BWZ

Edukacja 2020/21 i 2021/22

Scroll down for English

 

Rekrutacja studentów UŁ na wyjazd na częściowy okres studiów na sem. letni 2021/22 w ramach projektu Mobilność w szkolnictwie wyższym (Komponent II), Edukacja 

Terminy rekrutacji: 22.09 – 07.10.2021 – z uwagi na terminy przyjmowania zgłoszeń na sem. letni 2021/22 przez uczelnie zagraniczne
Zasady: Zasady dodatkowej rekrutacji Edukacja_SMS 2021_22 na sem. letni
Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji:
– list motywacyjny z opinią Koordynatora Wydziałowego ds. programów wymiany międzynarodowej,
ne dokumenty:
– formularz zgłoszeniowy na wyjazd studenta_Edukacja 2021_22
– zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego, np. certyfikat językowy, zaświadczenie od lektora, zaświadczenie z wynikiem testu OLS, jeśli kandydat wykonywał wcześniej taki test w związku z wyjazdem na studia Erasmus+;
– zaświadczenie z macierzystego Dziekanatu UŁ z informacją o średniej ważonej z ocen z roku akademickiego 2020/21 z tego programu studiów, z którego student ubiega się o wyjazd (zgodnie
z obowiązującym Regulaminem studiów na UŁ).

Uczelnie partnerskie, do których można wyjechać w ramach konkretnych dziedzin akademickich w ramach rekrutacji na sem. letni 2021/22
Molde University College – Specialized University in Logistics – 1 miejsce w dziedzinie logistyki  Molde University College_application procedure
University of Bergen, Law Faculty – 4 miejsca w dziedzinie prawa University of Bergen_application procedure
Inland Norway University of Applied Sciences, campus w Lillehammer– 2 miejsca w dziedzinie ekonomii i 2 miejsca w dziedzinie geografii – Link do procedury aplikacyjnej uczelni zagranicznej

Dostępna liczba stypendiów na semestralny wyjazd w ramach programu Edukacja dla UŁ: 3

Zasady finansowe wyjazdów SMS Edukacja na rok 2021/22 – stypendium na max. 150 dni i dofinansowanie do kosztów podróży

Zainteresowanych studentów zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. naboru organizowanym w dn. 28.09.2021 o godz. 10:00 przez BWZ UŁ na MS Teams – spotkanie informacyjne

Zainteresowane osoby prosimy obowiązkowo o zapoznanie się z procedurą aplikacyjną określoną przez uczelnię partnerskie, która będzie dotyczyła studentów UŁ w przypadku zakwalifikowania studenta UŁ na wyjazd przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Z racji na terminy przyjmowania dokumentów przez uczelnie zagraniczne student musi być świadomy konieczności dopełnienie procedury aplikacyjnej w systemie uczelni zagranicznej niezwłocznie po ogłoszeniu wyników rekrutacji na UŁ.


UŁ otrzymał środki na realizację projektu Mobilność w szkolnictwie wyższym (Komponent II) w ramach programu Edukacja na lata 2020/21.

Projekt Mobilność w szkolnictwie wyższym (Komponent II) korzysta z dofinansowania o wartości ok. 65 tyś EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projekt jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Ze stypendium z programu Edukacja może wyjechać 9 studentów UŁ na częściowy okres studiów (1 semestr) do poniższych uczelni w roku 2020/21. Studenci UŁ, którzy brali udział w rekrutacji studentów UŁ na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ i Edukacja, Komponent II w roku akademickim 2020/21 i zostali zakwalifikowani na wyjazd w ramach umów o współpracy w ramach programu Edukacja z poniższymi uczelniami wyjadą ze stypendium z tego programu.

1. Volda University College – mobilność dla 1 studenta i 1 pracownika UŁ w dziedzinie dziennikarstwo – umowa przedłużona na wyjazdy na rok 2021/22

2. Molde University College – Specialized University in Logistics – mobilność dla 2 studentów i 1 pracownika UŁ w dziedzinie logistyka – umowa przedłużona na wyjazdy na rok 2021/22

3. Inland Norway University of Applied Sciences – mobilność dla 4 studentów w dziedzinie geografia (2 osoby) i ekonomia (2 osoby)  oraz 2 pracowników w dziedzinie geografia i ekonomia – umowa przedłużona na wyjazdy na rok 2021/22

4. University of Iceland – mobilność dla 2 studentów i 2 pracowników w dziedzinie dziennikarstwo, prawo, języki obce – umowa przedłużona na wyjazdy na rok 2021/22

5. University of Bergen, Law Faculty – mobilność dla 5 studentów w dziedzinie prawo – umowa przedłużona na wyjazdy na rok 2021/22

6. Bifröst University – mobilność dla 2 studentów i 1 pracownika w dziedzinie nauki ekonomiczne i socjologiczne – umowa nie została przedłużona na rok 2021/22

Rekrutacja studentów UŁ na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ i Edukacja, Komponent II w roku akademickim 2020/21.

Zasady rekrutacji na częściowe studia za granicą Erasmus+ KA103 i Edukacja, Komponent II 2020_21

Zasady finansowania wyjazdów studentów w ramach projektu Mobilność w szkolnictwie wyższym (Komponent II)  Edukacja 2020_21

Więcej informacji nt. planowanej rekrutacja studentów UŁ na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Edukacja, Komponent II na roku akademickim 2021/22 zostanie podanych w lutym 2021. Rekrutacja na wyjazdy do 5 ww. uczelni partnerskich na rok akademicki 2021/22 w ramach programu Edukacja, Komponent II, Mobilność w szkolnictwie wyższym będzie prowadzona wraz z rekrutacją studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. 

Rekrutacja studentów UŁ na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ i Edukacja, Komponent II w roku akademickim 2021/22.

 Prezentacja ze spotkania z dn. 18.02.2021


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

W rekrutacji na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Edukacja na rok 2021/22 siedmiu studentów UŁ zostało nominowanych na semestralną mobilność do uczelni partnerskich – marzec 2021.

Na podstawie Karty Zmian złożonej w maju 2021r. UŁ pozyskał zgodę Operatora Programu na dwa dodatkowe stypendia na wyjazd studentów UŁ do uczelni partnerskich w ramach programu Edukacja. – czerwiec 2021.

Zasady finansowe wyjazdów SMS Edukacja na rok 2021/22

Wykaz dokumentów do złożenia w BWZ UŁ w celu podpisania umowy finansowej na wyjazd na częściowe studia na ok.1-4 tyg. przed wyjazdem:
– list akceptacyjny z uczelni przyjmującej z datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności;
– status studenta UL ważny na rok akademicki wyjazdu, pozyskany z Dziekanatu;
Learning Agreement for Studies – zaakceptowany przez 3 strony studentka, Koordynatora ECTS z uczelni macierzystej i osobę odpowiedzialną za uzgadnianie LAS z uczelni zagranicznej;
– Aneks do Learning Agreement, jeśli dotyczy;
– zgoda promotora na wyjazd, jeśli wyjazd jest zaplanowany na ostatnim roku studiów na UŁ;
Oświadczenie studenta, doktoranta lub pracownika UŁ wyjeżdżającego za granicę;
Zlecenie_przekazywania_stypendium_studia_Edukacja_2021_22;
– ubezpieczenie EKUZ lub inne ubezpieczenie zdrowotne ważne w kraju uczelni zagranicznej na czas trwania mobilności i dojazdu/przyjazdu z uczelni zagranicznej;
– informacja w kwestii legalizacji pobytu w kraju uczelni przyjmującej (dotyczy studentów UŁ z obywatelstwem spoza UE) np. oświadczenie dot. posiadanej wizy kraju uczelni przyjmującej na czas trwania mobilności.

Wykaz dokumentów do złożenia w BWZ UŁ w celu rozliczenia wyjazdu na częściowe studia
– confirmation of stay, możliwy wzór do wykorzystania: Confirmation-of-stay Education_EEA
– Learning Agreement (Before, During- jeśli dotyczy, After the mobility)
– Transcript of Records, wykaz ocen uzyskanych za okres studiów w uczelni przyjmującej z decyzją Koordynatora ECTS dot. uznania efektów nauczania w uczelni przyjmującej
– ankieta stypendysty: PL lub EN

In English

UL has been awarded with funds to implement the Mobility in Higher Education project (Component II) under the Education programme for the academic year 2020/21. The project was extended for the academic year 2021/22.

The Mobility in Higher Education project benefits from around EUR 65 000 funding from Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA grants. The aim of the project is to reduce economic and social disparities within the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations between Poland and the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) at all levels of education.

Within the project, UL has received 9 grants for individual mobility at below listed partner universities in the academic year 2020/21. Since then, options available to UL students have been extended.

Students who participated in the enrolment under the Erasmus+ and Education programmes (Component II) for the academic year 2020/21 and were selected for the student mobility to HEIs listed below will carry out the mobility under Education programme.

Partner universities

  1. Volda University College – 1 student mobility in the field of Journalism – the agreement was extended for the academic year 2021/22
  2. Molde University College – Specialized University in Logistics– 2 student mobility in the field Logistics  – the agreement was extended for the academic year 2021/22
  3. Inland Norway University of Applied Sciences – 2 student mobility in the field Economics and
    2 student mobility in the field Geography – the agreement was extended for the academic year 2021/22
  4. University of Iceland– 2 student mobility in the field of Law, Journalism, Languages – the agreement was extended for the academic year 2021/22
  5. University of Bergen, Law Faculty – 5 student mobility in the field of Law – the agreement was extended for the academic year 2021/22
  6. Bifröst University2 student mobility in the field of Social and Economic sciences, the agreement was not extended for the 2021/22

Enrolment rules for Student Mobility for Studies within the Erasmus+ and Education programme 2020-21

Presentation from the meeting on 18.02.2021

Privacy policy

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann