BWZ

Zasady finansowania 2013/2014 STT

Program ERASMUS 2013/2014

Zasady finansowania wyjazdów szkoleniowych Erasmus STT w roku akademickim 2013/2014

1. Wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych mogą być realizowane w zagranicznych instytucjach ( w szkołach wyższych, z którymi współpracuje uczelnia lub instytucjach nieakademickich). Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie BWZ. Miejscami odbycia szkoleń na uczelniach mogą być dziekanaty, biblioteki, działy BWZ, księgowości, finansowe, promocji, komputerowe i inne, jak i przedsiębiorstwa, z wyjątkiem instytucji zarządzającymi funduszami UE. W przypadku odbywania szkolenia w uczelni zagranicznej wymagana jest umowa międzyinstytucjonalna pomiędzy uczelnią wysyłającą, a przyjmująca.

2. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Pracownik ubiegający się o wyjazd musi być związany stosunkiem pracy z UŁ.

3. Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym powinien trwać od 1 do 6 tygodni. Jeden tydzień rozumiany jest jako 5 dni roboczych na miejscu, potwierdzonych przez instytucję przyjmującą w „Confirmation” z informacją o charakterze odbytego szkolenia. Na wyjazd pracownik otrzyma grant ze środków Programu LLP Erasmus, który będzie przeznaczony na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem. Grant wypłacony ze środków Programu LLP Erasmus przyznawany jest na tygodniowy pobyt, nawet jeśli pracownik zdecyduje się na dłuższy czas szkolenia.

 4. Na rok 2013/2014 wypłacony grant na tygodniowy pobyt poświadczony przez instytucję przyjmującą z dokładnością do jednego dnia będzie równy 700 EUR, niezależnie od kraju wyjazdu. Uwaga! Przy wyjazdach do krajów Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa i Rumunia, kwota 700 E będzie gwarantowana tylko i wyłącznie wtedy jeśli do poświadczonego w confirmation pięciodniowego pobytu, pracownik dołączy dowód podróży z widocznymi datami dokumentując jeden dzień bezpośrednio przed mobilnością na podróż „tam” i jeden dzień tuż po mobilności  na podróż „z powrotem”.

 5. Grant będzie wypłacony w formie ryczałtu. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Uniwersytecie Łódzkim grant zostanie wypłacony na podstawie dokumentu „Zlecenie bankowe.” Beneficjent dokona samodzielnego odbioru grantu z placówki banku.

6. Beneficjent stara się samodzielnie o pozyskanie środków na sfinansowanie kosztów podróży lub pokrywa te koszty ze środków prywatnych. Decyzje o ewentualnym dofinansowaniu kosztów podróży podejmowane będą przez Dziekanów macierzystych wydziałów dla osób z jednostek organizacyjnych oraz przez osobę decyzyjną (Kanclerz, Kwestor, Rektor) dla wyjeżdżających z jednostek ogólnouczelnianych bądź z administracji centralnej.

7. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa, określająca zobowiązania stron.

8. Po powrocie z wyjazdu pracownik wypełnia na stronie internetowej Agencji Narodowej (www.frse.org.pl) lub BWZ UŁ (www.bwz.uni.lodz.pl) ankietę sprawozdawczą, przedstawia dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej wraz z informacją o zrealizowaniu programu szkolenia (confirmation) oraz pozostawia ostateczną wersję zatwierdzonego i dwustronnie podpisanego Individual Work Programme. Oba dokumenty muszą być oryginałami.

 9. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być zrealizowany i rozliczony w okresie od 1 lipca 2013 do 30 września 2014.

10. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

BWZ UŁ dn. 29.07.2013


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann