BWZ

Wymagane dokumenty

Do rozliczenia się z BWZ po powrocie z częściowych studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ wymagane są następujące dokumenty:

1. ORYGINALNE potwierdzenie pobytu, tzw. Confirmation z dokładnymi datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności, podpisem i pieczęcią uczelni zagranicznej. Data wystawienia dokumentu nie możne być wcześniejsza niż 3 dni przed zakończeniem mobilności. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym uczelni przyjmującej (nie akceptujemy skanów ani kserokopii).  Do wglądu:  przykładowa treść Confirmation

2. Transcript of Records (z notką od koordynatora wydziałowego/kierunkowego UŁ, o tym ile punktów ECTS zdobył student i czy tym samym zalicza mu się pobyt za granicą, może być kopia) przykładowy wzór Transcript of records.

3. Learning Agreement for Studies (Before, During – jeśli były robione zmiany, After mobility) podpisane przez stronę zagraniczną i stronę polską (może być kopia). Ważne jest, aby była wypełniona tab. F w LAS w części After mobility – wypełnia koordynator wydziałowy lub koordynator kierunkowy ds. ECTS  na macierzystym wydziale UŁ.

4. Raport indywidualny online KE (ankieta stypendysty) – Student UŁ uczestniczący w mobilności Erasmus+ będzie zaproszony drogą e-mail do wypełnienia raportu końcowego, do którego link jest podany w treści korespondencji. Zadaniem studenta UŁ jest wypełnienie ankiety i  wysyłanie on-line. Zaproszenie wysyłane jest automatycznie po terminie zakończenia mobilności. Link podany w korespondencji zaczyna się od: http://ec.europa.eu/eusurvey/. Po 2-3 dniach od złożenia  ankiety przez studenta w systemie EUSurvey, BWZ UŁ będzie miał podgląd do złożonej ankiety. Zaleca się wypełnienie ankiety po otrzymaniu Transcript of Records i rozliczeniu wyjazdu u koordynatora na macierzystym wydziale UŁ. 

5. Test językowy – Online Linguistic SupportStudent UŁ jest zobowiązany do wypełnienia testu biegłości językowej on-line po zakończonej mobilności. Zaproszenie do wypełnienia testu jest wysyłane automatycznie zgodnie z datą określoną indywidualnie przez studenta na platformie językowej OLS.

UWAGA! Osoby, które nie dostarczą kompletu dokumentów w określonym w umowie terminie (max. 2 miesiące od końcowej daty mobilności potwierdzonej na Confirmation) i nie skontaktują się z BWZ celem poinformowania o przyczynach zaistniałej sytuacji, będą proszone o zwrot całkowitej sumy otrzymanego grantu!


Dodatkowo każdy student UŁ zobowiązany jest rozliczyć się z wyjazdu na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na macierzystym Wydziale. Pytania w tej sprawie proszę kierować do koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+ lub koordynatora kierunkowego ds. ECTS.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann