BWZ

Zasady kwalifikacji 2013/2014 STT

Program ERASMUS Kwalifikacja 2013/2014

Zasady kwalifikacji pracowników administracyjnych na zagraniczne wyjazdy w celach szkoleniowych (STT Erasmus) w roku akademickim 2013/2014.

Kwalifikacja trwa od 8 kwietnia do 28 czerwca 2013.

1. Wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych mogą być realizowane w zagranicznych instytucjach (w szkołach wyższych, z którymi współpracuje uczelnia lub instytucjach nieakademickich). Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie BWZ. Miejscami odbycia szkoleń na uczelniach mogą być dziekanaty, biblioteki, działy BWZ, księgowości, finansowe, promocji, komputerowe i inne, jak i przedsiębiorstwa, z wyjątkiem instytucji zarządzającymi funduszami UE.

2. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Pracownik ubiegający się o wyjazd musi być związany stosunkiem pracy z UŁ. Przed wyjazdem pracownika zostanie uzgodniony między stronami „Indywidualny program szkolenia” (Individual Work Programme). Niezbędnymi elementami programu szkolenia są: a) zakładane cele i przedmiot szkolenia, b) korzyści z odbytego szkolenia c) harmonogram pracy i program szkolenia dokładnie opisany, d) oczekiwane rezultaty dla: Beneficjenta, Uczelni macierzystej i Instytucji przyjmującej.

3. Pracownik ubiegający się o wyjazd zagraniczny może brać udział w kwalifikacji na podstawie wypełnionego i zaakceptowanego przez bezpośredniego przełożonego Indywidualnego Programu Szkolenia (Individual Work Programme), który ostatecznie musi być zaakceptowany przez instytucję goszczącą. Ponadto pracownik składa podpisany
i zaakceptowany formularz zgłoszeniowy oraz list motywacyjny do odbycia szkolenia zagranicznego kierowany do uczelnianego Koordynatora ds. Erasmus. Taki komplet dokumentów z poparciem bezpośredniego przełożonego i jego zgodą na wyjazd musi być złożony w BWZ UŁ ( pok. 10) do dnia 28 czerwca 2013 roku. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń BWZ sporządzi listę kandydatów biorąc pod uwagę kompletność i poprawność złożonych dokumentów oraz przydatność szkolenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i po akceptacji Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus oraz Koordynatora ds. ECTS, poinformuje wszystkich mailowo o wynikach rekrutacji. Priorytetowo będą traktowane osoby, które ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy. Od decyzji pracownik może odwołać się do Prorektora ds. współpracy z zagranicą w przeciągu 7 dni po otrzymaniu informacji.

4. Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym powinien trwać od 1 do 6 tygodni. Jeden tydzień rozumiany jest jako 5 dni roboczych na miejscu, potwierdzonych przez instytucję przyjmującą w „Confirmation” z informacją o charakterze odbytego szkolenia. Na wyjazd pracownik otrzyma grant ze środków Programu LLP Erasmus, który będzie przeznaczony na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem. Grant wypłacony ze środków Programu LLP Erasmus przyznawany jest na tygodniowy pobyt, nawet jeśli pracownik zdecyduje się na dłuższy czas szkolenia. Na rok 2012/2013 wypłacony grant równy był 700 EUR, niezależnie od kraju wyjazdu. Stawki grantu na rok 2013/2014 nie są jeszcze znane.

5. Zaleca się, aby każdy pracownik wyjeżdżał indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach (językowych, kulturowych) dopuszczane są wyjazdy wspólne.

6. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa, określająca zobowiązania stron.

7. Po powrocie z wyjazdu pracownik wypełnia na stronie internetowej Agencji Narodowej (www.frse.org.pl) lub BWZ UŁ (www.bwz.uni.lodz.pl) ankietę sprawozdawczą, przedstawia dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej wraz z informacją o zrealizowaniu programu szkolenia  oraz pozostawia ostateczną wersję zatwierdzonego i dwustronnie podpisanego IWP. Oba dokumenty muszą być oryginałami.

8. Wyjazdy powinny być realizowane przez osoby posiadające taki stopień znajomości języka obcego, który umożliwi im odbycie szkolenia w instytucji zagranicznej. Proponuje się, aby bezpośredni przełożeni zweryfikowali poziom językowy pracownika.

9. Wyjeżdżająca osoba samodzielnie załatwia wszystkie formalności (potwierdzenie przyjęcia z instytucji, uaktualnienie programu szkolenia, rezerwacja podróży, zakwaterowania) i składa w odpowiedniej jednostce UŁ ( BWZ UŁ/BdsR UŁ) komplet dokumentów wyjazdowych ze zgodą przełożonego. Merytoryczne rozliczenie po zrealizowanym wyjeździe następuje w BWZ UŁ. Decyzje o ewentualnym dofinansowaniu kosztów podróży podejmowane będą przez Dziekanów macierzystych wydziałów dla osób z jednostek organizacyjnych oraz przez osobę decyzyjną (Kanclerz, Kwestor, Rektor) dla wyjeżdżających z jednostek ogólnouczelnianych bądź z administracji centralnej.

10. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być zrealizowany w okresie od 1 lipca 2013 do 30 września 2014.

11. Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, Prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

BWZ UŁ dn. 03.04.2013

Formularz-zgłoszeniowy-STT
13-14_STT_Indywidulany_program_szkolenia

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann