BWZ

Zasady kwalifikacji 2013/2014

Program ERASMUS 2013/2014

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach LLP Erasmus STA w roku 2013/2014.

Kwalifikacja pracowników trwa od 15 kwietnia 2013 do 31 maja 2013.

1. Wyjazdy w ramach STA mogą odbywać się wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających ważną Kartę ERASMUSa (EUC), z którymi Uniwersytet Łódzki podpisał stosowne umowy, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc, dyscyplin naukowych i/lub problematyki zajęć dydaktycznych. Wyjechać mogą nauczyciele akademiccy będący pracownikami UŁ. Podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Osoby wyjeżdżające muszą posiadać obywatelstwo polskie lub być obywatelami innego państwa uczestniczącego w programie Erasmus lub posiadać prawo do stałego osiedlenia się na terenie Polski lub status uchodźcy. W Polsce – na podstawie Art. 43 pkt.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Erasmus na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
1a) posiadacze ważnej Karty Polaka;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (…)
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53  ust.    1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1);
6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nauczyciel akademicki zobowiązuje się do wykonania co najmniej minimum programu zalecanego przez NA  tj. 5 godzin zajęć dydaktycznych podczas pobytu w uczelni zagranicznej. Zajęcia powinny być zintegrowane z programem studiów w uczelni partnerskiej. Pobyt powinien trwać od 1 do 6 tygodni, przy czym w UŁ grant przyznawany jest na tygodniowy pobyt niezależnie od długości wyjazdu.

3. Ze środków Programu Erasmus-STA mogą być wypłacane granty na pobyt w uczelni partnerskiej, która pisemnie potwierdziła gotowość przyjęcia wykładowcy z UŁ; w roku 2012/13 grant równy był 700 EUR niezależnie od grupy kraju. Grant przeznaczony jest na dofinansowanie pobytu w uczelni zagranicznej (min. 5 dni roboczych na miejscu) oraz na czas dojazdu (1-2 dni). Na rok 2013/14 nie są jeszcze znane warunki finansowania wymiany.

4. Kandydat zgłaszający się na wyjazd przyjmuje do wiadomości, że Program Erasmus nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą.

5. Decyzje w sprawie dofinansowania do kosztów podróży ze środków wydziałowych wyjeżdżających wykładowców będą podejmowane przez Dziekanów na macierzystych Wydziałach.

6. Kwalifikacja kandydatów odbywa się komisyjnie na poszczególnych Wydziałach UŁ. Podstawą kwalifikacji pracownika jest ocena Indywidualnego Programu Nauczania (Individual Teaching Programme – ITP), który po akceptacji uczelni macierzystej powinien być zaakceptowany przez instytucję przyjmującą. Ten najważniejszy  dokumentem określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa oraz oczekiwane rezultaty. Dodatkowe kryteria, które będą zawsze brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów to: doświadczenie dydaktyczne oraz znajomość języka obcego pozwalająca na swobodne prowadzenie zajęć w uczelni zagranicznej. Wydziały mogą stosować inne kryteria dodatkowe, przy uwzględnieniu zaleceń NA dotyczących priorytetowego traktowania kandydatury osób ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy oraz wniosków składanych przez młodszą kadrę dydaktyczną. Proponuje się także, by przy rekrutacji uwzględniać dotychczasową współpracę z uczelniami partnerskimi w zakresie dydaktyki, co oznacza, że możliwe będą w kolejnych latach wyjazdy tych samych osób realizujących zajęcia włączone na stałe do programu.  Ponadto nauczyciele akademiccy składają wypełniony formularz zgłoszeniowy. Wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać złożone na ręce Koordynatora Wydziałowego ds. Programu Erasmus na macierzystym wydziale, w terminie do 31 maja 2013. Dokumenty aplikacyjne (ITP wraz z Formularzem zgłoszeniowym) dostępne są na stronie www.bwz.uni.lodz.pl w zakładce wyjazdy pracowników.

 7. Każdy z wydziałów dysponuje własną pulą miejsc na wyjazdy dydaktyczne, będącą wynikiem ustaleń wynikających z umów bilateralnych. Podział miejsc stypendialnych na wydziały dokonywany jest centralnie, w porozumieniu z uczelnianym Koordynatorem       ds. Programu Erasmus oraz Prorektorem ds. współpracy z zagranicą, po otrzymaniu informacji z Narodowej Agencji o dostępnych dla UŁ środkach na finansowanie wymiany.  Może się więc okazać, że nie wszystkie osoby z listy otrzymają grant jeśli środki finansowe otrzymane z NA nie będą wystarczające. Dlatego listy powinny być rankingowe. Grant będzie wówczas gwarantowany dla pewnej liczby osób z listy.

8. Termin przekazania do BWZ protokołu z rekrutacji oraz list zgłaszanych osób według kolejności rankingowej ustalonej na wydziale wraz z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów ustala się na dzień 17 czerwca 2013 r wliczając w to 7-dniową procedurę odwoławczą. Koordynatorzy Wydziałowi zobowiązani są do przedstawienia wykazu wszystkich kandydatów, którzy złożyli dokumenty wymagane w procesie kwalifikacji. Wyniki kwalifikacji powinny być opisane w protokole podpisanym przez osoby podejmujące decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd tj. przez komisję kwalifikacyjną.

9. Koordynatorzy wydziałowi przechowują przez okres kolejnych pięciu lat pełną dokumentację procesu rekrutacji, w tym wykaz wszystkich osób, które objęte były procesem kwalifikacji w danym roku. Wykaz powinien zawierać informacje o wynikach kwalifikacji oraz o przyczynach decyzji odmownych.

10. Biuro Współpracy z Zagranicą poinformuje zakwalifikowanych o warunkach realizacji wyjazdów.

11. Uzgodnienia z uczelnią zagraniczną, w szczególności dotyczące: planu zajęć dydaktycznych, języka  w jakim będą prowadzone zajęcia, terminu planowanej wizyty oraz spraw związanych z zakwaterowaniem, prowadzone są bezpośrednio przez osoby wyjeżdżające, możliwie najwcześniej przed planowaną datą wyjazdu.

12. Zakwalifikowanych na wyjazd zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia BWZ oraz koordynatora wydziałowego o decyzji  rezygnacji z zaplanowanego wyjazdu.

13. Realizacja wyjazdów możliwa jest w okresie od lipca 2013 r. do września 2014 r.,         w czasie, kiedy w uczelniach zagranicznych prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

14. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UŁ, Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

BWZ/03.04.2013


Formularz zgłoszeniowy STA 2013-2014
Individual Teaching Programme 2013-2014
(proszę usunąć pomocne komentarze przed wydrukiem)

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann