BWZ

Rekrutacja 2013/14

Druga rekrutacja na wyjazdy na praktyki z programu Erasmus na rok 2013/14

Rekrutacja trwa od 16 września 2013 do 25 października 2013.

W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci/absolwenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta.

Na praktykę student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, albo innego  typu instytucji, np. biblioteki, szpitala, muzeum, szkoły wyższej (nie może jednak tam uczyć ani być nauczany), jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie ERASMUS.

Nie można odbyć praktyki ERASMUSa w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami.

Praktyka może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego (wyjazd musi zakończyć się najpóźniej 30 września 2014), jednakże na chwilę obecną stypendium przyznawane  jest na praktykę trwającą 3 miesiące. W przypadku dłuższego okresu realizacji praktyki ewentualne dofinansowane kolejnych miesięcy zostanie ustalone po otrzymaniu dodatkowych środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus. Wyjazd na praktykę ERASMUSA, dla osób biorących udział w drugiej rekrutacji, będzie możliwy od listopada 2013 r., jednakże studenci  planujący swój wyjazd w listopadzie są zobowiązani złożyć komplet dokumentów do BWZ na min. 4 tygodnie przez planowaną datą wyjazdu. Ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych, przy rozpatrywaniu zgłoszeń (oprócz oceny formalnej i merytorycznej) pod uwagę będzie brany planowany termin rozpoczęcia praktyki (priorytetowo będą traktowane wyjazdy rozpoczynające się jeszcze w roku kalendarzowym 2013).

Stawki stypendium na rok 2013/14 wynoszą:

dla I grupy krajów: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania – 550 EUR/miesiąc

dla II grupy krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy – 450 EUR/miesiąc

dla III grupy krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry – 350 EUR/miesiąc

Aby  wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na wyjazdy na praktykę w roku akademickim 2013/2014 należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą pok. nr 11 (termin: do 25.10.2013 r.) komplet wymaganych dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy 2013/14
  • Wstępna zgoda instytucji przyjmującej na odbycie praktyki ze wskazaniem okresu realizacji praktyki
  • Charakterystyka instytucji przyjmującej
  • List motywacyjny studenta adresowany do Komisji Rekrutacyjnej przybliżający korzyści wynikające z odbycia praktyki (np. zdobycie doświadczeń zawodowych, zwiększenie własnych kwalifikacji)
  • Opinia kierunkowego opiekuna praktyk na wydziale lub Koordynatora kierunkowego ds. ECTS o wybranej instytucji przyjmującej i charakterze praktyk
  • Zgoda promotora pracy licencjackiej/magisterskiej na odbycie praktyki (w przypadku studentów chcących odbyć praktykę na ostatnim roku studiów I lub II stopnia)
  • Ewentualne certyfikaty językowe (w przypadku braku certyfikatu lub pisemnego potwierdzenia znajomości języka obcego uzyskanego u lektora, przewidywane są rozmowy potwierdzające znajomość języka)

Oceny zgłoszeń dokona specjalnie powołana komisja, w skład której wchodzą: prof. Artur Gałkowski (Koordynator Uczelniany ds. ECTS) oraz mgr Liliana Lato (Kierownik BWZ UŁ). Osoby zakwalifikowane na praktyki zostaną powiadomione drogą mailową o wynikach rekrutacji oraz uzyskają informację na temat procedury odwoławczej.

Przykładowe oferty praktyk znajdują się TUTAJ


Pasek UŁ