BWZ

Zasady 2015/16

Zasady rekrutacji na studia za granicą – wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Rejestracja w systemie USOSweb w terminie: 26.01.2015 – 25.02.2015

1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Erasmus Charter for Higher Education, z którymi Uniwersytet Łódzki podpisał umowy o współpracy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomu studiów.

2. W rekrutacji mogą brać udział studenci:
– studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich – decyduje status studenta w trakcie studiów za granicą,
– studenci polscy i zagraniczni UŁ, którzy zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Studenci III roku studiów licencjackich mogą brać udział w rekrutacji pod warunkiem kontynuacji uzupełniających studiów magisterskich na tym samym wydziale UŁ w trakcie pobytu na studiach zagranicznych. Wskazane jest, aby tacy studenci byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Zapis dotyczący konieczności kontynuacji studiów na tym samym wydziale UŁ będzie uwzględniony w umowie podpisanej przed wyjazdem pomiędzy studentem a uczelnią.

3. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może przebywać w trakcie studiów zagranicznych na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym. Wyjeżdżający student musi mieć status studenta UŁ w momencie wyjazdu oraz wpisane do systemu USOS zaliczenie poprzedniego semestru.

4. Studenci, którzy rozpoczynają II cykl studiów przed wyjazdem na studia Erasmus+ są zobowiązani dostarczyć do BWZ zaświadczenie o statusie studenta w roku akad.15/16 z Dziekanatu macierzystego wydziału. Absolwenci studiów licencjackich UŁ wyjeżdżający na zagraniczne studia przed 1 października 2015 r. zobowiązani są do upoważnienia notarialnego wybranej osoby, która w ich imieniu podpisze umowę finansową na studia Erasmus + pomiędzy UŁ a studentem. Osoba upoważniona jest zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia z Dziekanatu potwierdzającego status studenta na rok akademicki 2015/2016. Zaświadczenie możliwe jest do uzyskania z Dziekanatu po podpisaniu stosownej umowy o podjęciu studiów  II-go  stopnia na UŁ.

5. Wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS + nie może być podstawą do przedłużenia okresu realizacji studiów na UŁ na żadnym z cykli kształcenia. Studenci nie mogą wnioskować o przedłużenie okresu studiów na UŁ argumentując przedłużenie koniecznością zrealizowania wyjazdu zagranicznego.

6. Zasadą jest, że studenci i doktoranci ostatniego roku studiów ubiegający się o studia za granicą na ostatnim semestrze studiów w UŁ mogą to uczynić za zgodą swojego promotora i koordynatora wydziałowego. Pisemna zgoda promotora na wyjazd będzie wymagana na etapie podpisywania umowy finansowej pomiędzy studentem a UŁ przed wyjazdem studenta za granicę.

7. W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące oraz wliczając już zrealizowane wyjazdy z grantem lub „z grantem 0” w ramach Erasmus+/LLP Erasmus/Campus Europae/FSS. W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy. 

Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus+, LLP Erasmus, Campus Europae, FSS zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów, np. jeśli w ramach programu LLP Erasmus, Erasmus+, Campus Europae, FSS dany student otrzymał w przeszłości stypendium LLP Erasmus, Erasmus+ na 6 miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ odpowiednio na studiach magisterskich, ale maksymalnie na 6 miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.

8. Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet kwalifikuje kandydatów na studia zagraniczne wyłącznie spośród studentów i doktorantów UŁ, w porozumieniu z koordynatorem macierzystego wydziału studenta/doktoranta. O wyjazd z puli miejsc ON-BPK ubiegać się mogą studenci wszystkich wydziałów, zainteresowani problematyką Gender Studies w ramach swojej podstawowej dziedziny/kierunku studiów w UŁ.

9. Studenci Programu Erasmus Mundus (Akcja 1 – studia magisterskie i studia doktoranckie), którzy nie otrzymują grantu na realizację mobilności zagranicznej z budżetu Programu Erasmus Mundus mogą starać się  o przyznanie wyjazdu z puli środków Erasmus+ poprzez udział w bieżącej rekrutacji.

10. Studia w ramach programu Erasmus+ nie mogą być krótsze niż 3 miesiące i dłuższe niż 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 lipca 2015 i 15 września 2016 roku (wliczając w to okres ewentualnego przedłużenia).

11. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: średnia ocen nie niższa niż 3,5, znajomość języka obcego zgodna z wymogami językowymi uczelni przyjmującej, najlepiej potwierdzona certyfikatem zewnętrznym, wysoka motywacja studenta. Ponadto wydziały mogą ustalać dodatkowe kryteria np. aktywny udział w życiu uczelni, osiągnięcia naukowe itp., powiadamiając studentów o zasadach przyjętych dla potrzeb procesu rekrutacji. Studenci UŁ, którzy wcześniej nie realizowali studiów za granicą w ramach Erasmus+/LLP Erasmus/Campus Europae/FSS mogą być traktowani priorytetowo w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Algorytm liczenia średnich ocen przyjęty na UŁ w roku akad. 2014/15:

– średnia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd w 2015/16 – dla studentów studiów I i II stopnia oraz dla studentów 1, 2, 3 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ od roku akademickiego 2012/13;

– średnia arytmetyczna z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd w 2015/16 – dla studentów 4, 5 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ przed rokiem akademickim 2012/13;

– średnia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd – dla studentów na I, II stopniu studiów i jednolitych studiach magisterskich, którzy na skutek wznowienia studiów, powtarzania roku lub korzystania z urlopu zostali wpisani na rok studiów objęty liczeniem średniej zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym Regulaminem Studiów na rok 2014/15;

– ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – dla studentów studiów III stopnia.

W każdym innym przypadku nie wyszczególnionym powyżej średnia ocen zostanie wyliczona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd zgodnie z Regulaminem Studiów.

12. Rejestracja na wyjazd na częściowe studia za granicą będzie odbywała się poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line  w systemie USOSweb,  który będzie udostępniony dla studentów w okresie od dnia 26 stycznia 2015, godz. 12.00 do dnia 25.02.2015 do godz. 12.00.  W składanym formularzu on-line student może wybrać dwie lub trzy uczelnie spośród puli ofert wyjazdów dostępnych dla macierzystego Wydziału i kierunku studiów studenta. Studentowi może być przyznany tylko jeden wyjazd.

Po złożeniu wniosku aplikacyjnego w USOSweb, student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o zrealizowanych wyjazdach zagranicznych do Koordynatora Wydziałowego ds. Programu Erasmus+ do dnia 25.02.2015r. Oświadczenie udostępnione na stronie BWZ UŁ http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja jest niezbędnego do dalszego procesu rekrutacji.

Dalsza procedura kwalifikowania studentów odbywa się na poszczególnych wydziałach, które mogą wymagać certyfikatów językowych, informacji o wybitnych osiągnięciach studenta i przeprowadzać dodatkowe rozmowy ze studentem. Średnia ocen będzie pozyskana z Dziekanatu macierzystego Wydziału na wniosek Koordynatora Wydziałowego, z programu studiów, z którego student ubiega się o wyjazd.

13. Kwalifikacja prowadzona jest  na wydziałach, a skład Komisji rekrutacyjnej ustalany jest indywidualnie dla każdego Wydziału UŁ. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym zostają ogłoszone wyniki rekrutacji wraz z listami kandydatów oraz z informacją o przyjętej 7 dniowej procedurze odwoławczej. Organem odwoławczym jest specjalnie powołana  Komisja ds. Programu Erasmus+. Kwalifikacja wydziałowa jest ostateczna, jednakże decyzję finalną o przyjęciu studenta na studia zagraniczne podejmuje uczelnia przyjmująca. Po przyznaniu miejsca przez Koordynatora, zakwalifikowany student drukuje swoje „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” z USOSweb, podpisuje i składa na ręce Wydziałowego Koordynatora ds. Programu Erasmus+. Dodatkowo studenci III roku studiów licencjackich, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd na I roku studiów II stopnia są proszeni o dostarczenie do Wydziałowego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ zobowiązania o kontynuacji studiów na kolejnym cyklu na Wydziale, z którego został przyznany im wyjazd. Protokoły z prac komisji wydziałowych wraz z listą studentów biorących udział w rekrutacji, listą studentów zakwalifikowanych na wyjazd, listą rezerwową oraz zgłoszeniami kandydatów na wyjazd, oświadczeniami i zobowiązaniami zostaną przekazane do BWZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2015.

14. W przypadku rezygnacji kandydatów z list studentów zakwalifikowanych na wyjazd, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z list rezerwowych.

15. Koordynatorzy wydziałowi przechowują przez okres kolejnych pięciu lat pełną dokumentację przeprowadzonej rekrutacji.

16. Studenci, którzy chcą kontynuować studia w uczelni zagranicznej w kolejnym semestrze niezależnie czy są zrekrutowani tylko na semestr czy od razu na cały rok muszą obligatoryjnie wystąpić do Koordynatora uczelni macierzystej z prośbą o zgodę na przedłużenie studiów. Przedłużenia studiów za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego są możliwe, za zgodą obu uczelni: zagranicznej i UŁ, ale bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS+ na dodatkowy okres studiów. Na komplet dokumentów od studenta składają się:
– podanie adresowane do Prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Zofii Wysokińskiej o zgodę na przedłużenie studiów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni 2015/16;
– dokumenty potwierdzające zaliczenie w uczelni zagranicznej zajęć zaplanowanych na semestr zimowy (Transcript of Records lub inny potwierdzający dokument wydany przez uczelnię zagraniczną). Nie może otrzymać zgody na przedłużenie student/ka, który/a nie zrealizował/a programu studiów zaplanowanego w semestrze zimowym;
– pisemna zgoda uczelni zagranicznej na kontynuację studiów w następnym semestrze,
z zaznaczeniem, że studia realizowane będą w ramach Programu Erasmus+;
– uzgodniony i zaakceptowany przez koordynatora ECTS oraz uczelnię zagraniczną program studiów zaplanowany na semestr letni (Learning Agreement for Studies – Before the Mobility);
– pisemna zgoda promotora na przedłużenie studiów za granicą o kolejny semestr (dot. tylko studentów i doktorantów UŁ, którzy są na ostatnim roku studiów).

Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od studenta, koordynator wydziałowy/kierunkowy opiniuje podanie studenta i przesyła całość dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą, najpóźniej do 31.03.2016 r. Tylko kompletne dokumenty pozwolą na sporządzenie list studentów przedłużających studia o kolejny semestr i tylko osoby z list będą mogły zostać objęte ewentualnym dofinansowaniem w kolejnym semestrze.

Nie ma możliwości ubiegania się o przedłużenie studiów na sem. letni w roku akad. 2015/16 w ramach programu Erasmus+ do innej uczelni, niż do tej, w której student realizował studia w sem. zimowym.

17. Sposób finansowania wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ będzie określony w odrębnym dokumencie – Zasady finansowania wyjazdów na studia w roku 2015/2016. W przypadku pozyskania przez Uniwersytet Łódzki niewystarczającej puli środków pozwalającej na sfinansowanie wyjazdów wszystkich zakwalifikowanych studentów, każdy Wydział ustali listę rankingową studentów, którzy otrzymają stypendium na wyjazd.    

18. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki  ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych. Formularze i szczegółowe informacje na stronie http://www.frse.org.pl.

19. Studenci, którzy w semestrze letnim roku akad. 2014/15 otrzymywali stypendium socjalne na UŁ uzyskają dodatkowe środki z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na czas realizacji studiów w uczelni zagranicznej w roku akad. 15/16. Wysokość tego dofinansowania to równowartość kwoty 200 EURO/miesięcznie jako dodatek socjalny. Szczegółowe informacje będę podane w zasadach finansowania wyjazdów na studia w roku 2015/2016.

20. W przypadku pozyskania przez UŁ środków z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na realizację wyjazdów w roku akad. 2015/16 do uczelni partnerskich w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, z którymi są podpisane stosowne umowy o współpracy w ramach FSS, studenci zakwalifikowani w tegorocznej rekrutacji będą mogli wyjechać w ramach programu Erasmus+ z grantem 0 i dofinansowaniem FSS. W przypadku pozyskania niewystarczającej puli środków FSS na realizację wyjazdów wszystkich studentów zakwalifikowanych na studia do uczelni w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, dofinansowanie z programu FSS otrzymają tylko studenci z najwyższą średnią z danego wydziału. Pozostali studenci wyjadą z dofinansowaniem z programu Erasmus+.

21. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

Łódź, dn. 08.01.2015

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann