BWZ

Erasmus+ Studia

Komunikat z dn. 06.08.2020

Na podstawie wytycznych KE i Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z dn. 05.08.2020 przekazujemy najnowsze informacje dot. wyjeżdżających studentów UŁ na częściowy okres studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

 • student otrzyma dofinansowanie na czas pobytu za granicą nawet, jeżeli studia będą realizowane tylko w formie zdalnej/wirtualnej/on-line;
 • decyzja o zrealizowaniu takiej mobilności musi być uzgodniona pomiędzy wszystkimi trzema zainteresowanymi stronami – uczelnią wysyłającą, uczelnią przyjmującą i uczestnikiem przed wyjazdem uczestnika za granicę;
 • przed wyjazdem uczestnika uczelnia wysyłająca powinna mieć potwierdzenie od uczelni przyjmującej, że program kształcenia będzie dostępny dla uczestnika wraz z podaniem jego formy (zajęcia face-to-face, zajęcia zdalne/wirtualne/on-line).Pozostałe informacje podane poniżej i przesłane do studentów UŁ w dn. 24.07.2020 pozostają bez zmian. 

  Przypominamy również, że stypendium będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą, który będzie potwierdzony
  w dokumencie stanowiącym wykaz osiągnięć (zaliczeń), w zaświadczeniu o pobycie lub w odrębnym dokumencie wystawionym przez instytucję przyjmującą.

  Nalegamy, aby przy podejmowaniu decyzji kierowali się Państwo względami zdrowia i bezpieczeństwa. UŁ daje Państwu możliwość skorzystania z wyjazdu, ale decyzja o nim leży wyłącznie po Państwa stronie. Prosimy pamiętać, że w każdej chwili decyzje władz UŁ czy krajowe mogą ulec zmianom jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce i za granicą ulegnie znacznemu pogorszeniu.

  Jednocześnie informujemy, iż planowane fizyczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ będą możliwe dopiero od września, ponownie pod warunkiem, że sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu. Do końca sierpnia obowiązuje Zarządzenie Rektora wstrzymujące wszelką mobilność w UŁ. Wszelkie działania dotyczące umów mogą być podjęte dopiero od września br., po tym jak władze w UŁ obejmie nowo wybrany Rektor. Decydując się na wyjazd w semestrze zimowym 2020/21 równocześnie wyrażają Państwo zgodę na ten warunek.


Wiadomość z dn. 24.07.2020

Drodzy Studenci,

Po procesie rekrutacji, w którym wzięliście udział w lutym br. zostaliście nominowani do uczelni partnerskich na wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+/Edukacja. Wielu z Was zapytuje o decyzję dotyczącą dalszych działań związanych z planowaniem wyjazdu. Informujemy, iż Pani Rektor Elekt, prof. Elżbieta Żądzińska, udzieliła wstępnej zgody na wyjazdy od września 2020 roku pod warunkiem, że sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie w najbliższym czasie nie wymusi wprowadzenia kolejnych obostrzeń, zakazów i ograniczeń. Wasze bezpieczeństwo jest dla uczelni najważniejsze. Planowanie wyjazdu będzie możliwe po podpisaniu i odesłaniu do BWZ załączonego oświadczenia. Zważywszy na okoliczności, wytyczne, które przekazujemy z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ mogą ulec modyfikacji, o wszelkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco.

Zanim zdecydujecie się na wyjazd w semestrze zimowym lub na cały rok akademicki 2020/2021 obowiązkowo zapoznajcie się z poniższymi informacjami oraz podejmijcie przemyślaną decyzję.

 • przyjmuję do wiadomości, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości zmiany terminu wyjazdu z semestru zimowego na semestr letni 2020/21, ale nie decyduję się na tę zmianę;
 • zapoznałem/am się z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju/mieście uczelni zagranicznej oraz z warunkami pobytu w kraju wyjazdu;
 • przy podpisywaniu umowy na wyjazd zobowiązuję się dostarczyć oryginał załączonego oświadczenia, przedłożyć potwierdzenie, że zajęcia w uczelni zagranicznej od początku trwania semestru będą odbywały się stacjonarnie oraz że uczelnia wyraża zgodę na mój fizyczny przyjazd;
 • przyjmuję do wiadomości, iż dofinansowanie z programu ERASMUS+ nie przysługuje osobom, które pozostaną w kraju i będą uczestniczyć w zajęciach on-line w uczelni zagranicznej;
 • przyjmuję do wiadomości, iż dofinansowanie z programu ERASMUS+ nie przysługuje osobom, które wyjadą do uczelni partnerskiej i rozpoczną semestr nauczaniem on-line;
 • przyjmuję do wiadomości, iż dofinansowanie przysługuje jedynie na rzeczywisty okres nauki w uczelni zagranicznej i deklaruję, iż semestr w uczelni partnerskiej rozpoczynam stacjonarnie;
 • przyjmuję do wiadomości, iż UŁ nie ponosi żadnych kosztów związanych z ewentualnym powrotem ze stypendium spowodowanym pogorszeniem się sytuacji epidemicznej wywołanej COVID-19;
 • zobowiązuję się do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego koszty diagnostyki i leczenia w przypadku koronawirusa na okres pobytu na wymianie i na podróż z/do kraju uczelni przyjmującej;
 • mam świadomość, iż pozytywna decyzja UŁ dotycząca możliwości wyjazdu na studia w ramach programu ERASMUS+ może zostać cofnięta w przypadku gdy sytuacja epidemiczna w Polsce i za granicą ulegnie pogorszeniu lub też w przypadku obostrzeń/rekomendacji/zaleceń krajowych;
 • nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń wobec Uniwersytetu Łódzkiego w  przypadku ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zachorowania na COVID-19.

Jeśli po dokładnym przeczytaniu nadal podtrzymujecie chęć realizacji wyjazdu prosimy Was o zapoznanie się z oświadczeniem, podpisanie go i odesłanie skanu dokumentu na adres ​beata.kaminska@uni.lodz.pl do dnia ​5 sierpnia 2020 r. 

Informujemy, iż wyjazdy zaplanowane na sierpień 2020 roku będą mogły zostać rozpoczęte najwcześniej we wrześniu.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji jednocześnie prosząc o przemyślane decyzje.

Zespół Biura Współpracy z Zagranicą UŁ


W związku z decyzją Rektora UŁ dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych na UŁ, kursy językowe dedykowane dla studentów UŁ zakwalifikowanych na wyjazd na częściowe studia Erasmus+ w rok akademickim 2020/21 zostają zawieszone do odwołania.


Uwaga!

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 znajdują się stronie:

https://covid19.uni.lodz.pl/

Znajdą tam Państwo zarządzania Rektora, odpowiedzi na najważniejsze pytania oraz aktulaności i komunikaty.

W przypadku pytań dotyczących mobilności studenckich i dydaktycznych, nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania, zachęcamy do kontaktu mailowego:

dorota.jachimek@uni.lodz.pl
beata.kaminska@uni.lodz.pl
gabriela.szkup@uni.lodz.pl

Information on preventative measures taken to counter the spread of COVID-19 can be found on the page below:

https://covid19.uni.lodz.pl/en

If you have any questions please do not hesitate to contact us via email:

dorota.jachimek@uni.lodz.pl
beata.kaminska@uni.lodz.pl
gabriela.szkup@uni.lodz.pl


Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z dn. 04.02.2020

Informujemy, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które nastąpiło 31 stycznia 2020 r., dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji/organizacji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014-2020), można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi. To samo dotyczy udziału brytyjskich instytucji /organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne). Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020. Udział Wielkiej Brytanii w kolejnej edycji programu (2021-2027) będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.


Harmonogram spotkań informacyjnych dla studentów UŁ dot. rekrutacji na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+/Edukacja na rok 2020/2021

08.01.2020 godz. 10:00 – 11:45 WPiA UŁ, sala 2.46

13.01.2020 godz. 13:15 – 14:45 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, sala E-10

14.01.2020 godz. 10:00 – 12:00 WPiA UŁ, aula niebieska, sala 2.63 – spotkanie w jęz. angielskim dla zagranicznych studentów UŁ bez względu na program studiów na UŁ

15.01.2020 godz. 11:30- 15:00 Wydział Zarządzania Erasmus Cafe, sala 115

17.01.2020 godz. 10:30 – 12:00, Wydział Filologiczny, aula A1

21.01.2020 godz. 14:00 – 15:00 WNG UŁ, sala 307, ul Narutowicza 88

Zapraszamy wszystkich studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na częściowe studia w ramach Erasmus+ z UŁ do udziału w spotkaniach informacyjnym organizowanym na różnych wydziałach na UŁ. Spotkania będą prowadzone przez pracowników BWZ UŁ w jęz. polskim. Jeśli spotkanie nie będzie organizowane na Twoim macierzystym Wydziale, skontaktuj się z Koordynatorem Wydziałowym lub BWZ UŁ (tel. 42 635 40 36).

 

Rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+/Edukacja, Komponent II (wybrane uczelnie partnerskie w Norwegii i na Islandii) z UŁ na rok 2020/21 (I etap: wniosek aplikacyjny w USOSweb od 13.01.2020, od godz. 12:00 do 17.02.2020 do godz. 12:00, II etap na wydziale)
Szczegółowe informacje

Enrolment for the ERASMUS+/Education student mobility for studies in the academic year 2020/21 at the UL
1st stage: submitting the application form through the USOSWeb platform between: 12 January (12 noon) – 17 February 2020 (12 noon).
2nd stage of enrolment takes place at the Faculties between 17 and 28 February 2020.
Details

Erasmus+ czyli przygoda życia – film promujący wyjazdy

 


Spotkanie informacyjne dla studentów UŁ wyjeżdżających na częściowe studia Erasmus+ w sem. letni 2019/20 zakwalifikowanych w dodatkowej rekrutacji – WPiA UŁ, 28.10.2019 godz. 10:15-11:45, sala 126


Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na sem. letni 2019/20

Zasady

Dodatkowa rekrutacja 
I etap: złożenie wniosku przez studenta w USOSweb od 10.06.2019 (12:00) do 24.06.2019 (12:00). Obowiązkowo proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji. Ponadto wybierając ofertę wyjazdu w przygotowywanym wniosku w USOSweb, proszę sprawdzić na stronach internetowych zagranicznych uczelni ofertę dla przyjeżdżających studentów programu Erasmus+.

W przypadku wyjazdów z Wydziału Filologicznego UŁ wykaz ofert wyjazdów do zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus+ w USOSweb znajduje się w następujących jednostkach
Katedra Dramatu i Teatru – fil. polska, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo
Katedra Pragmatyki Językowej – fil. angielska, hiszpańska, romańska i italianistyka
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej – fil germańska, słowiańska, rosyjska, klasyczna.
Studentów innych programów studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ, którzy są zainteresowani mobilnością Erasmus+, prosimy o kontakt z Koordynatorami Wydziałowymi w celu uzyskania informacji dot. dostępności ofert wyjazdów w USOSweb.

W zakładce „Uniwersytet Łódzki” w USOSweb znajdują się oferty wyjazdów wynegocjowane przez  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet dla wszystkich studentów UŁ zainteresowanych problematykę gender studies.

Student może złożyć 1 wniosek w USOSweb w ramach macierzystego Wydziału na UŁ (jednostki w przypadku Wydz. Filologicznego) oraz dodatkowo 1 wniosek w ramach jednostki „Uniwersytet Łódzki”, jeśli będzie potrafił uzasadnić zainteresowanie problematyką gender studies.

Prosimy o aktualizację adresu email w Dziekanacie i nie odkładanie złożenia wniosku do ostatniego dnia rekrutacji, gdyż USOSweb może być przeciążony.

II etap: na poszczególnych Wydziałach od 24.06.2019 do 02.07.2019 – kontakt z Wydziałowym Koordynatorem ds. Programu Erasmus+
Średnia ocen studentów, którzy złożyli wniosek jest pozyskiwana na wniosek Koordynatora z Dziekanatu wg algorytmu określonego w zasadach dodatkowej rekrutacji. Ewentualne dodatkowe kryteria rekrutacji będę określone na poszczególnych wydziałach.

Wyniki rekrutacji (informacja o zakwalifikowaniu na wyjazd lub braku kwalifikacji) powinny być znane na koncie studenta w USOSweb w dn. 03.07.2019. Zakwalifikowany na wyjazd student musi uzupełnić kilka informacji w USOSweb, które po zatwierdzaniu przez Koordynatora wygenerują się w postaci Zgłoszenia kandydata na wyjazd. Zgłoszenie należy wydrukować i donieść wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym do Koordynatora do 12.07.2019.

Dodatkowo studenci III roku studiów licencjackich, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd na I roku studiów II stopnia są proszeni o dostarczenie do Wydziałowego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ zobowiązania o kontynuacji studiów na kolejnym cyklu na Wydziale, z którego został przyznany im wyjazd.


W USOSweb twa obecnie rekrutacja na wymianę studencką w ramach programu Erasmus+. Przypominamy, że ostatnim dniem na złożenie wniosku aplikacyjnego w systemie jest 18.02.2019 (poniedziałek), godzina 12:00 (w południe).

W związku z wieloma zapytaniami o sam sposób rejestracji w USOSweb, wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom i organizujemy

Otwarty USOSday z Biurem Współpracy z Zagranicą UŁ!

W dniach 12 oraz 13 lutego 2019r. w godzinach od 9:00 do 15:30 zespół BWZ UŁ (pok.6) będzie do Waszej dyspozycji i pomoże rozwiać wątpliwości dotyczące składania aplikacji w systemie. Będzie można zalogować się na swój profil i pokazać trudne do przejścia miejsca, a my wskażemy co należy zrobić dalej.

Wyjazd z programu Erasmus+ zmienia życie – stajemy się obywatelami świata, rozwijamy się i zdobywamy doświadczenia życiowe. Czeka na Was przygoda życia!

Czekamy na Was! Chcesz zadać pytanie – napisz do nas


Uwaga! 

W związku z komunikatem prasowym KE z 30 stycznia br. oraz informacjami opublikowanymi na stronie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en, Polska Narodowa Agencja programu Erasmus+ poinformowała polskie uczelnie, aby nie planować żadnych wyjazdów studentów ani pracowników do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+, które miałby się rozpocząć 30 marca br. lub później. Dotyczy to wszystkich umów KA103, które nie zostały jeszcze zakończone. Takie mobilności nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmusa+. W razie zmiany sytuacji będziemy informować studentów i pracowników UŁ o tym fakcie.


Harmonogram spotkań informacyjnych dla studentów UŁ dot. rekrutacji na wyjazdy na częściowe studia w ramach programu Erasmus+ na rok 2019/2020
08.01.2019 godz. 14:00 – 15:30 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Aula – 281, ul. Pomorska nr 149/153

09.01.2019 godz. 9:00 – 10:30 Wydział Chemii, Sala Rady Wydziału, ul. Tamka 12

10.01.2019 godz. 10:00 – 11:30 WSMiP, Aula im. Profesora Waldemara Michowicza, ul. Lindleya 5a

10.01.2019 godz. 15:15 – 16:45 Wydział Filologiczny, Aula A3, ul. Pomorska 171/173

14.01.2019 godz. 10:00 – 12:00 WPiA UŁ, III piętro, sala 3.64 (sala sądowa)

14.01.2019 godz. 12:00 – 13:00 WPiA UŁ, III piętro, sala 3.64 (sala sądowa) – w jęz. angielskim

15.01.2019 godz. 14:00 – 15:00 WNG, sala 239, ul. Narutowicza 88

16.01.2019 godz. 9:45 – 13:00 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, sala C-101

Zapraszamy wszystkich studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na częściowe studia w ramach Erasmus+ z UŁ do udziału w spotkaniach informacyjnym organizowanym na różnych wydziałach na UŁ.  Spotkania będą prowadzone przez pracowników BWZ UŁ w jęz. polskim. Jedno spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim dla zagranicznych studentów UŁ.


Rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ z UŁ na rok 2019/20 (I etap: wniosek aplikacyjny w USOSweb – 10.01.2019, od godz. 12:00 do 18.02.2019 do godz. 12:00, II etap na wydziale)
Szczegółowe informacje

Enrolment for the ERASMUS+ student mobility for studies in the academic year 2019/20 at the UL 
1st stage: submitting the application form through the USOSWeb platform between: 10 January (12 noon) – 18 February 2019 (12 noon) 2019.
2nd stage of enrolment takes place at the Faculties between 18 February and 4 March 2019.
Details

Erasmus+ czyli przygoda życia – film promujący wyjazdy


 Adres mailowy w USOS

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie i uaktualnienie adresu e-mail w systemie USOS. BWZ wysyła listy studentów nominowanych na wyjazd w ramach programu  Erasmus+ do uczelni zagranicznych na podstawie danych generowanych automatycznie z systemu USOS. Jeśli Państwa adres mailowy w systemie USOS jest nieaktualny to nie otrzymacie Państwo ważnych informacji z BWZ oraz uczelni partnerskiej.

———————————————————————————————————————————————–Email address at USOS system

Kindly check and update your email address used for the USOS web platform. Please log in to your USOS account and check your personal e-mail address: if it is an old one you do not use, visit your Faculty’s Dean’s Office and give them the new one you use. The International Students Office sends lists of students nominated for Erasmus + mobility to foreign universities on the basis of automatically generated data from the USOS system. Therefore, if the USOS uses your outdated email address, you will not receive important information from the partner university.


Spotkanie informacyjne dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ 2018/19 odbędzie się 9 maja 2018 (środa) w godzinach 10:00 – 11:30 – na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (Aula Czerwona  2.20) przy ulicy Kopcińskiego 8/12. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Tematyki spotkania:

 1. Przygotowania dokumentów, które należy wypełnić przed wyjazdem
 2. Omówienie zasad finansowania wyjazdu
 3. Podpisania umowy przedwyjazdowej

The non-Polish speaking UL students nominated for Erasmus+ student mobility for studies in the academic year 2018/19 are invited for an information meeting concerning preparation and implementation of the student mobility abroad.
The meeting takes place on 9th May 2018 (Wednesday) from 12:15 pm to 01:30 pm inthe Red Lecture Hall (Aula Czerwona 2.20) at the Faculty of Law and Administration of the UL. The language of the meeting is ENGLISH.

At the meeting, you will learn about:

 1. Documents to be prepared before your departure
 2. Rules of financing
 3. Signing the mobility agreement

Dzień USOSa z Biurem Współpracy z Zagranicą!

W USOSweb twa obecnie rekrutacja na wymianę studencką w ramach programu Erasmus+. Przypominamy, że ostatnim dniem na złożenie wniosku aplikacyjnego w systemie jest 10.01.2018 (środa), godzina 12:00 (w południe).

W związku z wieloma zapytaniami o sam sposób rejestracji w USOSweb, wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom i organizujemy

Otwarty Dzień USOSa z Biurem Współpracy z Zagranicą!

W dniach 4 oraz 9 stycznia 2018r. zespół BWZ w godzinach od 10:00 do 18:00 będzie do Waszej dyspozycji i pomoże rozwiać wątpliwości dotyczące składania aplikacji w systemie. Będzie można zalogować się na swój profil i pokazać trudne do przejścia miejsca, a my wskażemy co należy zrobić dalej.

Wyjazd z programu Erasmus+ zmienia życie – stajemy się obywatelami świata, rozwijamy się i zdobywamy doświadczenia życiowe. Czeka na Was przygoda życia!

Czekamy na Was! Chcesz zadać pytanie – napisz do nas


Harmonogram spotkań informacyjnych dotyczących rekrutacji na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/19 

07.11.2017 (wtorek), godz. 14.00 – 15.30,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Duża Aula, ul. Pomorska 149/153

22.11.2017 (środa) godz. 14.00-15.30
Wydział  Nauk Geograficznych, sala 239, ul. Narutowicza 88

23.11.2017 (czwartek)  godz. 9.00 – 10.30,
Wydział Prawa i Administracji, sala 1.27, ul. Kopcińskiego 8/12

24.11.2017 (piątek)  godz. 12.15 – 13.30.,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,  Aula W. Michowicza (sala 13), ul. Lindleya 5 A

27.11.2017
 (poniedziałek), godz. 11:00-13:00,
Wydział Zarządzania, Aula A1, ul. Matejki 22/26

28.11.2017 (wtorek) godz. 11.30.00-13.00,
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Aula D – 208, ul. Rewolucji 1905

29.11.2017 (środa), godz. 15.15 – 16.30,
Wydział Filologiczny, Aula A4, ul. Pomorska 171/173

8.12.2017 (piątek) godz. 10.00-12.00
Wydział Chemii, sala Rady Wydziału, ul. Tamka 12

 

The information meeting about recruitment for ERASMUS + in the academic year 2018/19  IN ENGLISH

The International Relations Office of Lodz University invites the UL students interested to go for the Erasmus exchange program  in the academic year 2018/19 for the information meeting about recruitment process.

The meeting is for students which do not speak Polish. Please come on 23 of November 2017 (Thursday) from 10:45 am. to 12.00 noon to room 1.27 at the Faculty of Law and Administration of the UL. The language of the meeting is ENGLISH.

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann