS wyśle do studenta e-mail z prośbą o wypełnienie testu biegłości językowej OLS.

Podręcznik użytkownika testu biegłości językowej

Po dostarczeniu/przesłaniu wszystkich dokumentów do BWZ UŁ i wypełnieniu testu biegłości językowe OLS, student/absolwent będzie mógł podpisać umowę finansową na realizację praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+ zawartą pomiędzy studentem/absolwentem a UŁ reprezentowanym przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ oraz Kwestora UŁ. Proponowany czas podpisania umowy w BWZ UŁ ok. 1-2 tyg. przed wyjazdem. W dniu podpisywania umowy student/absolwent musi również złożyć/przesłać wymagane oświadczenie studenta, doktoranta lub pracownika UŁ wyjeżdżającego za granicę.

Aby podpisać umowę finansową na wyjazd należy przesłać z konta uniwersyteckiego studenta (w domenie @edu.uni.lodz.pl) komplet poniższych dokumentów na jeden z adresów pracowników BWZ UŁ: beata.kaminska@uni.lodz.pl; dorota.jachimek@uni.lodz.pl; gabriela.szkup@uni.lodz.pl. Dokumenty wysłane z adresów prywatnych nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Prosimy o przesłanie dokumentów przed planowanym rozpoczęciem okresu studiów w uczelni zagranicznej. Ze względu na bezpieczeństwo przesyłanych danych rekomendujemy, aby studenci zabezpieczyli hasłem plik (taką funkcjonalność daje Pakiet MS Office) z przesyłanymi dokumentami przy użyciu programu archiwizującego (np. WinRar lub WinZip7), a dostęp do pliku zabezpieczyć hasłem. Zabezpieczony plik proszę przesłać na adres jednego pracownika BWZ UŁ, a hasło proszę przesłać do tego samego pracownika ale poprzez inny kanał komunikacji nt. MS Teams lub telefonicznie. Przykładowa Instrukcja_szyfrowania i odszyfrowania_pliku. 

 

W przypadku braku kompletu dokumentów, umowa nie zostanie podpisana ze studentem/uczestnikiem. Podpisanie umowy jest warunkiem wyjazdu na praktykę Erasmusa+ i otrzymania stypendium.

Po powrocie z praktyki i rozliczeniu się z wyjazdu w BWZ UŁ student/absolwent może ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży. W roku akademickim 2020/2021 decyzje dotyczące ewentualnego dofinansowania do kosztów podróży będą podejmowane indywidualnie przez Dziekanów Wydziałów UŁ. W celu ubiegania się o dofinansowanie kosztów należy złożyć/przesłać do BWZ UŁ wypełnione i podpisane oświadczenie o dofinansowanie kosztów podróży wraz z fakturą lub innymi dokumentami potwierdzającymi odbycie podróży takie jak: bilet, paragon, karty pokładowe itp.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann