BWZ

Przed wyjazdem 2020/21

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 178 Rektora UŁ z dnia 14 lipca 2021 roku nie ma już konieczności występowania o indywidualną zgodę Rektora UŁ na wyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracownika UŁ – zapis ten został uchylony.

zarz. nr 178 z 14.07.2021 r


W związku ze wstępną zgodą Pani Rektor Elekt, prof. Elżbiety Żądzińskiej na wyjazdy studentów UŁ na częściowy okres studiów za granicę w ramach programu Erasmus+/Edukacja na rok 2020/21 od września 2020, poniżej przestawiamy planowaną procedurę podpisywania umów finansowych na wyjazd pomiędzy studentem UŁ (uczestnikiem mobilności) oraz UŁ, reprezentowanym przez  Kwestora oraz właściwego prorektora wybranego na lata 2020-2024. Podpisanie umowy jest warunkiem niezbędnym do wyjazdu i otrzymania stypendium w ramach programu Erasmus+/Edukacja.

Aby podpisać umowę finansową na wyjazd należy przesłać z konta uniwersyteckiego studenta (w domenie @edu.uni.lodz.pl) komplet poniższych dokumentów na jeden z adresów pracowników BWZ UŁ: beata.kaminska@uni.lodz.pl; dorota.jachimek@uni.lodz.pl; gabriela.szkup@uni.lodz.pl. Dokumenty wysłane z adresów prywatnych nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Prosimy o przesłanie dokumentów przed planowanym rozpoczęciem okresu studiów w uczelni zagranicznej. Ze względu na bezpieczeństwo przesyłanych danych rekomendujemy, aby studenci zabezpieczyli hasłem plik (taką funkcjonalność daje Pakiet MS Office) z przesyłanymi dokumentami przy użyciu programu archiwizującego (np. WinRar lub WinZip7), a dostęp do pliku zabezpieczyć hasłem. Zabezpieczony plik proszę przesłać na adres jednego pracownika BWZ UŁ, a hasło proszę przesłać do tego samego pracownika ale poprzez inny kanał komunikacji nt. MS Teams lub telefonicznie. Przykładowa Instrukcja_szyfrowania i odszyfrowania_pliku. 

– skan Learning Agreement for Studies Before the Mobility podpisany przez 3 strony (studenta UŁ, Koordynatora ECTS z UŁ i przedstawiciela uczelni zagranicznej),
– jeśli dotyczy, Aneks do Learning Agreement for Studies – wewnętrzny dokument UŁ, do wypełnienia pod warunkiem, że będzie on wymagany przez macierzysty Wydział studenta UŁ,
– list/email akceptacyjny z uczelni zagranicznej z informacją nt. dat trwania okresu mobilności za granicą i formie prowadzonych zajęć. Jeśli w liście/emailu nie ma tych informacji student jest zobowiązany przekazać te informacje w oddzielnym dokumencie/wiadomości otrzymanej z uczelni zagranicznej,
– skan zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta UŁ na rok 2020/21 otrzymanego drogą elektroniczną przez wyjeżdżającego studenta z Dziekanatu macierzystego Wydziału,
– skan karty EKUZ lub innego ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego czas pobytu za granicą i dni wyjazdu/powrotu z mobilności ,
– skan zlecenia przekazywania stypendium Erasmus+,
– jeśli dotyczy (dofinansowanie PO WER), skan zaświadczenia z Centrum Obsługi Studenta o otrzymanie stypendium socjalnego na UŁ w sem. letnim 2019/20,

Szczegółowe informacje nt. powyższych dokumentów zamieszone są tutaj.

Ponadto, przed podpisaniem umowy wyjeżdżający student UŁ jest zobligowany do wypełnienia testu biegłości językowej OLS na stronie. W celu uzyskania dostępu do testu należy przesłać deklarację znajomości językowej na adres p. Gabrieli Szkup, gabriela.szkup@uni.lodz.pl. W mailowej deklaracji należy podać imię i nazwisko studenta, kraj wyjazdu, nazwę uczelni zagranicznej, Wydział studenta na UŁ, język z jakiego student chce wykonać test językowy, który musi być zgodny z językiem zajęć studenta za granicą. Zaproszenie do wypełnienia testu zostanie wygenerowane na adres uniwersytecki studenta.

Po sprawdzeniu przez pracownika BWZ UŁ kompletu nadesłanych dokumentów i sprawdzeniu, że student wykonał test OLS, student otrzyma wiadomość z załączoną umową finansową do wydrukowania, podpisu w 2 egz. i odesłania najpierw pocztą elektroniczną do pracownika BWZ UŁ, a następnie pocztą tradycyjną na adres BWZ UŁ. Do wysyłanej umowy należy dołączyć oryginał oświadczenia podpisanego z datą bieżącą.

Po podpisaniu umowy finansowej przez Rektora UŁ zostanie odesłany 1 egzemplarz do studenta w wersji elektronicznej. Pierwsza rata stypendium Erasmus+ zostanie wypłacona na rachunek bankowy studenta podany w zleceniu w przeciągu 30 dni od daty podpisania umowy przez ostatnią ze stron.

W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość dostarczenia podpisanego oryginału umowy wraz z oświadczeniem do BWZ UŁ, po uprzednim ustaleniu z pracownikiem biura dokładnej daty wizyty.


Aktualnie Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ informuje uczelnie zagraniczne o studentach UŁ nominowanych na wymianę studencką Erasmus+/Edukacja na rok 2020/21. Nominacje będą wysyłane w kwietniu i maju 2020 roku.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne władze UŁ podjęły decyzję o zawieszeniu wyjazdów zagranicznych studentów UŁ do odwołania. O zmianach w powyższej kwestii będziemy informować studentów UŁ, jeśli zapadną takie decyzję na UŁ.

Student UŁ, który został zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+/Edukacja w roku akademickim 2020/21 może zacząć kompletować dokumenty, które będzie musiał samodzielnie wysłać/przesłać w wersji elektronicznej lub pocztą do uczelni zagranicznej. Uczelnie partnerskie po otrzymaniu podstawowych informacji nt. nominowanych studentów UŁ najczęściej przesyłają powitalne maile z pakietem informacji odnośnie terminów i wymaganych dokumentów. Zazwyczaj student zakwalifikowany na wymianę proszony jest o zarejestrowanie się w systemie online uczelni zagranicznej lub/i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej lub papierowej.

Najczęściej student jest proszony o przesłać poniższych dokumentów:
– application/registration form,
Learning Agreement for Studies (Before the mobility) – wzór UŁ; wiele uczelni posiada swój wzór LAS lub też student jest proszony o wypełnienie LAS przy użyciu Online LA. Wskazówki jak wypełnić LAS.
LAS musi być uzgodniony i zaakceptowany przez studenta, Koordynatora ECTS z UŁ i przedstawiciela uczelni zagranicznej.
– Transcript of Records tj. wykaz dotychczasowych ocen studenta, który jest do pobrania z Dziekanatu macierzystego Wydziału studenta i wymaga podpisu Dziekana lub pracownika Dziekanatu,
– potwierdzenie znajomości jęz. obcego (może to być kopia oficjalnego certyfikatu językowego, zaświadczenie od lektora, wynik testu sprawności językowej OLS, który musi wypełnić każdy student uczestniczący w programie Erasmus+ przed rozpoczęciem mobilności). Dostęp do testów OLS będzie nadany studentom UŁ, jak tylko UŁ otrzyma licencję do testów dla osób zakwalifikowanych na mobilność na rok 2020/21),
– kopia ubezpieczenia zdrowotnego,
– list motywacyjny,
– inne dokumenty, specyficzne dla danej uczelni zagranicznej.

Powitalny email nie jest równoznaczny z listem/emailem akceptacyjnym, który zostaje wysłany zazwyczaj po weryfikacji przez uczelnię zagraniczną nadesłanych przez studenta dokumentów w określonym terminie.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia Erasmus+/Edukacja na rok 2020/21 i nie dostałeś żadnej wiadomości od uczelni zagranicznej, obowiązkowo sprawdź na stronie partnerskiej uczelni dedykowanej przyjeżdżającym studentom wymiany Erasmus+ informacje nt. wymaganych dokumentów i obowiązujących terminów oraz zacznij kompletować dokumenty. W zależności od terminu rozpoczęcia roku akademickiego 2020/21 w danej uczelni, semestru wyjazdu, liczby przyjeżdżających studentów, obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID19, termin nadsyłania dokumentów/wypełnienie aplikacji w systemie uczelni zagranicznej jest różny (najczęściej od kwietnia do lipca przy mobilnościach rozpoczynających się w sem. zimowym).

Obowiązkowo zapoznaj się z Kartą_Studenta_Erasmusa_PL na 2018.

BWZ UŁ może wystawić potwierdzenie przyznania wyjazdu na częściowe studia w ramach programu Erasmus+, jeśli uczelnia zagraniczna wymaga od przyjeżdżającego studenta UŁ dostarczenia takiego dokumentu. Aktualnie z uwagi na pracę zdalną na UŁ, pracownik BWZ UŁ może przesłać mailowe potwierdzenie przyznania wyjazdu.

Wzór potwierdzenia:
Potwierdzenie-przyznania-wyjazdu-angielski


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann