BWZ

Wyjazdy z grantem FSS 2013/14

logo160

W związku z pozyskaniem przez UŁ środków na realizację kilku wyjazdów dydaktycznych z dofinansowaniem z Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) na zasadach określonych w Programie Erasmus w roku akad. 2013/2014, pracownicy UŁ zakwalifikowani na wyjazdy dydaktyczne w roku akad. 2013/2014 w ramach Programu Erasmus do partnerskich uczelni w Norwegii i Islandii, z którymi zostały podpisane stosowne umowy FSS, otrzymają dofinansowanie na pobyt, podróż i ubezpieczenie z Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

W przypadku niewystarczającej puli środków FSS na wszystkie wyjazdy dydaktyczne do uprawnionych uczelni w Norwegii lub Islandii w roku akad. 2013/2014, pracownik UŁ otrzyma grant Programu Erasmus.

Pracownik UŁ zakwalifikowany na wyjazd dydaktyczny z dofinansowaniem FSS jest zobowiązany dostarczyć do BWZ UŁ następujące dokumenty:
1) zaproszenie z uczelni partnerskiej (do 30.11.2013r.)
2) zaktualizowany i podpisany Indywidualny Program Nauczania (3-4 tygodnie przed wyjazdem) Individual_teaching_progr_fssENG
3) wypełniony i podpisany Wniosek wyjazdowy (3-4 tygodnie przed wyjazdem) Wniosek_wyjazdowy_Skierowanie
4) wypełnić ankietę ex-ante FSS (link do ankiety – login: fss_pracownik; hasło: efta73)

Wyjazd dydaktyczny z dofinansowaniem z FSS powinien trwać od 5-10 dni na miejscu, w trakcie którego wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 5 godzin dydaktycznych w przyjmującej uczelni partnerskiej w Norwegii lub Islandii.

Po powrocie z mobilności dydaktycznej z dofinansowaniem FSS pracownik UŁ jest zobowiązany dostarczyć do BWZ UŁ następujące oryginalne dokumenty:
1) potwierdzenie pobytu w przyjmującej uczelni partnerskiej
2) Indywidualny Program Nauczania, podpisany przez uczelnię partnerską
oraz wypełnić dwie ankiety
a) ankieta ex-post FSS (link do ankiety –  login: fss_pracownik; hasło: efta73)
b) ankieta Wyjazd nauczyciela w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  sprawozdanie stypendysty programu LLP-Erasmus 2013/2014 (login: pracownik, hasło: erasmus)

Wykaz umów o współpracy w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy na UŁ – 2013/2014

W przypadku wyjazdów dydaktycznych z dofinansowaniem FSS w roku akad. 2013/2014, pracownik UŁ otrzymuje środki na koszty utrzymania, podróży i ubezpieczenia, bez możliwości uzyskania dodatkowego dofinansowania kosztów podróży z budżetu macierzystego Wydziału.

Ewentualne pytania dot. wyjazdów pracowników akademickich UŁ z dofinansowaniem z Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w roku akademickim 2013/3014, proszę kierować do p. Gabrieli Szkup gszkup@uni.lodz.pl, BWZ UŁ, pok. 10.


Zasady finansowania zagranicznych wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu Erasmus z „grantem 0” i z dofinansowaniem z Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) w roku 2013/2014

1. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach LLP Erasmus STA z „grantem 0” i z dofinansowaniem z Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy mogą odbywać się wyłącznie do zagranicznych uczelni partnerskich posiadających ważną Kartę ERASMUSa (EUC), z którymi Uniwersytet Łódzki podpisał stosowne umowy w ramach LLP Erasmus i Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy na rok 2013/2014, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc, dyscyplin naukowych i/lub problematyki zajęć dydaktycznych.

2. Wyjechać mogą nauczyciele akademiccy będący pracownikami UŁ. Podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.

3. Nauczyciel akademicki zobowiązuje się do wykonania co najmniej minimum programu zalecanego przez NA  tj. 5 godzin zajęć dydaktycznych podczas pobytu w uczelni zagranicznej. Zajęcia powinny być zintegrowane z programem studiów w uczelni partnerskiej. Pobyt powinien trwać od 1 do 6 tygodni, przy czym w UŁ grant przyznawany jest na tygodniowy pobyt niezależnie od długości wyjazdu. Jeden tydzień rozumiany jest okres z przedziału 5-10 dni na miejscu, potwierdzonych przez instytucję przyjmującą w „Confirmation”. Na wyjazd pracownik otrzyma grant ze środków Programu FSS, który będzie przeznaczony na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych
z wyjazdem.

4. Na rok 2013/2014 wypłacone dofinansowanie z FSS na tygodniowy pobyt poświadczony przez instytucję przyjmującą z dokładnością do jednego dnia będzie obejmował kwotę 5206,00 PLN na koszty pobytu w uczelni partnerskiej oraz kwotę 2082,40 PLN na koszty podróży do/z uczelni partnerskiej.

5. Grant będzie wypłacony w formie ryczałtu. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Uniwersytecie Łódzkim grant zostanie wypłacony w PLN na podstawie dokumentu „Zlecenie bankowe.” Beneficjent dokona samodzielnego odbioru grantu z placówki banku Pekao S.A.

7. Zakwalifikowanych na wyjazd zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia BWZ oraz koordynatora wydziałowego o decyzji  rezygnacji z zaplanowanego wyjazdu.

8. Realizacja wyjazdów możliwa jest w okresie od lipca 2013r. do września 2014r., w czasie, kiedy w uczelniach zagranicznych prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

9. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UŁ,
Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

BWZ/15.07.2013


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann