BWZ

Strona Główna

Zasady rekrutacji na wyjazdy na praktyki zagraniczne w roku 2020/21 realizowane w odniesieniu do umowy z roku 2019 (Student Mobility for Placement – SMP) w ramach Programu Erasmus+  Więcej informacji tutaj


 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Zarządzeniem nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) z dn. 08.09.2020

Oświadczenie studenta, doktoranta lub pracownika UŁ wyjeżdżającego za granicę


Szanowni Państwo,

Biuro Współpracy z Zagranicą pracuje w trybie pracy zdalnej. Do 18 września b.r. pełnione będą dyżury w siedzibie BWZ codziennie w godz. 8.00 – 15.00. O ile to możliwe uprzejmie prosimy o kontaktowanie się z pracownikami drogą e-mailową lub telefoniczną. Sprawy wymagające osobistej wizyty w biurze prosimy zgłaszać telefoniczne lub e-mailowo, spotkanie będzie możliwe po wcześniejszym zaplanowaniu wizyty oraz po umówieniu się na konkretny termin.

Z poważaniem

Zespół Biura Współpracy Z Zagranicą 

We would like to inform that UL International Relations Office continues to work remotely. Until 18 September 2020, duty hours are held at IRO everyday between 8.00 a.m.- 3.00 p.m. If possible, kindly please contact IRO employees by e-mail or phone. In case of matters requiring a personal visit at the Office, please arrange your visit by phone or e-mail. Appointments and visits will be possible upon prior arrangement made for a specific date.

Yours sincerely

The Team of the International Relations Office


Zgodnie z Zarządzenie Rektora UŁ z dnia 2.03.2020r. w sprawie wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo studentów UŁ, w dn. 10.06.2020r. władze UŁ podjęły decyzję, że wyjazdy studentów UŁ na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ nie będą realizowane w okresie wakacyjnym roku akademickiego 2019/20. O wszelkich zmianach w powyższej sprawie będziemy informować studentów UŁ w komunikatach na stronie BWZ UŁ.


Drodzy Studenci UŁ,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz z decyzjami władz uczelni w kwestiach zawieszenia wyjazdów zagranicznych do odwołania uprzejmie informujemy, iż w porozumieniu z uczelnianym Koordynatorem oraz Prorektorem ds. współpracy krajowej i międzynarodowej przesunięciu ulega termin składania aplikacji na wyjazdy na praktyki Erasmus+. Dokumenty można składać do dnia 15 czerwca 2020 r.

Niestety UŁ nie gwarantuje Państwu możliwości przyznania stypendium i realizacji praktyk w obecnie trwającym roku akademickim pomimo złożenia kompletnej dokumentacji. Decyzje o przyznaniu stypendium oraz zgody na wyjazd zagraniczny będą podejmowane zgodnie z wytycznymi krajowymi oraz decyzjami władz i zarządzeniami obowiązującymi w Uniwersytecie Łódzkim.

Zespół Biura Współpracy z Zagranicą


Uwaga!/Attention!

Dziękujemy, że się Państwo z nami na bieżąco kontaktują.
While staying in touch, we wish you all the best and thank you for staying in touch with our office!

Informacja dla studentów UŁ przebywających na zagranicznej wymianie Erasmus+ poniżej
Information for the UL students carrying out the Erasmus+ student mobility abroad – below

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 znajdują się stronie:

https://covid19.uni.lodz.pl/

Znajdą tam Państwo zarządzania Rektora, odpowiedzi na najważniejsze pytania oraz aktualności i komunikaty.

W przypadku pytań dotyczących mobilności studenckich i dydaktycznych, nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania, zachęcamy do kontaktu mailowego (pracujemy zdalnie z domu):

dorota.jachimek@uni.lodz.pl
beata.kaminska@uni.lodz.pl
gabriela.szkup@uni.lodz.pl

lub telefonicznego + 42 635 40 36

Information on preventative measures taken to counter the spread of COVID-19 can be found on the page below:

https://covid19.uni.lodz.pl/en

If you have any questions please do not hesitate to contact us via email (as we work from homes):

dorota.jachimek@uni.lodz.pl
beata.kaminska@uni.lodz.pl
gabriela.szkup@uni.lodz.pl 

or via phone: + 48 42 635 40 36

Drodzy Studenci,

W związku z tak bardzo dynamiczne rozwijającą się sytuacją związaną z wirusem COVID-19 w trosce o Wasze bezpieczeństwo i liczne pytania kierowane na nasze adresy e-mail poniżej przesyłamy kilka ważnych informacji. Każdy student może zdecydować  się na przerwanie mobilności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

W takim wypadku student powinien skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą drogą e-mailową i zgłosić przerwanie mobilności. Przed powrotem prosimy upewnić się,
że jest on dla Państwa bezpieczny i możliwy. Wiele granic zostaje zamykanych. Wiadomość, w chwili obecnej, powinna być skierowana jednocześnie na poniższe adresy e-mailowe:

beata.kaminska@uni.lodz.pl
dorota.jachimek@uni.lodz.pl​
gabriela.szkup@uni.lodz.pl

do wiadomości: bwz@uni.lodz.pl

Gdy sytuacja wróci do normy będziemy zwracać się z prośbą o dostarczenie oryginału pisma/oświadczenia uczestnika mobilności, na którego podstawie BWZ wystąpi do Narodowej Agencji FRSE o uznanie przypadku jako „siły wyższej”.

Pracownicy BWZ przez najbliższe 2 tygodnie pracują zdalnie ze swoich domów, dlatego też pozostajemy z Państwem w kontakcie e-mailowym.

Prosimy o podanie w e-mailu terminu swojego powrotu. Każda powracająca z zagranicy osoba podlega obowiązkowej kwarantannie przez kolejne 2 tygodnie. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące COVID-19 i procedur z tym związanych dostępne są na stronie internetowej UŁ:  https://covid19.uni.lodz.pl

Przekazujemy Państwu informację, iż Rząd RP chcąc umożliwić powrót do kraju swoim obywatelom znajdującym się za granicą uruchomił specjalne opcje, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ (akcja #LOTdoDomu). MSZ  uruchomiło specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. możliwości powrotu do kraju +48 22 523 8880. Z informacji na stronie Kancelarii Prezesa RM: https://www.premier.gov.pl/ wynika, że z możliwości #LotDoDomu mogą skorzystać obywatele RP oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, posiadają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce. Jeśli Państwo nie znajdują się
w ww. grupie, to prosimy, aby mimo wszystko wypełniali ankietę przedstawiając swoją sytuację lub dzwonili na infolinię w celu uzyskania informacji, czy mogą skorzystać z opcji udostępnianej przez Rząd RP lub kontaktowali się z polską placówką dyplomatyczną.

Tych z Państwa, którzy teraz nie powrócą prosimy o śledzenie sytuacji w kraju, w którym Państwo przebywają, stały kontakt z uczelnią goszczącą oraz z BWZ, zadbanie o swoje bezpieczeństwo poprzez dostosowanie się do obowiązujących zaleceń i prawa. Sugerujemy nie opuszczanie miejsc swojego zakwaterowania, stosowanie zasad higieny zalecanej, aby uniknąć zarażenia wirusem, sprawdzenie jak mogą Państwo skorzystać z pomocy medycznej w kraju gdzie Państwo przebywają gdyby się coś działo. Proszę też skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem i zapytać jakie przysługują Państwu świadczenia w ramach zawartego ubezpieczenia.

Student, który zdecyduje się przerwać swoją mobilność powinien to zrobić w porozumieniu
z uczelnią/organizacją, w której realizuje pobyt. W swoim zawiadomieniu do BWZ UŁ powinien podać przyczynę oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać (oraz załączyć kopie dokumentów poświadczających poniesienie tych wydatków). Wszystkie dokumenty powinny trafić bezpośrednio do uczelni macierzystej. Mobilność przerwana z uwagi na zaistnienie „siły wyższej”, w stosunku do której jej zasadność zostanie poświadczona przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji finansowo rozliczona będzie przez uczelnię macierzystą. Uczelnia dokona zwrotu środków dla uczestnika jeżeli otrzyma zgodę Narodowej Agencji.

Przypominamy, że uczestnicy mobilności są zobowiązani do upewnienia się, czy linia lotnicza, w której dokonana została rezerwacja, dopuszcza możliwość odzyskania kwoty zapłaconej za bilet. Jeżeli taka informacja nie jest dostępna na stronie internetowej linii lotniczej lub informuje ona o niemożliwości odzyskania kosztów biletu (jak to ma miejsce w przypadku tzw. tanich linii lotniczych), to prosimy o zamieszczenie tej informacji w oświadczeniu podpisanym przez uczestnika (w treści podania lub w odrębnym dokumencie).

Chcemy również poinformować Państwa iż student, który wraca do Polski i zdalnie kontynuuje naukę w Polsce nie może pobierać stypendium Erasmus+. Stypendium jest przeznaczone
na pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą.  Jeżeli student wróci do kraju przed upływem minimalnego czasu trwania mobilności, to jego sytuacja będzie spełniała definicję „siły wyższej”. Stypendium Erasmus+ nigdy nie jest wypłacane po powrocie do kraju z uwagi na cel jego otrzymania (pokrycie części kosztów pobytu za granicą).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się
e-mailowo za pośrednictwem powyżej wskazanych adresów. W sprawach wyjątkowo pilnych, dotyczących zdrowia lub bezpieczeństwa prosimy kierować zapytania telefoniczne do BWZ pod numer +48 42 635 40 36.

Pozostajemy w kontakcie życząc wszystkiego dobrego.

Zespół BWZ UŁ

In English

Dear Students,

As regards the dynamically changing situation with COVID-19 disease, let us send a handful of useful information below, as we care for your safety and are willing to answer your questions that have been directed to our e-mail addresses. Each and every student may decide to discontinue their mobility due to the COVID-19 coronavirus spread.

If so, you should contact the International Relations Office (BWZ UŁ) via e-mail and report the discontinuation of your mobility. Before returning, make sure if it is safe and possible for you to return. Many countries close their borders, partly or fully. Your message should be sent simultaneously to all the following e-mail addresses:

bwz@uni.lodz.pl

beata.kaminska@uni.lodz.pl

dorota.jachimek@uni.lodz.pl

gabriela.szkup@uni.lodz.pl

When the situation goes back to the norm, we will ask you to provide the original of the letter/declaration of mobility participant, forming the basis for the International Relations Office (BWZ UŁ) to apply to the National Agency (FRSE) for your case to be treated as „force majeure”.

For the next two weeks, the International Relations Office staff work from their homes (remote working mode) so we will communicate via e-mail.

Please specify your return date in your message. Each person returning to Poland from another country is placed under obligatory quarantine order for two weeks. All the necessary information related to COVID-19 and sanitary procedures are available at the following UL website:

https://covid19.uni.lodz.pl

Please be informed that the Polish Government has made it possible for Polish citizens (and permanent inhabitants) to return to Poland with special transport connections, see the website https://www.lot.com/pl/pl/  (#LOTdoDomu action). The Ministry of Foreign Affairs has started a special hotline on transfer possibilities +48 22 523 8880. According to the information on the website of the Office of the Polish Prime Minister (https://www.premier.gov.pl/) the #LotDoDomu options are open to: Polish citizens, foreign citizens being married to Polish citizens, children of Polish citizens, holders of the Polish Charter (Karta Polaka), holders of work permit or residence permit valid in Poland. If you are outside this group, please fill out the survey anyway and describe your situation or call the hotline in order to obtain information if you can use the transport option from the Polish Government or contact a Polish diplomatic post.

Those of you who decide they continue their mobility abroad, are kindly asked to monitor the situation in your host country, stay in touch with your host university as well as our office (BWZ), ensure your safety and obey the recommendations and regulations in force. We suggest you stay at the place of your accommodation and follow the sanitary regime that is necessary to avoid contraction of the virus, and check how to use medical service in the country you stay in.

The student who decides to discontinue their mobility should start with consultation with the host university or receiving institution. Then, with the message to BWZ UŁ on your plan to discontinue the mobility, you should state the reason and an approximate calculation of the costs borne which cannot be reclaimed (and attach copies of receipts and other documents that certify such spendings). All these documents should be directly submitted to the home university (UŁ). A mobility that is suspended and discontinued due to a „force majeure” event, and certified as such by the National Agency (FRSE – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) should be financially settled by the host university (UŁ). The University will reimburse the costs to the mobility participant if the National Agency agrees so.

We kindly remind you that the mobility participants are obliged to verify if the airline whose ticket they booked allows to reclaim the amount paid. If such information is unavailable at the website of the airline, or they inform on the lack of possibility to reclaim ticket costs (such are the cases of the so-called low-cost airlines), please include this information in your signed letter/declaration (either include this information in the main document or make it an attachment).

Also, be informed that the student who returns to Poland and resumes their studies by distance learning mode, will no longer receive the Erasmus+ funding. The grants are allocated to cover the subsistence costs during your stay abroad. If you return to your home institution’s country before the minimum duration period of your mobility, you will likely be classified as a „force majeure” case (but without further options). The Erasmus+ funding is never paid to participants after they return to their home institution’s country because this would contradict its purpose (to cover part of the costs related to your study mobility abroad).

We are eager to assist you. If you have any questions, please contact us via e-mail to the addresses listed above. In matters of special urgency related to your health or safety please consult the BWZ UŁ by phone: +48 42 635 40 36

While staying in touch, we wish you all the best.

BWZ UŁ team 


Viadrina International Program nabór do 19.04.2020 

Pilna informacja dla studentów UŁ powracających z Chin, Iranu, Japonii, Korei Pd., Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch, przebywających w tych krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej i Erasmus+

Urgent information for students of the University of Lodz returning from Iran, Italy, Japan, People’s Republic of China, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam, those having stayed in the countries listed in February 2020, as well as those coming from these countries within bilateral exchange and Erasmus+

Informacja dotycząca Programów Fulbrighta – nabór na rok 2021/22

Harmonogram spotkań dot. rekrutacji na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+/Edukacja na rok 2020/2021

ERASMUS+ PHOTO COMPETITION dla studentów i pracowników – do 13.01.2020
Więcej informacji

Rekrutacja studentów UŁ na wyjazd na częściowe studia Erasmus+/Edukacja, Komponent II do uczelni partnerskich na rok 2020/2021
Szczegółowe informacje dot. rekrutacji 
Prezentacja

I etap online – złóż wniosek w USOSweb
13.01.2020 godz. 12:00 – 17.02.2020 godz. 12:00
II etap na wydziale – sprawdź szczegóły na stronie swojego Wydziału lub dopytaj u Koordynatora Wydziałowego

Otwórz swój umysł i ruszaj w świat ze stypendium Erasmus+


 Przedłużona rekrutacja na stypendium nauki języka japońskiego

Josai Central European Scholarship Program Terms and Conditions (dotychczasowa nazwa Mizuta Scholarship), Japonia

 

Procedura aplikacyjna dla studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na stypendium do Japonii od września 2020 r dotępna tutaj.

Student zobowiązany jest do złożenia poniższych dokumentów wraz ze swoimi podpisami w wersji elektronicznej do 21.04.2020 r. do godz. 14:00 przesyłając je na adres karolina.adamiak@uni.lodz.pl

 


Konferencja „Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”, Warszawa 22.11.2019 rejestracja

Erasmus+ czyli przygoda życia


 Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą stypendialną DAAD na rok akademicki 2020/2021

więcej szczegółów dostępnych na stronie https://www.daad.pl/pl/ oraz w zakładce https://bwz.uni.lodz.pl/inne-oferty-stypendia/cykliczne-zewnetrzne/daad


FRSE LOGO

Otwarty nabór na projekty w ramach Programu Edukacja – dot. wyjazdów studyjnych, mobilności studentów i pracowników, projektów edukacyjnych, finansowany z EEA grants (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) – nabór wniosków do Narodowej Agencji trwa do 15.09.2020

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://education.org.pl/

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE EUDKACJA

Pracowników UŁ zainteresowanych projektami w ramach I, II, IV komponentu programu Edukacja zachęcamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą UŁ:
I komponent:  Patrycja Gorzkiewicz: patrycja.gorzkiewicz@uni.lodz.pl, tel: +42 635 47 90
II komponent: Gabriela Szkup, gabriela.szkup@uni.lodz.pl, tel: 42 635 40 36
IV komponent: Małgorzata Gramala: mgramala@uni.lodz.pl, tel: +42 635 42 35


 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann