BWZ

Zasady rekrutacji 2019/20

Zasady rekrutacji na częściowe studia za granicą – wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Złożenie wniosku online w systemie USOSweb w terminie:

10.01.2019 od godziny 12.00 – 18.02.2019 do godziny 12.00.

II etap rekrutacji – na wydziałach

18.02-04.03.2019

 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Erasmus Charter for Higher Education, z którymi Uniwersytet Łódzki podpisał umowy o współpracy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów
  i poziomu studiów
  .
 2. W rekrutacji mogą brać udział studenci:
  – studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich – decyduje status studenta w trakcie studiów za granicą,
  – studenci polscy i zagraniczni UŁ, którzy zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Studenci III roku studiów licencjackich mogą brać udział w rekrutacji pod warunkiem kontynuacji uzupełniających studiów magisterskich na tym samym wydziale UŁ w trakcie pobytu na studiach zagranicznych. Wskazane jest, aby tacy studenci byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Zapis dotyczący konieczności kontynuacji studiów na tym samym wydziale UŁ będzie uwzględniony w umowie podpisanej przed wyjazdem pomiędzy studentem a uczelnią.

Studenci II roku studiów magisterskich mogą brać udział w rekrutacji pod warunkiem kontynuacji studiów doktoranckich na tym samym wydziale UŁ w trakcie pobytu na studiach zagranicznych. Konieczne jest, aby tacy studenci byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Zapis dotyczący konieczności kontynuacji studiów na tym samym wydziale UŁ będzie uwzględniony w umowie podpisanej przed wyjazdem pomiędzy studentem
a uczelnią.

 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może przebywać w trakcie studiów zagranicznych na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym. Wyjeżdżający student musi mieć status studenta UŁ
  w trakcie trwania całego wyjazdu oraz wpisane do systemu USOS zaliczenie poprzedniego semestru lub też rozliczenie roczne w roku akad. 2019/20 w przypadku osób wyjeżdżających w sem. letnim 2019/20.
 2. Studenci, którzy rozpoczynają II cykl studiów przed wyjazdem na studia Erasmus+ są zobowiązani dostarczyć do BWZ zaświadczenie o statusie studenta w roku akad.2019/20 z Dziekanatu macierzystego wydziału. Studenci studiów licencjackich UŁ wyjeżdżający na zagraniczne studia przed 1 października 2019 r. zobowiązani są
  do upoważnienia notarialnego wybranej osoby, która w ich imieniu podpisze umowę finansową na studia Erasmus + pomiędzy UŁ a studentem. Osoba upoważniona jest zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia z Dziekanatu potwierdzającego status studenta na rok akademicki 2019/2020. Zaświadczenie możliwe jest do uzyskania
  z Dziekanatu po podpisaniu stosownej umowy o podjęciu studiów II-go stopnia na UŁ.
 3. Wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ nie może być podstawą do przedłużenia okresu realizacji studiów na UŁ na żadnym z cykli kształcenia. Studenci nie mogą wnioskować o przedłużenie okresu studiów
  na UŁ argumentując przedłużenie koniecznością zrealizowania wyjazdu zagranicznego.
 4. Zasadą jest, że studenci i doktoranci ostatniego roku studiów ubiegający się o studia za granicą na ostatnim semestrze studiów w UŁ mogą to uczynić za zgodą swojego promotora i koordynatora wydziałowego. Pisemna zgoda promotora na wyjazd będzie wymagana na etapie podpisywania umowy finansowej pomiędzy studentem
  a UŁ przed wyjazdem studenta za granicę.
 5. W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące oraz wliczając już zrealizowane wyjazdy z grantem lub „z grantem 0” w ramach Erasmus+/LLP Erasmus/Campus Europae/FSS/Erasmus Mundus. W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus+, LLP Erasmus, Campus Europae, FSS, Erasmus Mundus zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów, np. jeśli w ramach programu LLP Erasmus, Erasmus+, Campus Europae, FSS, Erasmus Mundus dany student otrzymał w przeszłości stypendium LLP Erasmus, Erasmus+ na 6 miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ odpowiednio na studiach magisterskich, ale maksymalnie na 6 miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.

 1. Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet kwalifikuje kandydatów na studia zagraniczne wyłącznie spośród studentów i doktorantów UŁ, w porozumieniu z koordynatorem macierzystego wydziału studenta/doktoranta. O wyjazd z puli miejsc ON-BPK ubiegać się mogą studenci wszystkich wydziałów, zainteresowani problematyką Gender Studies w ramach swojej podstawowej dziedziny/kierunku studiów w UŁ.
 2. Studenci Programu Erasmus Mundus (Joint Master Degrees), którzy studiują na UŁ na pełnym cyklu studiów
  i nie otrzymują grantu na realizację mobilności zagranicznej z budżetu Programu Erasmus Mundus mogą starać się o przyznanie wyjazdu z puli środków Erasmus+ poprzez udział w bieżącej rekrutacji.
 3. Studia w ramach programu Erasmus+ nie mogą być krótsze niż 3 miesiące i dłuższe niż 12 miesięcy
  w ramach jednego cyklu studiów. Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty
  i zakończony pomiędzy 1 lipca 2019 i 15 września 2020 roku (wliczając w to okres ewentualnego przedłużenia).
 4. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: średnia ocen nie niższa niż 3,5, znajomość języka obcego zgodna z wymogami językowymi uczelni przyjmującej, najlepiej potwierdzona certyfikatem zewnętrznym, wysoka motywacja studenta. Ponadto wydziały mogą ustalać dodatkowe kryteria np. aktywny udział w życiu uczelni, osiągnięcia naukowe itp., powiadamiając studentów o zasadach przyjętych dla potrzeb procesu rekrutacji. Studenci UŁ, którzy wcześniej nie realizowali studiów za granicą w ramach Erasmus+/LLP Erasmus/Campus Europae/FSS/Erasmus Mundus mogą być traktowani priorytetowo w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Algorytm wyliczania średniej ocen z systemu USOS, w zależności od roku, programu i cyklu studiów studenta UŁ obowiązujący w rekrutacji:

 1. Dla studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich:
  – średnia ważona wyliczona z ocen z całego cyklu studiów, tylko z programu, z którego student ubiega się o wyjazd (zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów na UŁ).
 2. Dla studentów I, II stopnia studiów i jednolitych studiów magisterskich, którzy na skutek wznowienia studiów, powtarzania roku lub korzystania z urlopu zostali wpisani na rok studiów objęty liczeniem średniej zgodnie
  z zasadami określonymi w obowiązującym Regulaminie studiów na UŁ:
  – średnia ważona będzie wyliczona z całego cyklu studiów, tylko z programu, z którego student ubiega się o wyjazd.
 3. Dla studentów studiów III stopnia:
  – ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – w zależności jakie studia ukończył doktorant UŁ.

W każdym innym przypadku nie wyszczególnionym powyżej wylicza się średnią ocen z całego cyklu studiów
z programu, z którego student ubiega się o wyjazd zgodnie z Regulaminem studiów.

 1. Rejestracja na wyjazd na częściowe studia za granicą będzie odbywała się poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line w systemie USOSweb, który będzie udostępniony dla studentów w okresie od dnia 10 stycznia 2019, godz. 12.00 do dnia 18 lutego 2019 do godz. 12.00.  W składanym formularzu on-line student może wybrać dwie lub trzy uczelnie spośród puli ofert wyjazdów dostępnych dla macierzystego Wydziału
  i kierunku studiów studenta. Studentowi może być przyznany tylko jeden wyjazd.

Dalsza procedura kwalifikowania studentów odbywa się na poszczególnych wydziałach, które mogą wymagać certyfikatów językowych, informacji o wybitnych osiągnięciach studenta i przeprowadzać dodatkowe rozmowy ze studentem w terminie od 18 lutego do 04 marca 2019. Średnia ocen będzie pozyskana z Dziekanatu macierzystego Wydziału na wniosek Koordynatora Wydziałowegoz programu studiów, z którego student ubiega się o wyjazd.

W składanym  wniosku aplikacyjnego w USOSweb, student jest zobowiązany do podania informacji o wszystkich poprzednich wyjazdach na studia i/lub praktykę realizowanych w ramach programu Erasmus+/LLP Erasmus/Erasmus Mundus z UŁ lub innych uczelni, określając nazwę uczelni/instytucji przyjmującej, datę wyjazdu i powrotu zgodnie z confirmation, poziom studiów, typ i kraj mobilności. W przypadku osób, które nie uczestniczyły wcześniej w ww. mobilnościach, student oświadcza, że nie realizował wyjazdów.

 1. Rekrutacja prowadzona jest  na wydziałach, a skład Komisji rekrutacyjnej ustalany jest indywidualnie dla każdego Wydziału UŁ. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym zostają ogłoszone wyniki rekrutacji najpóźniej
  w dniu 04.03.2019r. wraz z listami kandydatów oraz z informacją o przyjętej 7 dniowej procedurze odwoławczej. Organem odwoławczym jest specjalnie powołana  Komisja ds. Programu Erasmus+. Kwalifikacja wydziałowa jest ostateczna, jednakże decyzję finalną o przyjęciu studenta na studia zagraniczne podejmuje uczelnia przyjmująca. Po przyznaniu wyjazdu przez Koordynatora w USOSweb, zakwalifikowany student drukuje swoje „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” z USOSweb, podpisuje i składa na ręce Wydziałowego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ do 11.03.2019r. wraz z 1 legitymacyjnym zdjęciem.

Dodatkowo studenci III roku studiów licencjackich, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd na I roku studiów II stopnia są proszeni o dostarczenie do Wydziałowego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ zobowiązania
o kontynuacji studiów na kolejnym cyklu na Wydziale, z którego został przyznany im wyjazd.

Protokoły z prac komisji wydziałowych wraz z listą studentów biorących udział w rekrutacji, listą studentów zakwalifikowanych na wyjazd, listą rezerwową oraz zgłoszeniami kandydatów na wyjazd i zobowiązaniami zostaną przekazane do BWZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019.

Zakwalifikowany student może skorzystać z kursu z jednego z 6 języków obcych, organizowanego przez SJO.
W tym celu wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201920/kurs-jezyka-obcego-na-ul dostarczy go wraz ze Zgłoszeniem kandydata na wyjazd
do koordynatora wydziałowego do dnia 11.03.2019r.

 1. W przypadku rezygnacji kandydatów z list studentów zakwalifikowanych na wyjazd, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z list rezerwowych.
 2. Koordynatorzy wydziałowi przechowują przez okres kolejnych pięciu lat pełną dokumentację przeprowadzonej rekrutacji.
 3. Studenci, którzy chcą kontynuować studia w uczelni zagranicznej w kolejnym semestrze niezależnie czy są zrekrutowani tylko na semestr czy od razu na cały rok muszą obligatoryjnie wystąpić do Koordynatora uczelni macierzystej z prośbą o zgodę na przedłużenie studiów. Przedłużenia studiów za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego są możliwe, za zgodą obu uczelni: zagranicznej i UŁ, ale bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS+ na dodatkowy okres studiów. Zasady przedłużenia okresu studiów na sem. letni w roku akad. 2019/20 będą opisane w osobnym dokumencie oraz opublikowane na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą.

Nie ma możliwości ubiegania się o przedłużenie studiów na sem. letni w roku akad. 2019/20 w ramach programu Erasmus+ do innej uczelni, niż do tej, w której student realizował studia w sem. zimowym.

 1. Sposób finansowania wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ będzie określony w odrębnym dokumencie – Zasady finansowania wyjazdów na studia w roku 2019/2020. W przypadku pozyskania przez Uniwersytet Łódzki niewystarczającej puli środków pozwalającej na sfinansowanie wyjazdów wszystkich zakwalifikowanych studentów, każdy Wydział ustali listę rankingową studentów, którzy otrzymają stypendium
  na wyjazd.  
 2. Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki  ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych. Formularze i szczegółowe informacje na stronie: http://erasmusplus.org.pl/power.
 3. Studenci, którzy w semestrze letnim roku akad. 2018/19 otrzymywali stypendium socjalne na UŁ uzyskają dodatkowe środki z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na czas realizacji studiów w uczelni zagranicznej w roku akad. 2019/20. Wysokość tego dofinansowania to równowartość kwoty 200 EURO/miesięcznie jako dodatek socjalny. Szczegółowe informacje będę podane w zasadach finansowania wyjazdów na studia w roku 2019/2020.
 4. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, Prof. nadzw. dr hab. Paweł Starosta.

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann